Til forsiden

Referat af LMSO’s generalforsamling 2012
Fredag den 8. juni 2012 kl. 13 - 15 på Radisson Blu, H.C. Andersen Hotel, Odense

I generalforsamlingen deltog følgende medlemsorganisationer: AlbaHus, Christine Centeret, CSM Fyn, ESARPAC /EPPSICC-Danmark, FrivilligKolding / Kolding SelvhjælpJoan-Søstrene i København, Joan-Søstrene i Århus, KRIS , Kvisten, Pårørendeforeningen for Seksuelt Krænkede, Spor – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle ovrgreb, Støttecenter mod Incest, Frederiksberg og Aabenraa Selvhjælpscenter

 

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i henhold til vedtægterne.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens årsberetning og strategiplan
 5. Årsberetning fra Etisk Råd
 6. Forelæggelse af regnskab 2012, herunder regnskab fra Etisk Råd
 7. Forelæggelse af budget 2013 samt fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af formand for 2 år
 10. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
 12. Valg til Etisk Råd: 2 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år  samt 2 suppleanter for 1 år
 13. Forslag om nedsættelse af en videns- og udviklingsgruppe  om fælles synlighedsdag samt valg af medlemmer til denne
 14. Eventuelt

 

Referat:

1.     Dirigent:  Anne-Kirstine Olsen (Kvisten Aarhus)

2.      Referent: Marianne Munk (FrivilligKolding)

3.      Stemmetællere: Marian Connolly (ESARPAC /EPPSICC-Danmark) og Lene Ulstrup (Albahus)

4.     Bestyrelsens beretning blev godkendt – se den her. 
 Det blev oplyst, at Bestyrelsen har søgt og  forventer at få foretræde for Folketingets Socialudvalg i nær   fremtid. Der er udarbejdet skriftligt materiale hertil, som kan læses på såvel Folketingets hjemmeside http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/sou/bilag/316/1131016/index.htm som på LMSO’s egen hjemmeside - se det her
  

 

Bestyrelsens strategiplan omfatter følgende initiativer:

Tydeligere udadrettet kommunikation (logo, hjemmeside)

Pressestrategi

Deltagelse i den offentlige debat

Understøtte en intern debatkultur

Udarbejde kulser til offentlige institutioner, kommuner m.fl.

Lovgivningsgruppe skal arbejde med følgende emner:

Straffelovens §12 vedr. sædelighedsforbrydelser

Forældelsefristen

Rammer for anmeldelse af seksuelle overgreb

Erstatning – både ved dom og ikke-dom

Etisk Råds udspil på kommuneområdet/Serviceloven

Erfaringsudveksling:

netværksmøder, ledermøder, debatmøder

dannelse af arbejdsgruppen Synlighedsdagen

besøg på centre, kontaktpersonordning

projekt Sønderjylland

nyhedsbreve

kurser for frivilige. Der planlægges 2 kurser (Odense og Aarhus) med Lone Lyager som underviser og med begrænset mulighed for overnatning

Strategiplanen blev godkendt. Man fandt at forslaget om bestyrelsens kontaktpersoner til de enkelte medlemsorganisationer var en god idé og efterlyste nyhedsbreve fra LMSO. Bestyrelsen opfordrede i den forbindelse medlemmerne til at deltage i en to-vejs kommunikation og bl.a. bidrage med deres ønsker til LMSO og oplysninger både til nyhedsbrevene og til hjemmesiden om hvad der sker lokalt.

 

5.  Etisk Råds beretning blev godkendt. - se den her. Rådet har især arbejdet med kommuneområdet og Serviceloven og har udarbejdet et refleksionspapir vedr. virtuel pornografi (Manga-tegningerne) - se den her.

 

6.   Regnskabet blev godkendt - se det her

 

7.   Budgettet blev godkendt - se det her. Kontingentet er uændret 500 kr. pr. år for almindelige medlemmer og 1000 kr. for støttemedlemmer

 

8.   Ingen forslag indkommet

9.   Udgår da Carsten Borup blev valgt som formand for 2 år i 2011

10.  Kuno Sørensen, Helle Borrowman og Lise von Seelen blev valgt for 2 år, Birgit Madsen blev valgt for 1 år.

11.   Henriette Nielsen valgtes som 1. suppleant

     Lise Christiansen valgtes som 2. suppleant

12.  Jørgen Skeel-Gjørling, og Lene Kirkegaard blev genvalgt. Da der mangler kandidater ønsker  Etisk Råd generalforsamlingens samtykke til selv at finde 3 egnede medlemmer, der kan indgå i rådet uden stemmeret. Generalforsamlingen gav sit samtykke hertil.

13.  Der blev nedsat en videns- og udviklingsgruppe  om tilrettelæggelse af en fælles synlighedsdag med følgende Kommissorium:
Arbejdsgruppen skal inspirerende og koordinerende bakke op om udveksling af erfaringer mellem de lokale arrangører af Synlighedsdagen, ved at stå for: 

Indkaldelse og afholdelse af netværksmøder

Fundraising til afholdelse netværksmøder

Fælles fundraising til udgifter til tryksager og andre udgifter i forbindelse med temadagene

Landsdækkende PR

Drift af fælles hjemmeside: www.synlighedsdagen.dk

Samle erfaringer og udarbejde evalueringsmateriale efter Synlighedsdagen hvert år

Samle og opdatere en idé- og inspirationsbank

Yde hjælp og støtte til nye arrangører

Medlemmer af gruppen blev Tea Sølvi Thaarslund (CSM Fyn), Lene Ulstrup (Albahus), Asta Bisgaard (FrivilligKolding) og Helle Borrowman (SPOR)

 

14. Det oplystes, at flere enkeltpersoner har henvendt sig direkte til LMSO med deres overgrebshistorie. De har alle fået svar med henvisning  til relevante medlemsorganisationer