Til forsiden

Kærestevold

Grafik par usundt Kærestevold er ikke kun at blive slået. Hvis man hele tiden bliver nedgjort, ydmyget eller truet, er det et tegn på psykisk vold. Selvom flest piger er udsat for kærestevold, kan det også ske for drenge. Faktisk oplever omkring 12.000 drenge hvert år kærestevold. Men unge piger mellem 16 og 20 år har den største risiko for at blive udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold af kæresten.

40.000 unge 16-24-årige udsættes for kærestevold

Ny rapport fra 2008 om vold mellem kærester viser, at 12 % af de unge kvinder og 5 % af de unge mænd inden for det seneste år har været udsat for enten psykisk, fysisk og/eller seksuel kærestevold. Det skønnes, at godt og vel 28.000 kvinder og 12.000 mænd i alderen 16-24 år årligt udsættes for psykisk, fysisk og/eller seksuel vold i et kæresteforhold. Det svarer til hver ottende ung kvinde og hver tyvende ung mand.

Kærestevold omfatter både psykiske overgreb som trusler, seksuelle krænkelser og overgreb samt fysisk vold dvs. skub, slag med flad hånd, knytnæveslag, spark, kværkningsforsøg og overfald med våben.

Inden for de seneste år har der været stor opmærksomhed på partnervold mod voksne kvinder, mens forekomsten og karakteren af partner- eller kærestevold mod unge kun har været sparsomt belyst og er meget tabubelagt.

Nu har Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet gennemført en landsdækkende undersøgelse blandt 16-24-årige om deres kæresteerfaringer. Undersøgelsen, som er udarbejdet for Minister for Ligestilling, viser at fysisk kærestevold blandt unge kvinder forekommer oftere end partnervold blandt voksne kvinder, og at unge mænd også udsættes for forskellige former for kærestevold.

Blandt unge 16-24-årige kvinder med kæresteerfaringer udsættes en andel på 7 % for seksuel kærestevold. Lidt færre, 6 %, udsættes for fysisk kærestevold, og kun 5 % for psykisk kærestevold. 

Blandt unge 16-14-årige mænd med kæresteerfaringer er andelen, som udsættes for fysisk, seksuel eller psykisk kærestevold omtrent lige stor på 2 %. 

Undersøgelsen omfattede desuden fokusgruppeinterview, hvor unge gav udtryk for, at kærestevold er tabubelagt især blandt unge mænd. Unge der udsættes for kærestevold søger sjældent hjælp. De oplever ofte, at volden er skamfuld, og tror at volden er deres egen skyld, fordi de har valgt en forkert kæreste. De peger på en række muligheder for at forebygge volden, specielt gennem skoleundervisning og oplysningskampagner i lighed med kampagner om partnervold blandt voksne.

Unge der udsættes for kærestevold har markant flere helbredsproblemer end andre voldsofre. Forebyggelse af kærestevold i ungdommen bør blandt andet derfor opprioriteres. Desuden er det sandsynligt, at det også vil nedsætte risikoen for senere partnervold, idet der er fundet sammenhæng mellem partnervold mellem forældre og unges risiko for kærestevold.

Andelen af 16-24-årige med kæresteerfaringer, der inden for det seneste år har været udsat for kærestevold fordelt på voldstype og køn, i procent  

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelsen, Ungdomsliv 2007.
Af Nina Maria Schütt, videnskabelig assistent, Marie Louise Frederiksen, videnskabelig assistent og Karin Helweg-Larsen, seniorforsker og speciallæge. Kontaktperson: Karin Helweg-Larsen, khl@si-folkesundhed.dk, tlf. 3920 7777

Rapporten: "Unge og kærestevold i Danmark. En landsdækkende undersøgelse af omfang, karakter og følger af vold blandt 16-24-årige med fokus på vold i kæresteforhold", af Nina Maria Schütt, Marie Louise Frederiksen og Karin Helweg-Larsen. Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet i samarbejde med Minister for Ligestilling, 2008. 138 sider. Bestillingsnr.: 200803. Pris: Kr. 100,- (inkl. moms) + ekspeditionsgebyr 50,-  kr.
Rapporten kan bestilles hos Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5 A, 1353 København K, tlf: 3920 7777 
Fax: 3920 8010. E-mail: sif@si-folkesundhed.dk eller downloades fra http://www.si-folkesundhed

Advarselstegn hos din teenager:


Hvad kan du se? Her er nogle tegn, der kan betyde, at din teenager er i et usundt eller voldeligt forhold:

