Referat af LMSOs generalforsamling
den 11. juni 2010 på Hindsgavl Slot

 

     Til stede: Samtlige medlemsorganisationer bortset fra ”Hjælp til Selvhjælp Nord” samt ”Joan Søstrene i København”

1.      Dirigent: Marianne Immersen

Dirigenten gør opmærksom på, at udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen er sket lidt for sent, men der er enighed om at se bort fra det og generalforsamlingen er dermed beslutningsdygtig.

2.      Referent: Lene Ulstrup.

3.      Stemmetællere: Carsten Borup og Jørgen Skeel-Gjørling

4.     4. Bestyrelsens årsberetning og strategiplan forelægges til godkendelse ved Vibeke Møller:

·     Det har været et turbulent år. Flere bestyrelsesmedlemmer valgte at trække sig umiddelbart efter generalforsamlingen sidste år og det efterlod en amputeret bestyrelse. Man kiggede hinanden i øjnene, kaldte suppleanterne ind og med udsigten til en Christiansborghøring fandt man ny energi. Det blev en god høring og det gav bestyrelsen et vigtigt energisprøjt.

·     Af to omgange har bestyrelsen været på besøg i Norge. Dels i forbindelse med det norske årsmøde og dels i forbindelse med møde i psykologordningen.

·     Landsorganisationen har stadig ikke fået afklaret det økonomiske problem med ministeriet. Ministeriet har af to omgange afvist en ansøgning om midler. Man overvejer at tage kontakt til departementet.

·     Bestyrelsen er med i et samarbejde med Justitsministeriet om at udarbejde en ny samlet strategi for behandling af børn udsat for overgreb. Det næste møde er d. 25. juni 2010.

·     LMSO vil gerne byde velkommen til et nyt medlem: Pårørendeforeningen

Plan for det nye år:

·     Der planlægges et møde med KL, Socialchefforeningen og Danske Regioners Sundhedsudvalg  for at gøre opmærksom på problematikken.

·     Task Force af foredragsholdere som underviser i LMSOs navn.

·     Bedre økonomisk grundlag. Der ønskes et egentligt kontor og en daglig leder.

 

Formandens fuldstændige beretning foreligger som bilag til referatet.

 

5.      5. Årsberetning fra Etisk Råd forelægges til godkendelse ved Henriette Nielsen

·     3 bestyrelsesmedlemmer valgte at trække sig i løbet af året og i stedet er Niels Jakob Harbo trådt til. Rådet har endnu ikke konstitueret sig, da man endnu ikke har været fuldtallige.

·         Rådet har besluttet følgende: at suppleanter har stemmeret og deltager i alle møderne, at have en mødekoordinator, at udarbejde en skabelon for møderne, at der skal være et fast punkt på dagsordenen, der behandler etisk råds organisering af arbejdet for at sikre en kontinuerlig udvikling heraf, at referat udsendes senest 14 dage efter sidste møde, dagsorden sendes ud senest en uge før næste møde, afbud gives så hurtigt som muligt pr. mail, sms eller opkald.

·         I løbet af årets 4 afholdte bestyrelsesmøder er en lang række etiske problemstillinger blev diskuteret. Det spænder fra tvangsbehandling af krænkere til DF’s forslag om at udbrede løbesedler med pædofiles navne.

·         Henriette lægger op til vedtægtsændring for Etisk Råds kommissorium:

Etisk Råd er et internt organ, der kommunikerer ud til bestyrelsen og til landsorganisationen, ikke direkte til den brede offentlighed. Det er et rådgivende organ, der skal give råd og anbefalinger til medlemsorganisationerne og bestyrelsen. De emner etisk råd tager op, kan være foranlediget af rådet selv, men i høj grad af bestyrelsen og medlemsorganisationerne  

Etisk Råd mener ikke, at det skal være et appendiks til LMSO, men lave noget mere aktivt og udadrettet. Man vil gerne lave og udbyde kurser m. m., som det selv tager ansvaret for.  

