Til forsiden

Referat af LMSO’s generalforsamling d. 17. juni 2011 på Sørup Herregård

1. Valg af dirigent:                          Maria Søndergaard

2. Valg af referent:                        Lene Ulstrup

3. Valg af stemmetællere:                 Lena Skaar og Karen Boye

4. Bestyrelsens årsberetning ved Vibeke Møller:

Året, der gik:
Det sidste år i LMSO har været præget af ro. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder og bestyrelsen har udsendt nyhedsbreve i september og december. Det anbefales, at medlemmerne orienterer sig på hjemmesiden.

Ledermøde:
Der har været afholdt ledermøde i januar, hvor Danmarksmodellen bl.a. blev drøftet og Bestyrelsen har afholdt møde med Etisk Råd i LMSO.

Etisk Råd:
Etisk Råd kan fremover deltage med én person i LMSO´s bestyrelsesmøder. Personen har ikke stemmeret.

Undervisnin:
Der har foreløbigt været afholdt 2 ud af 4 undervisnings lørdage v. Vibeke Møller i Odense. De 2 sidste afholdes i efteråret, hvor der endnu kan ske tilmelding.

Centerbesøg:
Formanden og næstformanden har besøgt Selvhjælp Haderslev, Selvhjælp Sydvest, Skærbæk, Frejacentret, Åbenrå Selvhjælpscenter, Selvhjælp Sønderborg.

Økonom:
Et af vores til stadighed tilbagevendende problemer er og bliver økonomien. Vi søgte uddannelsespuljen og fik 36.900 til undervisning for medlemmerne. Vi har søgt om penge fra Socialministeriet, men ikke fået nogle endnu. Vi synes, at vi sidder fast og kan ikke løse nogle af de opgaver, vi gerne vil på grund af for få penge.

Tværfagligt samarbejd:
Flere fra bestyrelsen har deltaget i tværfagligt samarbejde.

Formanden deltog i august sidste år i workshop angående civilsamfunds strategien. Rapporten der kom ud af denne workshop hedder: Civilsamfunds strategien - en styrket indsats af civilsamfundet og de frivillige organisationer i den sociale indsats.

Flere bestyrelsesmedlemmer har deltaget i møder i Justitsministeriet om Den samlede strategi til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

LMSO har sendt input og forslag til Justitsministeriet og Retsudvalget om forældelsesfristen ved søskendeincest.

Karina Lorenzen Dehnhart (SF)  har været til møde med 2 bestyrelsesmedlemmer om forældelsesfristen ved søskendeincest.  Dette har medført at der er blevet fremsat et lovforslag om ændring, muligvis forlængelse af straffelovens § 24.

Formanden har i december deltaget i Psykologordningens følgegruppe.

Et bestyrelsesmedlem deltog i København i markeringen af 2011 som frivilligheds år.

Presse:
Formanden og et bestyrelsesmedlem medvirkede i radioudsendelsen ”Den sociale udfordring”. Emnerne var bl.a. senfølger og betydningen af dysfunktionelle familier i forhold til seksuelle overgreb.

Et bestyrelsesmedlem blev kontaktet af God aften Danmark angående krænkere og medvirkede i udsendelsen.

Formanden medvirkede i Dokumentaren: Præster under anklage 3. november.

LMSO har udsendt pressemeddelelse på baggrund af offentliggørelse af Handling bag ord.

Nye medlemmer:
Vi byder velkommen til Selvhjælp Sydvest, Skærbæk og ISARPAC - International School of Sexual Abuse Related Pastoral Counseling

Kontakt til udlandet:
Kontakt til udlandet har været sparsom grundet økonomien.

Næste år:
Bestyrelsen planlægger til næste år at få lavet nogle foldere om LMSO, fortsætte med ledermøder og besøg i centrene.

Der er stadigvæk tanker om at mødes med KL samt regionerne.

Bestyrelsen vil arbejde med Danmarksmodellen.

Vores store udfordring er at få et bedre økonomisk grundlag for at drive LMSO. Vi så gerne, at vi fik økonomi til et kontor og til at ansætte en daglig leder.

Bestyrelsens årsberetning blev godkendt.

5. Årsberetning fra Etisk Råd
Rådet har nedsat 2 arbejdsgrupper, som henholdsvis har arbejdet med:

Det blev foreslået, at rådet kigger på det klassiske dilemma mellem at hjælpe mennesker i nød og samtidig have svært ved at rumme mennesker, der har det meget dårligt.         

Opfordring til medlemmerne: Brug Det Etiske Råd – både til foredrag, artikelskrivning m.m.

 

Rådets årsberetning blev godkendt.  

6. Forelæggelse af regnskab, herunder regnskab fra Etisk Råd  

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Overskuddet på 9.476 kr. søges overført til næste år.

7. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent for medlemsorganisationer og for støttemedlemmer.

                 Kontingent for medlemsorganisationerne fortsat 500 kr.
                 Kontingent for støttemedlemmer 100 kr.
                 Budgettet blev godkendt.

8. Udarbejdelse af strategiplan

Den nye bestyrelse bliver pålagt at udarbejde en strategiplan, som præsenteres på næste generalforsamling.

9. Valg af formand

                 Vibeke Møller genopstiller ikke og Carsten Borup vælges som ny formand.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der bliver henstillet til, at bestyrelsen fremover udsender præsentation af kandidater inden generalforsamlingen.

Følgende kandidater blev valgt til bestyrelsen:

·     Brigitta Volsted Rick

·     Grete Brink

·     Sofie Kønigsfeldt  

11. Valg af suppleanter  

          Følgende kandidater blev valgt som bestyrelsessuppleanter:

1.      Inger Margrethe Møller

2.      Marianne Munk

12. Valg til Etisk Råd

                 Følgende kandidater blev valgt til Etisk Råd:

·     Henriette Egeholm           2 år

·     Henriette Nielsen            2 år

·     Niels Jakob Harbo            2 år

·     Lene Kirkegård                                 1 år

Følgende kandidat blev valgt som suppleant til Etisk Råd:

·     Ina Pedersen

13. Forslag om nedsættelse af en ny videns- og udviklingsgruppe og valg af medlemmer til denne:  

LMSO nedsætter en arbejdsgruppe, som skal koordinere Synlighedsdag i 2012.

På næste generalforsamling fremlægges et udkast.

14. Evt.          Ingen input

Ekstra:
Diskussion af Danmarksmodellen. Det blev besluttet, at Danmarksmodellen renses for foreløbige kommentarer og udsendes til medlemsorganisationerne påny. Medlemmerne har mulighed for at indsende kommentarer frem til 1. august, hvorefter bestyrelsen indkalder medlemsorganisationerne til dialog.  Fremsendelse af Danmarksmodel til Satspuljepartierne senest uge 39.

 

 

Oprettet 06-10-2011