Til forsiden

 

Referat af LMSO’s ekstraordinære og ordinære generalforsamling 2013
Fredag den 21. juni 2013 på Hindsgavl Slot, Middelfart

 

 

Medlemsorganisationer:

AlbaHus, Christine Centeret , CSM Fyn, FrivilligKolding / Kolding Selvhjælp, FrejaCentret, Esbjerg, Frøken Gertruds Forening for incestramte voksne, Hjælp Til Selvhjælp Nord, Holstebro, ISARPAC, Joan-Søstrene i København, Joan-Søstrene i Århus, KRIS, Kvisten, Pårørendeforningen for Seksuelt Krænkede, Selvhjælp, Spor – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle ovrgreb, Aabenraa Selvhjælpscenter


Der er 10 stemmeberettigede medlemmer til stede ved generalforsamlingen.

 

 

Ekstraordinær generalforsamling: 

 

Dagsorden:

Beslutning

1. Valg af dirigent

Lise von Seelen (Bestyrelsen).
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Valg af referent – Kvisten Aarhus

Tine Harpøth , Kvisten Aarhus

3. Valg af stemmeudvalg

Dina og Majken fra Joan søstrene + Asta fra Frivillig Kolding

4. Bestyrelsens forslag om oprettelse af en styregruppe, som skal lave forarbejdet for omlæggelse af LMSO til en netværksorganisation

- begrundelse og diskussion – se bilag nedenfor

 

 

1 stemme for og 6 stemmer imod at LMSO omlægges til en netværksorganisation. Det blev dermed vedtaget, at LMSO ikke skal fortsætte som en netværksorganisation.

 

 

5. Bestyrelsens forslag om nedlæggelse af LMSO

0 stemmer for en nedlæggelse og 10 stemmer imod en nedlæggelse. Det vedtoges dermed, at LMSO ikke skal nedlægges men fortsætte som paraplyorganisation.

 

 

Referat af LMSO’s ordinære og ordinære generalforsamling 2013
Fredag den 21. juni 2013 på Hindsgavl Slot, Middelfart

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Der er 10 stemmeberettigede medlemmer til stede ved  
generalforsamlingen.
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i henhold til vedtægterne.

 

Dagsorden

Beslutning

 

 1. Valg af dirigent

Lise von Seelen (Bestyrelsen)

 1. Valg af referent

Tine Harpøth (Kvisten Århus)

 1. Valg af stemmetællere

Dina og Majken fra Joan søstrene + Asta fra Frivillig Kolding

 1. Bestyrelsens årsberetning og strategiplan

Bestyrelsen:
Carsten Borup, formand
Helle Borrowman, næstformand
Birgit Madsen, kasserer
Kuno Sørensen
Lise von Seelen
Henriette Nielsen
Lise Christiansen, suppleant

Formanden Carsten Borup fremlagde beretningen:

LSMO har været til to møder med departementet i socialministeriet. Her blev der talt om at sikre at brugerne inddrages meget mere i de processer der foregår.
Der ser ud til at være udsigt til en forstærket indsats med den nye socialminister: blandt andet er underretningspligten blevet revideret og man har lagt op til at børn skal høres og mødes I højere grad end hidtil.


LMSO havde den oplevelse at socialministeriet talte dem efter munden, men at det resultat, der kom ud af møderne, slet ikke var i overensstemmelse med LMSO’s ønsker -  f.eks. blev borgerne og kommunerne ikke medtaget i socialministeriets efterfølgende komissorium (der er med andre ord ikke sikret bruger eller kommuneinddragelse). Overordnet set er det LMSO har peget på, ikke blevet tilgodeset og hørt.

 

CMS-Øst foreslår at det en anden gang kunne være en god ide at inddrage baglandet, der kunne være med til at lægge et pres på politikerne. Formanden svarer tilbage, at bestyrelsen havde forsøgt at inddrage baglandet, men at baglandet ikke mødte op til møderne.

 

LMSO har ikke deltager så meget I mediebilledet som sidste år, men har dog indimellem udtalt sig til medierne.

