Til forsiden

Nyheder

Her vil vi bringe nyheder samt oplysninger om arrangementer,
kurser og konferencer m.v. af interesse for vore medlemmer
og samarbejdspartnere

Aktuel debat    
Vi bringer indlæg, presseklip og henvisninger til mediernes omtale af seksuelle overgreb samt debatindlæg, kronikker etc. som måske ikke er blevet bragt i pressen og hvor afsenderne er enkeltpersoner, medlemsorganisationer eller andre organisationer - se
her

Nyhedsbreve fra LMSO - Læs dem her
 
Ny bog om senfølger af Mette Bluhme: Perler på en snor -
læs mere her
 
 
Sæt kryds i kalenderen:
 
Synlighedsdagen

Synlighedsdagen er en temadag for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen. Seksuelt misbrug og måske især følgerne heraf er et stort tabu i samfundet men på  denne dag er det muligt at møde og indgå i et fællesskab med ligestillede. 

 

Temadagen afholdes i København, Århus, Aalborg, Aabenraa og Kolding. Målet er, at der bliver afholdt Synlighedsdag i alle større byer i Danmark.

 

Dagen er under tilrettelæggelse - se mere på www.synlighedsdagen.dk

 

__________________________
Sket for nylig:

LMSO's generalforsamling 27. 5. 2014:
LMSO har holdt generalforsamling onsdag den 7. maj 2014 Kl. 14-15.
på Brogården i forbindelse med Servicestyrelsens seminar. - se referatet her
Se den nye bestyrelse her  
 
LMSO's generalforsamling 21. 6. 2013:
Hele den gamle bestyrelse afgik ved generalforsamlingen juni 2013 på Hindsgavl, og da der ikke var kandidater nok til at vælge en fuldtallig bestyrelse blev der valgt 4 personer til en ny selvsupplerende bestyrelse, der af generalforsamlingen fik mandat til selv at konstituere sig med formand, næstformand og kasserer. Se referatet her

----------------------------------------------------------------------------------------
Psykologordningen

Socialstyrelsen har pr. 1. marts 2013 overdraget Psykologordningen til det nye Center for Seksuelt Misbrugte øst (CSM øst). Psykologordningens hjemmeside vil fremover være www.psykologordningen.dk.
 
Målgruppen er fortsat mænd og kvinder, der er fyldt 18 år, og som har været udsat for seksuelle overgreb i barn- eller ungdommen. Tilbuddet dækker 11 gratis behandlinger hos en af ordningens tilknyttede psykologer. 

Bemærk, at det ikke er muligt at søge ordningen, hvis man har modtaget behandling under den tidligere ordning (2008-2011).

 
3 nye regionale behandlingscentre
I forbindelse med satspuljeaftalen på det sociale område for 2012-2015 blev der afsat 67 mio. kr. til at styrke indsatsen over for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. Indsatsen skal bestå af
tre regionale centre, som skal samle og koordinere den allerede eksisterende indsats på området, og sikre landsdækkende hjælp til målgruppen. Til gengæld er der skåret kraftigt ned på støtten til de øvrige centre, der arbejder med senfølger.

De regionale centre bygger oven på den allerede eksisterende praksis og viden på området. Centrene betjener kun borgere fra egen region og placeres således:

  • København: Region Øst: Det tidligere Støttecenter mod Incest og Albahus er sammenlagt til et nyt center CSM Øst. 
   Centret er et rådgivnings- og behandlingscenter for voksne, som er berørt af seksuelle overgreb. Centeret tilbyder rådgivning til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen samt rådgivning til pårørende, fagpersoner eller sociale myndigheder, som i deres professionelle virke møder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Centeret tilbyder individuelle- og gruppeterapeutiske behandlingsforløb. Behandlingstilbuddene varetages af husets psykologer og psykoterapeuter.
   Tilbuddet om psykologbehandling via Psykologordningen videreføres af CSM øst.   
   http://www.csm-ost.dk

   Kontaktoplysninger:
   CSM Øst, Rathsacksvej 9, 1862  Frederiksberg   Mail:
   kontakt@csm-ost.dk
   Tlf. leder: 33 26 03 90  Faglig rådgivning 33 21 21 23, 
   Erfaringsbaseret rådgivning: 33 36 00 90. Socialrådgivning 33 26 03 96

     
  • Aarhus:  Et nyt center CSM Midt Nord oprettes i Aarhus hvori Christinecenteret indgår. Ny hjemmeside er under opbygning :
   www.csm-midtnord.dk

   Christine Centeret er et værested og café for voksne personer, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Der er åbent hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-14 samt onsdag kl. 18-21.

   Som et nyt tiltag holder vi nu også åben hver mandag aften i lige uger fra 19.00-21.30 - kun for mænd. Vi kalder det 'mandag'. Det nye projekt er sat i værk, for at skabe et rum for de mænd, som har behov for et værested, hvor de kan være sig selv og i selskab med ligesindede mænd. Her vil være 2 frivillige mandlige rådgivere.

   Man er meget velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe, et spil eller en snak. Adressen er: Frederiksgade 79, stuen, 8000 Århus C. 
   Man er også velkommen til at ringe i åbningstiden. Telefon: 29 16 76 96
   http://www.christinecenteret.dk/index.php/homepage/centerets-tilbud

  • Odense: 
   Center For Seksuelt Misbrugte Syd- Behandlingssektion (CSM-Syd) i Odense.

