Til forsiden

NOTAT

Titel

Notat vedr. kommissorium for oprettelse af tre regionale centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og psykologordningen jvf. satspuljen 2012.

Fra:

Bente Marianne Olsen og Sara Andersen

Til:

Line Karlskov Jensen og Bjørn West

Resumé:

Socialstyrelsen har udformet et forslag til kommissorium for oprettelsen af tre regionale centre, hvor voksne med senfølger efter seksuelle overgreb kan få rådgivning og behandling mv. Kommissoriet omhandler organiseringen af centrene, deres målgruppe og indsatser. Desuden er der et kommissorium for drift af psykologordningen ved et af centrene.28. marts 2012 

Udsatteenheden
Bente Marianne Olsen

beo@servicestyrelsen.dk

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Udkast til
Kommissorium for oprettelse af tre regionale centre til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

 

Organisering af regionalt center for voksne med senfølger

Der etableres tre centre, der dækker henholdsvis Region Hovedstaden og Sjælland, Region Syd samt Region Midtjylland og Nordjylland. Hvert center etableres som en organisatorisk enhed med ansatte, som skal bestå af en behand­lings­del, der varetages af autoriserede, kliniske psykologer og en professionel socialrådgivningsfunktion i hvert center, som kan give borgerne rådgivning og vejledning i forhold til lovgivningen. Herudover skal der være en del, helt eller delvis baseret på frivillig arbejdskraft, der kan yde rådgivning og støtte fx i form af selvhjælpsgrupper mv. Der skal i et af centrene placeres et overgrebscenter på forsøgsbasis, hvor voksne med andre overgreb i barndommen/ungdommen såsom fysisk og psykisk vold, voldtægt, grov omsorgssvigt og lignende kan henvende sig. De nærmere omstændigheder omkring Overgrebscentrets målgruppe og centrets indsatser skal afklares inden etablering af centret. Et andet af centrene skal overtage administrationen af Psykologordningen til voksne med senfølger.

 

Indsatser i centrene

Centrene skal tilbyde brugerne anonym rådgivning af en socialrådgiver.

Centrene skal tilbyde individuel behandling foretaget af uddannede psykologer. Centrene kan efter eget valg yde gruppebehandling.

Centrene skal tilbyde frivillig rådgivning og evt. en værestedsfunktion.

Centrene kan i vid udstrækning samarbejde med frivillige organi­sationer om arrangementer, der sikrer opbakning til senfølgeområdet, fx Synlighedsdagen, Landsorganisationen mod seksuelle overgreb (LMSO) og lign.

 

Målgruppen for rådgivning

Mænd og kvinder over 18 år, der enten selv har været udsat for seksuelle overgreb eller pårørende til disse.

 

Målgruppen for behandling

Voksne mænd og kvinder i alderen 18 år eller derover, der i barndommen har været udsat for seksuelle overgreb, og som i dag lider af senfølger heraf.

 

Bestyrelse

Hvert center er selvejende og skal have tilknyttet en bestyrelse. Formanden for bestyrelsen udpeges af socialministeren, mens de øvrige medlemmer afklares i processen.

 

Økonomi

Hvert center tildeles et beløb fastsat af Social- og integrationsministeriet til driften i de tre år, bevillingen løber. Hvert center kan arbejde på at skabe kommunal medfinansiering til centrets drift. Det er også muligt at have driftsoverenskomst med frivillige organisationer.

 

Behandling og rådgivning i centrene skal som ud­gangspunkt være gratis. Der kan evt. være tale om en mindre brugerbetaling til behandling, da nogle nævner dette som en motivationsfaktor hos brugerne, der styrker behandlingsforløbet.

 

Tidsplan for oprettelse af centre

Processen med dannelsen af centrene påbegyndes i april 2012. Fra 1. januar 2013 skal centret i Region Hovedstaden og Sjælland samt centret i Region Syd være i drift. Der må forventes længere opstartsperiode for centret i Region Midt Jylland og Nordjylland, da det skal dannes fra grunden.

 

Evaluering af de tre centre

Hvert center indgår i en evaluering i de tre år, bevillingen løber. Evalueringen gennemføres af ekstern leverandør på baggrund af et udbud, som Socialstyrelsen udarbejder. I evalueringen skal der foretages en beskrivelse af indsatserne på de tre centre og en måling af brugernes vurdering af indsatserne. Evalueringen kan inddrage erfaringerne fra Socialstyrelsens studie af virkninger af indsatserne på frivilligcentrene. I evalueringen skal der tages hensyn til, at centrene har forskellige opstartsfaser og at nogle centre bygger på tidligere centre. Formålet med evalueringen er at give satspuljepartierne ved forhandlingerne om satspuljen for 2016 et beslutningsgrundlag for indsatsen fremover.

 

Kommissorium for Psykologordningen

Socialstyrelsen overdrager driften af og visiteringen til Psykologordningen til et af de tre centre, når det pågældende center er klar til drift pr. 1. januar 2013. Der nedsættes en følgegruppe bestående af en repræsentant fra Socialstyrelsen og fra hvert af de tre regionale centre. Følgegruppens formål er at styrke koordinationen af behandlingsindsatsen i de nye regionale centre.

 

Psykologordningen giver kvinder og mænd over 18 år mulighed for at ansøge om 11 timers gratis psykologbehandling for deres senfølger efter overgrebene. Det er nødvendigt med en form for visitering til ord­ningen, da flere ansøgerne har brug for rådgivning og en vis socialfaglig bistand for at kunne møde op hos psykologen. Den socialfaglige bistand skal sikre mod et for stort frafald i ordningen, da målgruppen generelt har brug for støtte til at gennemføre deres beslutning om psykologhjælp fra ansøgning til at fremmøde hos psykologen.

 

Visiteringen skal følge en række kriterier fastsat af Socialstyrelsen i samarbejde med departe­mentet på baggrund af erfaringerne fra den nuværende psykolog­ordning. Kriterierne er blandt andet, at ansøgere skal have erindring om overgrebene, skal være i behandling for et eventuelt misbrug og ansøgeren må ikke modtage behandling for psykiske lidelser andre steder i behandlingsperioden, der i så fald afbrydes. I den forbindelse vil det blive overvejet at skærpe visiterings­kriterierne for at mindske målgruppen for psykologordningen, da den hidtidige erfaring er at der ikke kan holdes åben hele året for det bevilligede beløb.

 

For at sikre alle borgere i landet en mulighed for at få hjælp inden for en geografisk rimelig afstand fra deres bopæl skal et landsdækkende psykolog­korps anvendes i ordningen. I rekrutteringen til psykologkorpset skal der tages udgangspunkt i det nuværende psykologkorps for at sikre optimal udnyttelse af de erfaringer disse psykologer har opnået med behandling af målgruppen. Der kan dog foretages ændringer i forhold til at opnå endnu bedre geografisk dækning eller for at sikre flere psykologer med tilknytning til sygesikringsordningen.