Til forsiden

Forebyggelse betaler sig 
-
Danmark kan få en årlig gevinst på op mod 14 mia. kroner, hvis bare halvdelen af de mest udsatte børn får et normalt liv efter deres barndom.

Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Af Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen. Casa, November 2010 

 Læs rapporten     Se pressemeddelelsen 

 
Formålet med analysen er at illustrere, at det samfundsøkonomisk kan betale sig med 
tidlige sociale indsatser med henblik på at undgå, at udsatte børn og unge får dårlige opvækstvilkår og medfølgende et 'dårligt liv' i voksentilværelsen. Med tidlig social indsats
 menes en helhedsorienteret tidlig indsats, som er rettet mod hele familien dvs. både børn
og  forældre. En indsats som afhjælper vanskelighederne i opvækstårene og dermed giver
bedre muligheder for et almindeligt voksenliv.

Socialpædagogernes Landsforbund har stillet fire cases til rådighed for analysen, som 
illustrerer 'dårlige liv' i voksentilværelsen. Derudover har de peget på de tidlige sociale 
indsatser, som det ville være en god idé at iværksætte i forhold til de fire cases med 
henblik på, at voksen-tilværelsen kunne blive et almindeligt liv.

Med disse oplysninger har CASA udført de forskellige beregninger, herunder set på de samfundsøkonomiske konsekvenser af investeringer i tidlige sociale indsatser i forhold 
til  udsatte børn og unge.   

Som samfund har vi et ansvar for de der har det sværest, og som har størst sandsynlighed 
for ikke at få et normalt liv, men derimod et liv præget af sociale problemer, kriminalitet og 
dårlige livsvilkår. Vi skal være dette ansvar meget bevidst, især når det drejer sig om den 
gruppe i vores samfund der er mest sårbare over for sociale problemer og ustabile livsvilkår – nemlig vores børn. De politiske argumenter for en bedre indsats på det sociale områder skal 
være funderet i en generel social anstændighed og medmenneskelighed, men det er også nødvendigt at man belyser de positive økonomiske argumenter.

Denne undersøgelse fra Center for Alternative Samfunds Analyser (CASA) konkluderer, at en øget indsats på det forebyggende sociale område er en rigtig god investering for samfundet. Danmark kan få en årlig gevinst på op mod 14 mia. kroner, hvis bare halvdelen af de mest udsatte børn får et normalt liv efter deres barndom. Dette skønnes at kunne opnået ved at investere lige under 5 milliarder mere i det sociale område der vedrører udsatte børn og deres familier. For hver 100 kr. der spares på udgifter til socialt udsatte, står kommunerne for 65 kr. 
af denne besparelse. Derfor er en bedre og mere effektiv forebyggelse af sociale problemer en god investering for både staten og lokalt i kommunerne.

Undersøgelsen fra CASA viser endvidere, at en øget forebyggelsesindsats på det sociale 
område er en af de bedste måder, hvorpå man kan nedbringe antallet af personer på overførselsindkomster såsom kontanthjælp, førtidspension, revalidering, sygedagpenge, hele 
det specialiserede område og efterløn. Samlet set overførsler, der årligt koster statskassen 
140 mia. kroner. En bedre social forebyggelsesindsats kunne helt konkret være en øget 
mulighed for familiedøgnbehandling, psykologbehandling, faste kontaktpersoner, intensiv familiestøtte, misbrugsbehandling eller bedre muligheder for tidlige anbringelser.

Ikke kun ud fra et økonomisk synspunkt, men også ud fra et menneskeligt synspunkt burde 
der gøres langt mere for en bedre forebyggende social indsats. Hvert år fødes der ca. 65.000 børn i Danmark, hvoraf de fleste vil får et helt normalt liv. Dog er 10.000 af disse nyfødte børn
 i risikozonen for en sværere opvækst med større sandsynlighed for at ende i sociale problemer, kriminalitet mv. Og ca. 4 procent af disse nyfødte børn – hvilket svarer til 2.600 børn – vil ende i større problemer med permanent eller langvarig offentlig behandling til følge. Ca. 10% af disse børn vil blive udsat for seksuelle overgreb.

Vi har et socialt og medmenneskeligt ansvar for at langt færre børn kommer i risikozonen, og 
får så hård en opvækst, at det potentielt kan give dem store problemer senere i livet. Og hvis
vi gennem en bedre forebyggende social indsats kan sikre, at et fåtal af de disse børn får et
 liv som alle os andre, så burde vi ikke tøve med at investere flere penge i en sådan indsats. 
Som undersøgelsen fra CASA konkluderer, så er der stor sandsynlighed for, at investeringen
 giver et stort positivt økonomisk afkast til samfundet.

Senest opdateret 11-03-2011