  1. Din datter eller søn undskylder og finder på forklaringer for sin kærestes adfærd.
  2. Din datter eller søn mister interessen for aktiviteter, der var vigtige for hende eller ham før forholdet.
  3. Hun/han holder op med at bruge tid sammen med venner og veninder og bliver mere og mere isoleret.
  4. Kæresten er meget jaloux
  5. Kæresten kontrollerer konstant din datter eller søn med opringninger og sms'er
  6. Din datter eller søn nævner kærestens voldelige adfærd, men gør straks efter grin med det.
  7. Du oplever, at kæresten blive rasende, slår på eller smadrer ting.
  8. Din datter eller søn har uforklarlige skader, fx blå mærker, og kommer med forklaringer, der virker utroværdige.

 

Lær de unge at sætte grænser 

NOVA startside For at forebygge seksuelle overgreb er det vigtigt at unge bliver bevidst om deres seksuelle rettigheder, og hvad det vil sige at mærke og opretholde egne grænser, samt naturligvis at mærke og respektere andres grænser. Derved vil de bedre være i stand til at undgå overgreb fra voksne og fra jævnaldrende og kunne sige fra over for ikke-ønsket sex og andre overgreb 

Et vigtigt element i indsatsen for at forebygge kærestevold er at give børn og unge en bevidsthed om deres egen krop og egne grænser. Du kan være med til at skabe et miljø og fællesskab både derhjemme, i skolen og i fritidshjem/klubben, hvor der er bevidsthed omkring de grænser, som den enkelte unge har i forbindelse med krop og seksualitet. Du kan hjælpe de unge til at forstå, at både deres egne, men også andres grænser skal tages alvorligt, og at såvel psykisk som fysisk vold aldrig kan tolereres. 

Du kan hjælpe din teenager med at forstå, hvad uacceptabel adfærd er, og gøre det klart, at hun eller han altid skal fortælle dig, hvis nogen - også hvis det handler om et familiemedlem eller nær ven - opfører sig på en måde, som er ubehagelig for hende eller ham. 

For nogle forældre kan det være et emne, som er svært at tale om. Husk, at der ikke er nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på. Det vigtigste er, at din søn eller datter ved, at du vil lytte, og har tillid til dig. Det kan være en idé at tale mere generelt om, hvad der er et godt forhold. Læs eventuelt de gode råd til, hvordan man kan starte en samtale om emnet.

Det er vigtigt at bryde tavsheden og tabuet – tal om det, diskutér det med hinanden, læg mærke til, hvad der sker omkring Jer og vær ikke bange for at gribe ind og hjælpe, hvis I møder et offer. 

Konsekvenser af kærestevold

Unge kvinder bliver triste og får smerter når kæresten er voldelig

Kvinder i 16-24 års alderen som udsættes for fysisk vold af en kæreste, får oftere helbredsproblemer end kvinder, som udsættes for anden vold end kærestevold. Sammenlignes kvindelige ofre for kærestevold med kvinder, der har været udsat for anden vold end kærestevold, og med kvinder, der ikke har været udsat for vold, rapporterer de hyppigere tristhed, depression, hovedpine, mavesmerter, svimmelhed og søvnproblemer. Volden medfører også oftere skader, såsom blodudtrædninger og hudafskrabninger. Der er betydelig flere kærestevoldsofre, som bruger beroligende medicin. Der er flere, som rapporterer selvmordsforsøg.

Det er bemærkelsesværdigt, at kærestevold synes at medføre flere helbredsproblemer end andre former for vold blandt de unge kvinder, og ikke alene psykiske problemer men også flere direkte skader.

Trivsel- og helbredsfølger af vold blandt unge kvinder, som har været udsat for kærestevold, anden vold eller ingen vold (i procent).

Tallene stammer fra rapporten "Unge og kærestevold i Danmark", som Statens Institut for Folkesundhed ved SDU udgav i 2008. 

På trods af, at omkring to trediedele af ofre til kærestevold får fysiske skader og generelt rapporterer dårligt helbred, f.eks. har knap halvdelen psykiske problemer, så søger størstedelen (77 procent) ikke hjælp efter volden. Kun omkring hver fjerde af de kvinder som har været udsat for kærestevold, har søgt hjælp enten blandt venner og familie eller hos professionelle behandlere eller myndigheder.

Kampagne om kærestevold

(13.03.) Det Kriminalpræventive Råd og Minister for Ligestilling lancerede den 13.3.2009 en kampagne om kærestevold, som bl.a. omfatter hjemmesiden www.ditforhold.dk.

