Til forsiden

Pædagoger skal spotte flere overgreb -  39 anbefalinger til socialministeren fra et ekspertpanel

Dagplejere, vuggestuer og børnehaver skal i højere grad spotte og underrette om børn, der mistrives eller viser tegn på seksuelle overgreb.

Det er nemlig helt centralt for at sikre, at børn, der er udsat for omsorgssvigt, opdages i tide, hedder det i en ny rapport fra ekspertpanelet om overgreb mod børn, der netop har afleveret 39 anbefalinger om området til socialminister Karen Hækkerup (S).Ifølge rapporten er der nemlig langt færre underretninger fra daginstituti­oner og dagplejere end fra skolerne.

Fakta: Kulegravning af enkeltsager om misrøgt af børn

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup (S) bad i januar 2012 Ankestyrelsen om at kulegrave et antal enkeltsager om overgreb mod børn inden for de seneste fem år. Samtidig nedsatte Karen Hækkerup et ekspertpanel, der blandt andet på baggrund af Ankestyrelsens kulegravning har udarbejdet anbefalinger til, hvordan indsatsen over for udsatte børn og unge kan styrkes. Ekspertpanelet har i juni 2012 afleveret sine anbefalinger til ministeren.

Læs rapporten og anbefalingerne her.

Stort fravær er bekymrende risikofaktor

Skolerne skal dog også have større fokus på børn med bekymrende fravær, da det ifølge rapporten er en central risikofaktor for børn og unges trivsel.

Og så skal samarbejdet på tværs mellem fagpersonerne, der har med børnene at gøre, også styrkes, blandt andet gennem tværfaglig undervisning på blandt andet lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen, hedder det i rapporten.

"Der er ingen tvivl om, at indsatsen for udsatte børn skal forbedres. Det viser de mange forfærdelige sager om overgreb og massivt omsorgssvigt med al tydelighed," siger socialministeren.

"Jeg arbejder nu videre med ekspertpanelets anbefalinger til, hvordan vi fremover kan undgå lignende sager," siger hun.

Børnehuse og beredskab
Ekspertpanelet blev nedsat af ministeren i januar efter flere sager om overgreb mod børn, der blev opdaget for sent.

Andre anbefalinger i rapporten lyder på børnehuse, der kan opbygge ekspertise på området, klare beredskaber når der opstår sager om overgreb og tydeligere regler, når anbragte børn er på besøg hos personer, mistænkt for overgreb mod børnene.

Udspil inden sommerferien
Ministeren vil præsentere rapporten for partierne inden sommerferien.

"Jeg vil så fremlægge et udspil til, hvordan vi konkret følger op på anbefalingerne samtidig med, at regeringen fremlægger udspil til finansloven for 2013," siger Karen Hækkerup. 

Tirsdag d. 26. jun. 2012 kl. 09:00 af ritzau / nabrfor TV 2 Nyhederne (opd. d. 26/6 2012; 09:00)  http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-51375646:p%C3%A6dagoger-skal-spotte-flere-overgreb.html

Underretninger skal følges op

Det skal være slut med at skrive underretninger til skuffen. En ekspertgruppe kommer nu med 39 anbefalinger til socialministeren for at stoppe overgreb på børn. Men husk også at følge op på, om anbefalingerne følges, siger BUPL-formand.

Af Trine Vinther Larsen, tvl@bupl.dk

Pædagoger, der underretter om misrøgt af og overgreb på børn og unge, skal ikke længere skrive til skuffen. Det skal være fortid, at der ikke bliver fulgt op på underretninger fra blandt andre naboer, pædagoger og skolelærere. Og de gode intentioner i underretningerne skal fremover omsættes til handling. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup (S).

»Der er ingen tvivl om, at indsatsen for udsatte børn skal forbedres. Det viser de mange forfærdelige sager om overgreb og massivt omsorgssvigt,« siger ministeren.

Tønder-sagen, Brønderslev-sagen, Rebild-sagen. Baggrunden for initiativet fra ministeren er ikke mindst de mange sager om seksuelle overgreb på og misrøgt af børn og unge, som offentligheden de senere år har været vidner til.

Børn&Unge har skrevet om sagerne i det seneste nummer.
Læs temaet om underretninger i Børn&Unge nr 12/2012. 

39 anbefalinger 
Et ekspertpanel, som socialministeren nedsatte i februar 2012, er netop kommet med 39 anbefalinger til, hvordan sager som Brønderslevsagen fremover kan undgås. Efter kulegravningen af de senere års misbrugssager anbefales for eksempel:

• Obligatoriske tværfaglige forløb omkring de udsatte børn og unge på lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen, og relevante sundhedsfaglige uddannelser som led i en national kompetenceplan.

• Kommunernes tværfaglige samarbejde om udsatte børn skal styrkes, blandt andet i forhold til sundhedspleje, skoler, dagtilbud, tandpleje.

• Alle kommuner bør etablere en central systematisk behandling af alle indkomne underretninger.

• Alle kommuner bør være tilknyttet et børnehus, hvor der kan opbygges ekspertise i samtaler med børn udsat for overgreb.

• Alle kommuner bør have klare procedurer for håndteringen af underretninger og sager om overgreb.

• Reglerne vedrørende samvær for anbragte børn bør tydeliggøres, så det fremgår tydeligt, at i sager, hvor et barn er anbragt på grund af mistanke om overgreb, må barnet ikke sendes på ikke-overvåget samvær hos de personer, som mistanken retter sig mod. 

Se alle anbefalingerne i 'Rapport fra ekspertpanel om overgreb mod børn'.

 

Præsenteres inden sommerferien
Karen Hækkerup har taget rapportens anbefalinger til sig.

»Jeg arbejder nu videre med ekspertpanelets anbefalinger til, hvordan vi fremover kan undgå lignende sager,« lover hun.

Hun fremhæver vigtigheden af at finde holdbare og gennemarbejdede løsninger, og hun vil derfor præsentere rapporten med anbefalingerne for de politiske partier allerede inden sommerferien.

»Vi ønsker alle en bedre indsats på det her område. Derfor er det vigtigt, at vi får en grundig diskussion af ekspertpanelets anbefalinger, og hvordan vi bedst omsætter dem til konkrete initiativer, så vi kan styrke kvaliteten på området,« siger Karen Hækkerup.

Initiativer, som iværksættes på baggrund af ekspertpanelets anbefalinger, skal med i finanslovsforslaget for 2013, og de nye initiativer kommer oven i flere initiativer, regeringen allerede har sat i gang.


Se listen over igangsatte initiativer mod misbrug af børn her.

 

Husk opfølgninger
Formand for BUPL Henning Pedersen har tidligere udtrykt sin glæde over for initiativer på området. Senest, da Kommunernes Landsforening i maj måned udsendte centrale retningslinjer for, hvordan kommuner skal gribe underretninger an.

Henning Pedersen understregede også dengang vigtigheden af, at ministerier og kommuner også sikrer sig, at retningslinjer og anbefalinger bliver fulgt.

»Erfaringen viser jo, at der er kommuner, der lader stå til uanset hvor mange retningslinier, der bliver vedtaget og sendt ud,« sagde BUPL’s formand dengang til DR Nyheder.

 

Læs også artiklen ’Kommuner registrerer ikke underretninger’. 
Læs også artiklen 'Ulykkelig uvidenhed'.

 

 

http://www.bupl.dk/bupl/content.nsf/webDocsByID/BALG-8VMGN2