 

Synlighedsdagen har været en success og der har været stigende deltagelse til projektet. Ligeledes er der blevet afholdt en række gode synlighedsdagsmøder.

 

LMSO har arrangeret kurser med Lone Lyager med 62 kursister, hvilket har været en stor success. Kurserne bliver fuldt op af opfølgningskurser i efteråret 2013.

 

Formanden takker bestyrelsen for det store arbejde i LMSO, og ønsker den nye bestyrelse held og lykke.  Kort efter sidste generelforsamling gik to af bestyrelsesmedlemmerne af – stor tak til dem. Tak til Marianne for igen at være til stede ved denne generelforsamling samt Mariannes arbejde som webmaster for Hjemmesiden.

 

 1. Årsberetning fra LMSO’ s
  Etiske Råd

Carsten Borup fremlagde beretningen på vegne af Niels Jakob: Rådet har arbejdet med følgende opgaver: at finde nye medlemmer til rådet, afklare rådets autonomi, identitet og substans. Manglende henvendelser har gjort sig gældende.

Rapport om anbefalinger til krænkere og pårørende til seksuelt overgrebne. Udbredelse af Etisk Råd i forhold til frivillige organisationer.  Beretningen blev godkendt.

 1. Årsberetning fra videns- og udviklingsgrupper

Helle fremlagde årsberetning for Synlighedsgruppen, der består af: Lene Ulstrup (Albahus), Asta Bisgaard (FrivilligKolding) og Helle Borrowman (SPOR) og afgående medlem Tea Sølvi Thaarslund (CSM Fyn).

Har deltaget i Synlighedsdagsmøder med stor succes og tilfredshed.

Har indkaldt til to netværksmøder i 2012 og 2013.
Har ikke foretaget fundraising til arrangørerne af Synlighedsdagen – dette vil gruppen gerne beklage.
Beretningen blev godkendt

 1. Forelæggelse af regnskab 2012, herunder regnskab fra Etisk Råd

Regnskabet der udviste et underskud på kr. 32.072  blev godkendt med følgende Bemærkninger:

Forudmodtagne penge bør ikke noteres på regnskabet i 2012, hvis de først skal bruges i 2013 (Synlighedsdagen og Uddannelsespuljen – disse to skal overføres til 2013 og ikke bogføres i 2012).

 1. Forelæggelse af budget 2014 samt fastsættelse af kontingent

Budget for perioden juli – december 2013 udarbejdes af den ny bestyrelse. Kassebeholdning efter generalforsamlingen er ca. 2200 kr. Godkendt.

Kontingentet er uændret 500 kr. pr. år for almindelige medlemmer og 1000 kr. for støttemedlemmer

9.  Valg af formand for 2 år

 

Formand Carsten Borup genopstiller ikke. Der er ingen kandidater. Se pkt. 10

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hele den nuværende bestyrelse trækker sig ved generalforsamlingen. Der er ingen kandidater. Bestyrelsen foreslår at der kan stilles kandidater ved generalforsamlingen

Generalforsamlingen gav tilladelse til at der kan opstilles kandidater ved generalforsamlingen og følgende blev valgt for 2 år:


Mogens Svendsen, KRIS

Asta Bisgaard, FrivilligKolding

Fetneh Vagn Jensen. Joansøstrene Aarhus

Marianne Munk, FrivilligKolding

 

Generalforsamlingen gav samtykke til at de valgte bestyrelsesmedlemmer selv kan supplere sig med bestyrelsesmedlemmer og  suppleanter.
Den ny bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Der er ingen kandidater. Generalforsamlingen gav samtykke til at de valgte bestyrelsesmedlemmer selv kan finde egnede suppleanter

 

 1. Valg til Etisk Råd

Formand for Etisk Råd Niels Jakob Harbo genvalgtes. Der er ingen yderligere kandidater. Udgår da der mangler kandidater.  Etisk Råd fik generalforsamlingens samtykke til selv at finde egnede medlemmer, der kan indgå i rådet.

 1. Indkomne forslag

Ingen forslag

 1. nedsættelse af en videns- og udviklingsgrupper

Ingen forslag

 1. Eventuelt

Tak til bestyrelsen for deres arbejde. Stor tak for jeres ihærdighed. Dette bliver set og anerkendt.