Baggrunden er SIF-rapporten "Unge og kærestevold" fra 2008. Den konkluderede, at unge kvinder mellem 16 og 20 år har større risiko for at blive udsat for kærestevold end kvinder over 20 år. Derfor har Det Kriminalpræventive Råd og Minister for Ligestilling målrettet kampagen om kærestevold mod de unge. 

Hjemmesiden www.ditforhold.dk er blevet til i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Ligestillingsafdelingen, Foreningen for børn og unge i voldsramte familier og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK). 

På hjemmesiden skriver de, "Baggrunden for indsatsen er en rapport om unge og kærestevold, som Statens Institut for Folkesundhed udgav i 2008. Rapporten viste tydeligt, at der er behov for en forebyggende indsats på området. I rapporten var der også en række udsagn fra unge drenge og piger om, hvad de mente kunne være en del af en samlet indsats. Et af elementerne, de unge foreslog, var en hjemmeside med råd, hjælp og vejledning."

Formålet med hjemmesiden er at præsentere oplysning, tilbud og rådgivning. Håbet er at bidrage til at forebygge vold i unges kæresteforhold ved blandt andet at skabe større opmærksomhed om emnet og være med til at bryde det tabu, der er på området.

Tilbud til unge
Der er ingen særlige tilbud til unge under 18 år! Det er særdeles beklageligt, da kærestevold foregår for unge helt ned til 8-9.klasse.

De er henvist til kommunernes socialforvaltninger eller ungerådgivninger, der ikke er specialiserede i at tage sig af voldsramte unge. Alle, uanset alder, kan ringe til LOKK’s Hotline på tlf. 7020 3082, men er det nok!

Hvis man som ung bliver udsat for kærestevold, har man en større risiko for senere at blive udsat for partnervold. Ved at forebygge kærestevold kan vi samtidig forebygge partnervold senere i livet og dermed sikre, at børn ikke udsættes for vold i familien. Der er derfor et stort behov for at få brudt tabuet og tavsheden omkring volden.

Undervisningsmateriale:

Dit liv - dit forhold - dit valg
Materialet skal bruges i undervisningen på skoler og ungdomsuddannelser fra 7. klasse og opefter. De unge vil også kunne bruge hjemmesiden individuelt. Der sendes en DVD til samtlige folkeskoler, privatskoler og efterskoler i Danmark.

Dilemmaspillet
Det interaktive spil “Fest eller fiasko?” er opbygget sådan, at spilleren placeres i et dilemma med forskellige muligheder for at vælge de kommende scener. Det handler ikke om at træffe de “rigtige” eller “sikre” valg, men derimod om at prøve sine egne grænser af.

Dokumentarfilm ’Når kærlighed gør ondt’ er en film, der overordnet lægger op til debat. Den fremmer viden med afsæt i det konkrete spørgsmål: ”Hvad er en god kæreste?”.

I filmen møder vi fire unge, som har kæmpet sig fri af kæresteforhold præget af psykiske og fysiske overgreb og ydmygelser. I filmen bryder de det store tabu og fortæller åbenhjertigt om deres oplevelser. De taler om at blive fanget i mønstre, om at få ødelagt troen på sig selv, om angst og håbløshed.

Gennem personlige fortællinger fra unge, der har oplevet kærestevoldens udtryk i mange former, og et dyk ned i en række relevante temaer (respekt, grænser osv.), er filmens form genkendelig, nærværende, men også konfronterende. Målgruppen bliver således tvunget til at lytte og selv tage stilling.

Filmen klæder de unge bedre på til at blive bedre kærester.
Tonen i filmen er konstruktiv, men også provokerende, så den konfronterer de unge med deres egne handlemønstre.

Filmen “Når kærlighed gør ondt” kan ses på LOKK’s hjemmeside: www.hjerteogsmerte.dk

Til filmen findes ekstramateriale, som giver de unge muligheder for at få viden om, hvad andre har gjort og hvilke erfaringer, som venner, veninder og forældre fik, da de blev konfronteret med, at en af deres nærmeste har været i et kæresteforhold præget af vold og overgreb.

Ekstramaterialet indeholder bl.a. debatfilmen "Tro, håb og kærlighed".  Kan en muslim, en mormon og en kristen enes om, hvordan man er en god kæreste?

Læs mere på 
www.hjerteogsmerte.dk 
www.emu.dk/gym/elever/hjerteogsmerte
www.ditforhold.dk
www.si-folkesundhed.dk

 

Oprettet 07-09-2009.   Senest opdateret: 03-10-2010