Til forsiden

Forretningsorden for bestyrelsen for LMSO Landsorganisationen mod seksuelle Overgreb
2010

 1. Forretningsordenens hjemmel:

 2. Bestyrelsens konstituering og opgaver

 3. Bestyrelsesmøder

 4. Indkaldelse

5. Dagsorden for bestyrelsesmøder
Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

6. Ledelse af møderne
Formanden leder bestyrelsesmøderne – ved dennes fravær næstformanden.

7. Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Afbud til bestyrelsesmøder meddeles formanden i så god tid som muligt.

8. Afstemning:
Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog således at der kræves mindst 4 stemmer for et flertal. Står stemmerne lige er formandens stemme udslaggivende. Skriftlig afstemning anvendes hvis blot 1 medlem ønsker det.

9. Referat
Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Af referatet skal fremgå:

Referat udsendes til bestyrelsesmedlemmerne. Hvis dette ikke er sket påbegyndes næste møde med oplæsning af referatet.

Det godkendte (evt. rettede) referat af bestyrelsesmødet underskrives af de medlemmer der har været til stede ved mødet.

Referat fra generalforsamlingen underskrives af den gamle bestyrelse og af generalforsamlingens dirigent

10. Behandling af sager mellem bestyrelsesmøderne

11. Forhold til (et fremtidigt) sekretariat

 

  12. Arbejdsgrupper
Bestyrelsen skal påse, at arbejdsgrupperne arbejder fornuftigt i forhold til deres mandat og budget og at arbejdsgrupperne udarbejdes referater fra deres møder. Referat er en forudsætning for at der kan ydes refusion for udgifter.  

13. Bestyrelsens økonomiske ansvar

 14. Inhabilitet

15. Tavshedspligt

16. Ændring af forretningsorden

  Vedtaget af bestyrelsen den 2.9.2010 

 

Oprettet 25-08-2009.   Senest opdateret: 03-09-2010