Til forsiden

Anmeldelse af seksuelt misbrug af børn.

Mange mennesker kommer ud for tegn på incest hos de børn og unge, som de er i kontakt med, og de færreste ved, hvad de skal gøre i sådan en situation.

Ved mistanke om seksuelt overgreb på et barn, er det vigtigt at du handler. Hvis et barn fortæller, at det har været udsat for et seksuelt overgreb, er det afgørende, at det bliver troet og beskyttet. Stil dig aldrig tvivlende og mistroisk over for overgrebet og forløbet, men lyt til hvad barnet fortæller.

Alle borgere har underretningspligt. Det vil sige, at hvis du er vidende om at et seksuelt overgreb finder sted, har du pligt til at underrette dette til myndighederne. Hvis du står i en situation, hvor du har brug for rådgivning, kan du altid kontakte et inceststøttecenter anonymt på telefon, over mail eller ved personligt fremmøde. Eller du kan ringe på tlf. 20 77 11 20 til SISO (Social Indsats ved Seksuelle Overgreb) under Servicestyrelsen, og få råd og vejledning. Du kan også få råd hos politiet eller kommunens børne/ungeforvaltning.

Er du  privatperson (pårørende, nabo, ven eller lignende):

Du skal ikke begynde en efterforskning på egen hånd, men have fokus på barnet og dets sikkerhed. Du kan altid søge hjælp, råd og vejledning i et af de steder, der beskæftiger sig med problematikken: et inceststøttecenter

Som pårørende er det vigtigt at du ikke tier problemerne ihjel og derved er medvirkende til at gøre det seksuelle overgreb endnu mere tabubelagt. Det kan være svært at vurdere, hvordan man bedst støtter barnet eller den, der har udført overgrebet. Kontakt  et rådgivningssted, som har erfaring med at støtte mennesker, der er direkte eller indirekte berørt af et seksuelt overgreb. Du kan også kontakte din læge, men dette kan dog ikke gøres anonymt.


Er du offfentligt ansat (lærer, pædagog sundhedspersonale o.l.) har du skærpet underretningspligt:

  1. Nedskriv hvilken hændelse, tegn eller signal der er baggrund for mistanken om at der er begået seksuelt overgreb eller en seksuel krænkelse.

  2. Medarbejderen tager kontakt til nærmeste leder og informerer om mistanken og baggrunden for denne. Kan lederen ikke træffes, bør det ikke have opsættende virkning i forhold til en eventuel politianmeldelse.

  3. Lederen tager kontakt til respektive områdechef for at orientere om at et overgreb har fundet sted.

  4. Hvis der er tale om en netop begået strafbar handling, så anmelder institutionen direkte til politiet umiddelbart efter overgrebet har fundet sted.

  5. Hvis der er mistanke om at der er sket en straffelovsovertrædelse skal der ske en politianmeldelse. Hvis man er usikker på, om der er tale om en strafbar handling eller der er en hændelse som er sket for mange år siden, kan politiet kontaktes for råd og vejledning før en anmeldelse.

  6. Hvis der er tale om et seksuelt overgreb mod en person under 18 år, orienteres den kommunale forvaltning. Orientering om anmeldelse af overgrebet til forældrene kan have opsættende virkning hvis mistanken rettes mod en af forældrene. Forvaltningen kan sørge for, at der udpeges en personlig værge, som kan varetage den krænkedes interesser indtil der med forvaltningen er aftalt retningslinier for samvær mellem beboer og forældre/pårørende.

  7. Når den person, der har været udsat for det seksuelle overgreb er over 18 år (fx en beboer på en døgninstitution), skal denne, hvis det er muligt, selv træffe beslutning om at overgrebet skal anmeldes til politiet.

  8. Der aftales med politiet hvad der må gives af informationer til berørte parter.

  9. Kontakt fra medierne håndteres af ledelsen.

  10. Der kan tages kontakt til ekstern konsulent (psykolog, skolepsykolog, seksualvejleder el.lign.) for støtte til det videre forløb.

 

Læs mere:

Fra mistanke til dom - Hvad sker der fra det øjeblik, at et misbrug afsløres og sagen skal efterforskes? To nye dokumentarfilm et debathæfte om seksuelt misbrug af børn fokuserer på den vanskelige og smertelige proces, som følger efter en seksuel forbrydelse mod et barn. Feldballe Film 2005.

Overgreb mod Børn - Ser du noget? Gør du noget? Det Kriminalpræventive Råd, 6. udg. 1. oplag december 2007.

Når mistanken opstår - samarbejde mellem forældre og professionelle ved mistanke om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner. Af Dines Andersen.  Socialforskningsinstituttet nr. 03:12.

Justitsministeriet: Betænkning nr. 1420 om gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn. Afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn. (Publikationen kan hentes på Justitsministeriets hjemmeside http://www.jm.dk)

Nielsen, Beth Grothe (1991): Straffesystemet i børneperspektiv – seksuelle overgreb mod børn i familien.  Jurist og Økonomforbundets Forlag 2001.

Killén, Kari (1991): Omsorgssvigt er alles ansvar. Reitzel Forlag 1993.

 

 

Oprettet 1.10.2009.   Senest opdateret: 03-10-2010