Det foreslås derfor at følgende ændringsforslag for vedtægterne til Etisk Råd tages op til drøftelse på næste års generalforsamling:  

Forslag til vedtægtsændringer af Vedtægtsændringer for Etisk Råd:

§ 1.5: ”Rådet kan rejse etiske debatter af generel karakter for offentligheden efter at de har været debatteret i bestyrelsen”. (Dette er en tilføjelse)

Rådets opgaver:

Ny § 3.3: ”Udvikle/afholde kurser og foredrag om etiske  problemstillinger”.  

Eksternt i forhold til omverdenen:

Arrangere opmærksomhedsskabende aktiviteter.

§3:

Udvikle og drive projekter, der understøtter medlemsorganisationernes position og virke.

Skabe grundlag for medlemsorganisationernes faglige udvikling.

Værdigrundlag for LMSO:

3: Vi vil tilstræbe KVALITET i alle aspekter af vores arbejde, ved at:

-være udviklingsorienteret i alle dele af organisationen

-aktivt insistere på at påvirke praksis, indsatsområder og lovgivning.

-udbyde kurser og temadage.

5: Vi vil tilstræbe SYNLIGHED i alle aspekter af vores arbejde, ved at:

-afholde konferencer, kampagner og debatter om seksuelle overgreb.

Vedtægter for Etisk Råd:

§ 3.1: Sætte faktuelle fagetiske spørgsmål til debat i organisationen ved selv aktivt og på eget initiativ at tage emner op, som angår organisationen i spørgsmål af etisk karakter.

 

Forslag til vedtægtændringerne afstedkom debat om Det Etiske Råds funktion:

Marianne Munk:              Punkterne skal arbejdes igennem et af gangen.

Lene Gundersen:   Skal det kun være et internt organ?

Niels Jakob Harboe:   Der sidder mange kompetencer i Etisk Råd. De skal ud at arbejde. Hvis det viser sig at bestyrelsen ikke bruger rådet, kommer kompetencerne ikke i spil.

Jette Lyager:           Det kan vise sig at være problematisk med to sidestillede organer. Hvem skal have det overordnede ansvar? Sagerne kan være meget vanskelige. Bestyrelsen er det overordnede organ.

Niels Jakob Harboe:   Hvor ligger kompetencerne? Vi er opmærksomme på dilemmaet
Marianne Immersen:  Foreslår et mere formaliseret samarbejde. Der skal være nogle tydelige rammer for samarbejdet og Det Etiske Råd skal være synligt for medlemmerne. Medlemmerne skal opfordret til at bruge Det Etiske Råd.
Lone Lyager:            Ønsker eksempel på selvstændig kompetence.
Niels Jakob Harboe:   Ønsker besøg fra bestyrelsen. Der kan opstå kommunikationsproblemer, hvis der ikke er et tæt kontinuerligt
samarbejde.
Inger Margrethe:      Kommunikationen mangler. Logistikproblemer. Forslag om fast kontaktperson, som deltager i møderne hos hinanden. Marianne Immersen:  Advarer om at ændre i strukturen i opbygningen. Det Etiske Råd er ikke et appendiks, men et hjælpende organ.
Diskussionen lukkes ned, da dagsordenen er lang, men det besluttes at formalisere et tættere samarbejde mellem bestyrelsen og rådet.

6.      6. Forelæggelse af regnskab, herunder regnskab fra Etisk Råd, til godkendelse ved Helle Borrowman. Generalforsamlingen godkender regnskabet.

7.      7. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse samt fastsættelse af kontingent ved Helle Borrowman.

Det besluttes at puste budget for 2011 op, så det giver luft til projekter. Bestyrelsen efterløste projektforslag. En foreløbig liste følger under pkt. 14. Evt. Det besluttes at eftersende flere forslag til bestyrelsen inden sommerferien.

