Til forsiden

Beslutningsreferat af stiftende generalforsamling
 i
Landsorganisationen mod seksuelle overgreb, LMSO

Tirsdag den 16. juni 2009 kl. 13 – 18 på Hindsgavl Slot, Middelfart

 

Deltagere: AlbaHus, ChristineCenteret, CSM Fyn, Foreningen Incest og Psykiatri, Frøken Gertruds Forening for Incestramte Voksne, Incestcenter Fyn, Joan-Søstrene i København, Joan-Søstrene i Aarhus, Kolding Selvhjælp og Frivilligcenter, KRIS, Kvisten, Synlighedsdagen, Støttecenter mod Incest, Aabenraa Selvhjælpscenter

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Valg af dirigent

Til dirigent blev valgt Maria Søndergaard, Haslev

2. Valg af referent

Til referent blev valgt Kristian Larsen, Herlev

3. Valg af stemmeudvalg

Til stemmeudvalg blev valgt Lene Ulstrup, AlbaHus og Palle Jørgensen, Støttecenter mod Incest.

Dirigenten konstaterede, at der ingen tidsfrister har været gældende for indkaldelse, udsendelse af materiale m.v. ved den stiftende generalforsamling, idet er endnu ikke er vedtaget  vedtægtsbestemmelser om dette.

4. Status og orientering fra arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen berettede om arbejdsprocessen, siden det ved centrenes seminar i juni 2008 blev besluttet at arbejde frem mod at etablere en landsorganisation. Herefter blev arbejdsgruppens forslag gennemgået, hvad angår hvilke opgaver landsorganisationen skal varetage, hvordan den skal organiseres, dens værdigrundlag og hvilke etiske retningslinjer som landsorganisationen og dens medlemmer forpligter sig på.

5. Drøftelse samt vedtagelse af vedtægter
 med underliggende bilag jf. vedtægternes § 4.2:

 

Arbejdsgruppen præciserede, at det vil være op til bestyrelsen at afgøre spørgsmål, som ikke er reguleret af vedtægterne, som for eksempel under hvilke betingelser der kan ske eksklusion af medlemmer eller om bestyrelsen skal suppleres, hvis et medlem ikke deltager tilstrækkeligt i møderne.

 

Der blev rettet enkelte tastefejl i forslaget.

 

Ordlyden af §7,4 blev ændret, så der i stedet for ”hvert år afgår 3” står ”hvert år er tre på valg”.

 

Bestemmelserne i vedtægterne blev med disse ændringer sat til afstemning  enkeltvis og samlet og vedtaget enstemmigt af forsamlingen.

5 a. Værdigrundlag

 

Ordlyden af Pkt. 1 (RESPEKT), 2. pind blev ændret, så der i stedet for ”organisationens ressourcer bruges optimalt i vore arbejde for den fælles sag”, står: ”organisationens ressourcer bruges optimalt i forhold til vores formålsparagraf”.

5 b. Etiske retningslinier

Formuleringen i Punkt 4, 1. pind: ”alle har ret til at søge og modtage hjælp hos os uanset baggrund” kan opfattes som om den giver den, der søger hjælp, en ubetinget ret til at få hjælp, men i visse tilfælde kan en sådan forventning ikke indfries. Ordlyden blev derfor ændret til: ”alle har ret til at søge og i det omfang, det er muligt, modtage hjælp hos os uanset baggrund”.

6. Drøftelse samt vedtagelse af vedtægter for
 Etisk Råd

De etiske retningslinier blev med ovenstående  ændring sat til afstemning og vedtaget enstemmigt af forsamlingen.

7. Fastsættelse af kontingent:

 

Medlemsorganisationer:
Forslag om enhedskontingent på 500 kr. årligt blev enstemmigt vedtaget

Støttemedlemmer:
Støttekontingent for enkeltpersoner på 150 kr. og for organisationer på 1000 kr. årligt blev enstemmigt vedtaget

8. Fremlæggelse og godkendelse af budget

 

Det forventede budget til bestyrelsens videre arbejde på 120.000 kr. blev enstemmigt vedtaget under forudsætning af, at de tre betingelser, som er anført i oplægget, bliver opfyldt.

9. Valg af formand for 2 år

 

Vibeke Møller, KRIS, blev valgt som formand

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år

 • 2 interne bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 • 2 interne bestyrelsesmedlemmer for 1 år
 • 1 eksternt bestyrelsesmedlem for 2 år
 • 1 eksternt bestyrelsesmedlem for 1 år

 

2 interne bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Brigitta V. Rick, Støttecenter mod Incest, og Mads Sand Madsen, Synlighedsdagen, blev valgt.

2 interne bestyrelsesmedlemmer for 1 år:
Marianne Munk, Kolding Selvhjælp og Frivilligcenter, og Marianne Immersen, AlbaHus, blev valgt.

1 eksternt bestyrelsesmedlem for 2 år:

Marianne Gram. Cand.psych. blev valgt

1 eksternt bestyrelsesmedlem for 1 år:

Der var ingen kandidat opstilet. Det blev enstemmigt vedtaget helt ekstraordinært at give bestyrelsen mandat til at finde en person. Arbejdsgruppen opfordrer til navneforslag. Støttecenter mod Incest foreslog at spørge Tine Bryld.

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

 • 1 intern suppleant for 1 år
 • 1 ekstern suppleant for 1 år

 

1 intern suppleant for 1 år:
Inger Margrethe Juhl Møller, Aabenraa Selvhjælp, blev valgt

1 ekstern suppleant for 1 år:

Det blev enstemmigt vedtaget helt ekstraordinært at give bestyrelsen mandat til at finde en person.

12. Valg til Etisk Råd jf. § 2 i vedtægter for Etisk Råd

 • 1 internt medlem for 2 år
 • 1 internt medlem for 1 år
 • 2 eksterne medlemmer for 2 år
 • 1 eksternt medlem for 1 år
 • 1 intern suppleant
 • 1 ekstern suppleant

 

1 internt medlem for 2 år:

Henriette Nielsen, ChristineCenteret, blev valgt

1 internt medlem for 1 år:

Inger Andersen, KRIS, blev valgt

2 eksterne medlemmer for 2 år:

Hanne Reintoft, socialrådgiver, og Thomas Hammerbrink, psykolog og sexolog blev valgt

1 eksternt medlem for 1 år:

Yvonne Hansen

1 intern suppleant:

Laura Louise Heinsen, AlbaHus, blev valgt

1 ekstern suppleant:

Det blev enstemmigt vedtaget helt ekstraordinært at give Etisk Råd mandat til at finde en person. Kvisten foreslog at spørge Susanne Freund, psykolog.

13. Nedsættelse af videns- og udviklingsgrupper

Punktet udgik, da der ikke forelå forslag. Forsamlingen foreslog at bestyrelsen nedsatte ad hoc grupper om emnerne nordisk samarbejde, statistik og evaluering

14. Valg af landsorganisationens navn

Navnet ”Landsorganisationen mod seksuelle overgreb” blev vedtaget.

Maiken Winther Pontoppidan, Servicestyrelsen, vandt dermed navnekonkurrencen og fik overrakt en gave.

15. Eventuelt

Marianne Immersen oplyste, at den stiftende generalforsamling var blevet omtalt i 20 forskellige medier samme dag.

Der blev givet en stor hånd til arbejdsgruppen for det store arbejde, der var blevet gjort.

 

Sign.:                                                             

Referent                                                          Dirigent:

Kristian Larsen                                                  Maria Søndergaard