 

 

 

 

 

Bilag til PUNKT 4: Forslag om en omlægning fra en landsorganisation til en netværksorganisation.

 

Begrundelse for bestyrelsens forslag:

Som konsekvens af manglende mulighed for at udfolde foreningens målsætning om at få etableret et sekretariat og at kunne understøtte medlemsorganisationerne egen praksis, har en enig bestyrelse besluttet at gå af ved generalforsamlingen 2013.

Bestyrelsen anbefaler, at LMSO omlægger sig til en netværksorganisation, der har som formål at samle sine deltagere om udvikling af erfaringer og vidensdeling om seksuelle krænkelser og overgreb samt følgerne derfra for både krænkede og pårørende.

Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes en styregruppe på 3-5 personer. Styregruppen varetager LMSO’s drift frem til valg af ny bestyrelse i 2014.

Styregruppens drift kan i en kort periode sikres ved hjælp af LMSO’s frie midler, som efter generalforsamlingen forventes at beløbe sig til ca. kr. 2.200.

 

Styregruppen søger om puljemidler gennem Socialministeriet, så udgifter til Styregruppens arbejde kan sikres. Styregruppen søger ligeledes om økonom til at drive netværksorganisationen og netværksgrupper fra sommeren 2014 og frem.

Såfremt Styregruppen ønsker at overlade kursusvirksomheden, hvortil der er øremærkede midler fra Socialministeriets Uddannelsespulje, til en anden organisation, er Landsforeningen Spor villig til at overtage projektansvaret. Ligeledes overtager Spor gerne driften af netværksgruppen vedr. Synlighedsdagen og de øremærkede midler, såfremt Styregruppen har ønske herom.

Styregruppen stiller ved generalforsamlingen 2014 forslag om vedtægtsændringer/nye vedtægter samt oprettelse af netværksgrupper.

 

Beskrivelse af netværksorganisationen

Formål: At udbrede viden om seksuelle overgreb, dets betydninger og senfølger At skabe grundlag for debat og holdninger til og om seksuelle overgreb og dets konsekvenser At medvirke til at sikre et højt informationsniveau på området At fremme samarbejdet mellem aktører på området på tværs af landet

Fokus: Forebyggelse af seksuelle overgreb Behandlings- og rådgivningstilbud af seksuelle overgreb og senfølger Metodeudvikling og vidensdeling med særlig henblik på den offentlige indsats Debat i samfundet med henblik på at skabe åbenhed og nedbryde myter og stigmatisering ift. seksuelle overgreb

Medlemmer: Personer, organisationer og myndigheder der arbejder professionelt med emnet i det offentlige eller i samarbejde med den offentlige indsats Frivillige indsatser der har temaet som sit hovedformål Enkeltpersoner der har en dedikeret indsats til temaet

Opgaver / aktiviteter: Fortalervirksomhed 3-4 årlige erfarings- og tema møder for hele netværket Nedsættelse af ad-hoc arbejdsgrupper Organisering af kurser, temadage og konferencer hvis dette er økonomisk muligt En hjemmeside hvor igennem medlemmer kan kontaktes

Struktur: En styregruppe på 3-5 personer valgt på et årligt netværksmøde 2-3 årlige planlægningsmøder i styregruppen

Økonomi: Styregruppen kan ansøge om midler Netværket overtager LMSO’s eventuelle midler

 

Diskussion på den ekstraordinære generalforsamling:

Forslaget om omlægningen og nedlægning er LMSO er, at der skal være en overensstemmelse mellem LMSO’s funktion som paraplyorganisation og det behov, der er i centrene/medlemsorganisationerne. Der skal være et ønske om at bruge en landsorganisation for at det giver mening. Manglende opbakning fra medlemsorganisationer og socialministeriet er årsag til at bestyrelse foreslår omlægning. Der har dog været opbakning fra justitsministeriet. Der er en oplevelse af at socialministeriet ikke har ønsket at komme i dialog med LMSO på trods af at LMSO selv har henvendt og tilbudt sig.