Generalforsamlingen godkendte budget for 2010 og 2011, men der blev givet mandat til, at bestyrelsen kan udvide budgettet.

Kontingent fastsættelse: Bestyrelsen foreslår at vi bibeholder størrelsen, evt. med mulighed for at vi fra næste år graduerer kontingentstørrelse. Generalforsamlingen godkendte.

8.      8. Indkomne forslag: Ændring af vedtægter for LMSO og for LMSO’s Etiske Råd (foreslået af bestyrelsen)

·         Vedtægstændring for LMSO:

6.2    Bestyrelsen består af 6 medlemmer (hvoraf 2 kan være eksterne) og en formand (intern eller ekstern), som alle vælges for 2 år af gangen.

·         Vedtægtsændring for Etisk Råd:

2.1    Rådet består af 5 medlemmer og to suppleanter som vælges internt fra medlemsorganisationerne eller vælges eksternt

2.2/2.3  Udgår

2.8     Medlemmerne vælges for 2 år af gangen og valget sker således at  2 medlemmer vælges i ulige år.

Alle ændringsforslag godkendtes

 

9.      9. Valg af formand for 2 år – udgår. (Formand Vibeke Møller blev valgt for 2 år i 2009)1.     

     10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Kandidater: Kuno Sørensen, Helle Borrowman, Lise Christiansen og valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Kandidat: Marianne Munk. Alle valgt

2.    11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år: Kandidater: Grete Brink , Odile Poulsen

Alle valgt.

Bestyrelsen består nu af: Vibeke Møller (formand), Brigitta V. Rick, Inger Margrethe Juhl Møller, Kuno Sørensen, Helle Borrowman, Lise Christiansen , Marianne Munk samt 2 suppleanter: Grete Brink og Odile Poulsen.

     12.  Valg af 2 medlemmer til Etisk Råd for 2 år: Kandidater: Jørgen Skeel-Gjørling, Gerda Rasmussen og valg af 1 medlem til Etisk Råd for 1 år: Kandidat: Carsten Borup

Alle valgt.

Valg af 2 suppleanter for Etisk Råd for 1 år: Birthe Warming, Henriette Egeholm

Begge valgt.

Etisk Råd består nu af: Henriette Nielsen, Niels Jakob Harbo, Jørgen Skeel-Gjørling, Gerda Rasmussen , Carsten Borup samt 2 suppleanter: Birthe Warming og Henriette Egeholm.  

     13.  Nedsættelse af videns- og idviklingsgrupper og valg af medlemmer til disse – ingen forslag indkommet

     14.  Evt.

Grete Brink gør opmærksom på, at næste år skal der revisionspåtegnelse på regnskabet.

Marianne Immersen gør opmærksom på, at valg af revisor skal stå i vedtægterne.

Desuden talte vi mulige projekter for LMSO:  

·     Årlig national konference om problematikken

·     Folkeoplysning

·     Årlig temauge over hele landet

·     Hotline telefon døgnåbnet

·     Vi skal gøre os overvejelser over, hvordan vi gør opmærksom på problematikken, uden at børn udstilles

·     Synlighed om at børn rammes

·     Landsindsamling til problematikken

·     ERFA gruppe om formidling

·     Stort behov på lærerområdet for at få implementeret input om problematikken i uddannelsen

·     Teater (unge og fagfolk) som kan turnere rundt på skoler.

·     Det er en god ide at tage penge for formidling.

·     Incestberedskaber på skolerne, ligesom sorgberedskaber. Langt flere er berørt af incest i forhold til sorg.

·     Landdækkende projekter, som er lettere at søge penge til, men som et enkelt center ikke kan løfte.

·     Kufferter med undervisningsmateriale om overgrebsproblematikken som skal bruges til formidling.

·     Idebank lavet af den gamle bestyrelse. Genudsendes til alle medlemmer.

·     Opbygge en kultur i LMSO om at dele viden

·     Opfordring til at læse LMSOs hjemmeside

Ref.: Lene Ulstrup