Til forsiden

Etiske retningslinjer
 for
Landsorganisationen mod Seksuelle Overgreb LMSO

Formål

De etiske retningslinier er funderet på Landsorganisationens værdier, normer og holdninger og er udtryk for det, vi kalder god støttecenterskik.

De etiske retningslinier skal bidrage til at sikre brugernes interesser og forhindre uhensigtsmæssig adfærd. Intentionen er at skabe større selvindsigt og højne kvaliteten i den hjælp, der ydes. Brugere er defineret som alle de målgrupper som søger rådgivning og behandling hos en medlemsorganisation.

De etiske retningslinjer skal tjene som støtte i dagligdagen og ved stillingtagen til etiske problemstillinger for ansatte og frivillige medarbejdere i medlemsorganisationerne og i Landsorganisationens sekretariat. 

Får man kendskab til forhold, der ikke er i overensstemmelse med de etiske retningslinier, er man forpligtet til at reagere og handle herpå i overensstemmelse med Landsorganisationens klage-procedure.

 

Etiske retningslinier 

1. Vi forpligter os til i alle forhold af vores arbejde at afhjælpe, synliggøre og fokusere på følgerne af seksuelle overgreb, ved at:  

-          Bidrage til at afkræfte myter og holdninger, der bagatelliserer, opretholder eller legitimerer seksuelle overgreb og følgerne heraf.

-          Dokumentere vores arbejde, deltage i samfundsdebatten generelt og informere hinanden og samarbejdspartnere specifikt gennem saglig argumentation.

-          Inddrage det seksuelle overgrebsperspektiv i forhold til eventuelle andre problemer, som
ofre og krænkere samt de pårørende måtte have.

  

2. Vi forpligter os til at agere troværdigt i relation til omverdenen, ved at:

    -          Al kommunikation baseres på fakta og bedst tilgængelig viden.

-          Henvise til fageksperter i tilfælde af tvivl.

 

3. Vi forpligter os til at tage udgangspunkt i brugerens egen historie, ved at:

   -          Tage udgangspunkt i brugerens perspektiv på sin situation, frem for systemets eller andres perspektiv.

-          Møde brugerne hvor de er, tage dem alvorligt og være lyttende og loyale overfor deres
historie.

 

4. Vi forpligter os til at møde brugerne med respekt for den enkelte - uanset livsstrategi, seksualitet, religion, politiske og kulturelle tilhørsforhold, ved at:
 

-          Respektere, at hvert menneske er unikt og at alle har ret til at søge og i det omfang det er muligt modtage hjælp hos os uanset baggrund.

-          Arbejde med bevidstgørelse af egne holdninger og fordomme, så de ikke bliver forhindringer i vores indsats.

-          Give plads til mangfoldighed og forskellighed.

-          Lade en respektfuld holdning hos ansatte og frivillige medarbejdere forplante sig til brugerne. 

 

 5. Vi forpligter os til at se brugerne som deres egen vigtigste ressource, at hjælpe dem med at genvinde styrke og støtte dem i at træffe egne valg, ved at:

   -          Anerkende brugerens overlevelsesstrategier til at formindske følgerne af overgreb.

-          Afholde os fra at tage beslutninger på brugerens vegne.

-          Medvirke til at styrke brugerens selvværd, netop ved at understøtte brugen af egne
ressourcer.

-          Yde hjælp til selvhjælp.

 

  6. Vi forpligter os til åbenhed og synlighed i vores tilbud, ved at:  

-          Informere brugere og samarbejdspartnere om vores tilbud, herunder hvilket lovgrundlag vi arbejder ud fra, medarbejdernes kvalifikationer og gældende regler.

-          Sagsbehandling foregår med brugerens inddragelse og accept.

  

7. Vi forpligter os til at sikre brugerens ret til værn om fortrolige oplysninger, ved at:

    -          Respektere vores tavshedspligt.

-          Overholde journalpligten.

-          Lade brugeren give sit skriftlige samtykke, hvis der udveksles oplysninger, og eventuel udveksling af oplysninger skal foregå sammen med brugeren.

-          Sikre brugerens skriftlige samtykke før inddragelse af brugeroplysninger i f.eks. undersøgelser, udredninger eller arbejde af forskningsmæssig karakter.

 

 8. Vi forpligter os til at være bevidste om, at vi som hjælpere er i en magtfuld position.  På baggrund heraf bør vi tilstræbe ligeværdighed i relationen til brugerne, ved at:  

-          Sætte brugerne i centrum i hverdagen.

-          Være støttende og give omsorg.

-          Være ydmyge og bevidste om hjælperrollen.

-          Tilstræbe en respektfuld kommunikation med brugere.


9. Vi forpligter os til at være samarbejdsvillige og til gensidig kollegial støtte, ved at:

 

-          Være bevidste om det gensidige ansvar for fælles arbejde.

-          Udvise respekt for kollegaers arbejde.

-          Løse interne konflikter.

-          Bidrage til at sikre et godt arbejdsmiljø.

-          Gøre en indsats for at etablere en konstruktiv og positiv relation mellem myndigheds­personer, brugerne og vores organisation.

-          Være bevidste om betydningen af konstruktivt samarbejde medlemsorganisationerne
imellem.

  

10. Vi forpligter os til at tilstræbe høj faglighed i vores arbejde, ved at:  

-          Deltage i opkvalificerende kursustilbud.

-          Sikre faglig ajourføring i forhold til egen opgave og kompetence.

-          Deltage i supervision eller anden form for faglig sparring.

 

 11. Vi forpligter os til at kende og arbejde efter de etiske retningslinier og reagere og handle på forhold, der ikke er i overensstemmelse med retningslinierne.

Oprettet 25-08-2009.  Senest opdateret: 09-12-2009