 

Reaktion fra et medlem er at der ikke har været nok tydelighed omkring LMSO og hvad LMSO står for.

 

Et spørgsmål rejses omkring hvorvidt det skulle blive anderledes med en netværksorganisation frem for en landsorganisation – og der efterspørges overvejelser omkring hvorvidt det er realistisk og om der er ressourcer til at omlægge og videreføre LMSO som en netværksorganisation. Der efterspørges hvad forskellen ville være på en landsorganisation og netværksorganisation.

 

Reaktion: ærgerligt at nedlægge LMSO, fordi der historisk flere gange har været politisk opfordring (fra Peter Juul, Socialministeriet) til at medlemsorganisationerne organiserer sig landsdækkende. Det vil kræve en masse arbejde – bl.a. ændring af vedtægter m.v. -  at omlægge til netværksorganisation og foreslås at LMSO opretholdes, men på lavt blus og afventer at der kommer “bedre tider”.

 

Det har været svært for ikke at sige umuligt for LMSO at få penge fra Socialministeriet, og bestyrelsen gik død i at få penge fra Justisministeriet. Det foreslås fra et af medlemmerne at LMSO går kreative veje og f.eks. forsøger at få midler fra LEGO eller lignende organisationer eller fonde.

 

CSM-Øst medler ud, at de ikke kan bidrage med midler til LMSO men kun med opbakning til at foreningen fortsætter.

 

Der bliver fra bestyrelsen (af dirigenten) foreslået to modeller: 1) vi går i standby et par år, indtil ressourcer medler sig. 2) Vi håber, ildsjæle medler sig og skruer ned for styrken.  

 

LSMO udtrykker, at der har været en uoverensstemmelse mellem medlemmernes ønsker og behov. Der har været nogle interessefællesskaber, men det er for LMSO ikke muligt at varetage de enkeltes organisationers behov. LMSO er en paraplyorganisation og ikke en interesseorganisation. Der vil være uenighed om mange ting på tværs af medlemsorganisationerne som f.eks. rådgivning og behandling. Det er derfor ikke muligt for LMSO at være klar i spyttet, fordi LMSO skal varetage så mange forskellige interesser og synspunkter på tværs af medlemsorganisationerne.

 

LMSO har ikke fået nogle opbakning fra Socialministeriet  og departementet til at hjælpe KRIS, der har været i krise. Socialministeret kunne ikke hjælpe KRIS bl.a. pga. ministeriet kun kan støtte gennem puljer, der skal søges, og dermed ikke akut hjælpe KRIS.  

 

Hvad vil det sige, hvis LMSO bliver omlagt til en netværksorganisation? Netværksorganisering er en fladere organisering, der kan organiseres på mange måder, og det bliver op til den gruppe, der eventuelt bliver nedsat, til at formulere, hvad denne netværksorganisation kommer til at være.

 

Der er 13 medlemsorganisationer i LMSO.

 

Reaktion: Det kunne måske være en ide at finde nogle områder, hvor vi kan finde midler på en nemmere og kreativ måde. Måske finde flere medlemmer? Komme på landkortet og lade Socialministeriet være socialministerium.

 

Hele bestyrelsen i LMSO træder af, men indbyder andre til at tage over. Den måde andre kunne tage over er ikke fastlagt.

Marianne Munk fra Kolding, Asta fra Kolding og Fetneh Vagn Jensen fra Joan Søstrene Aarhus tilkendegiver at de gerne vil stille op til  den nye LMSO-bestyrelse og fortsætte LMSO’s arbejde på et lavere aktivitetsniveau.

 

Beslutning:

Vi stemmer om, vi vil pege på en netværksorganisering: 1 stemmer for at LMSO skal omlægges til en netværksorganisation og 6 stemmer imod at LMSO omlægges til en netværksorganisation. Det bliver dermed vedtaget, at LMSO ikke skal fortsætte som en netværksorganisation.

Vi stemmer om en nedlæggelse af LMSO: 0 stemmer for en nedlæggelse og 10 stemmer imod en nedlæggelse. Det vedtages dermed, at LMSO ikke skal nedlægges.