   Det eksisterende Incestcenter Fyn får tilført flere ressourcer og sammenlægges administrativt med CSM Center for seksuelt misbrugte til CSM Syd.
   www.incestcenterfyn.dk.

   Som et nyt tiltag er der pr. 1. april 2013 åbnet et nyt landsdækkende overgrebscenter, som henvender sig til voksne over 18 år, som oplever senfølger efter psykisk eller fysisk vold eller andet omsorgssvigt i opvæksten. Der er tale om en en telefon- og chatrådgivning, som er bemandet af en socialrådgiver og en psykolog. Overgrebscentret hører organisatorisk under CVSM Syd - Behandlings- sektion. Læs mere
   her
   www.overgrebscenter.dk

   Kontaktoplysninger: Kongensgade 72, 1. sal th. 5000 Odense C.
   Direkte tlf.: 63112561 - Mobil: 51141953  Mail:
   ogc@mail.dk

CSM Center for seksuelt misbrugte - Frivilligsektion har skiftet navn til CSM Syd – Frivilligsektion. Centret rådgiver og vejleder mennesker over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb på et eller andet tidspunkt i deres liv. Centret tilbyder også rådgivning og vejledning til pårørende og fagfolk, og er samtidig et værested, hvor man kan møde andre med en tilsvarende baggrund. Centret arbejder på at udbrede kendskabet til seksuelle overgreb og de følgevirkninger, det ofte medfører. Centret er åbent mandag 10-15, tirsdag 18-21, onsdag 10-15 og torsdag 18-21.
http://www.csm-syd-frivilligsektion.dk/ 
Kontaktoplysninger: Kongensgade 72, 1. sal th. 5000 Odense C.
Tlf. 66146633. Mail:
info@csm-syd-frivillighed.dk

De øvrige centre eksisterer stadig - se dem her

 

Psykologordningen

 Socialstyrelsen har pr. 1. marts 2013 overdraget Psykologordningen til det nye Center for Seksuelt Misbrugte øst (CSM øst). Psykologordningens hjemmeside vil fremover være www.psykologordningen.dk.
 
Målgruppen er fortsat mænd og kvinder, der er fyldt 18 år, og som har været udsat for seksuelle overgreb i barn- eller ungdommen. Tilbuddet dækker 11 gratis behandlinger hos en af ordningens tilknyttede psykologer. 

Bemærk, at det ikke er muligt at søge ordningen, hvis man har modtaget behandling under den tidligere ordning (2008-2011).

Fem børnehuse åbner til børn udsat for  overgreb

25.9.2013. Nu åbner de fem børnehuse i Odense, Næstved, Aalborg, Aarhus og Københavns Kommune for børn, der har været udsat for overgreb. Børnehusene skal være børnenes trygge ramme, når det skal undersøges, hvilken hjælp og støtte de har behov for, og når de skal afhøres i forbindelse med overgreb.

Børnehusene er en del af satspuljeaftalen for 2013 gennem ”Overgrebspakken – samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb”. Kommunerne blev med aftalen forpligtet til at oprette og anvende børnehusene i overgrebssager. Børnehusene åbner i Odense den 26. september, i Næstved den 30. september og Aalborg, Aarhus og København den 1. oktober. http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=1032

 

Vigtig meddelelse fra LMSO: 
Udtalelse fra Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb (LMSO) vedrørende det såkaldte CSM-Thy: 

LMSO vil gerne udtrykke sin afstandstagen fra et selvbestaltet center, der kal- der sig CSM-Thy.

LMSO har intet samarbejde eller kendskab til initiativet, men har fået informationer om, at det såkaldte CSM-Thy ikke er, hvad de har udgivet sig for at være.

Initiativer har angiveligt stjålet det meste af sin hjemmesides materiale fra CSM-Fyn og den advokat, som de omtaler at være en garant for stedet, frasiger sig kendskab til dem.

Vi vil ikke anbefale medlemmer at henvise til stedet eller have kontakt med dem på anden vis.

På vegne af LMSO
Carsten Borup
formand

 

Sket for nylig:

Seksuelle tanker om børn
Red Barnet har den 14.1.2013 sammen med Sexologisk Klinik lanceret oplysningskampagnen om rådgivnings- og behandlingstilbuddet til voksne med seksuelle tanker om børn, med henblik på at gøre tilbuddet mere kendt, herunder hjemmesiden
brydcirklen.dk . Der er link til filmen i det indsatte billede. Filmen vil i de følgende uger blive vist i OBS! i Danmarks Radio, vil køre på tv-skærmene i tog og busser. Der vil være annoncer i Ekstra Bladet og BT og så regner vi med en del omtale i de øvrige medier. Se mere her

Betænkning nr.1534/2012 om seksualforbrydelser - se den her: https://bdkv2.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146004008
Justitsministeriet har udsendt Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.
LMSO har været inviteret til at afgive høringssvar - se LMSO udtalelse
her

LMSO har søgt foretræde for Folketingets Socialudvalg i juni 2012 for at drøfte oprettelsen af de 3 nye regionale centre og har i den forbindelse sendt en skriftlig redegørelse om de punkter som bestyrelsen ønsker at drøfte med udvalget. Redegørelsen kan ses på Folketingets hjemmeside, men den kan også ses her

LMSO's generalforsamling 2012
LMSO har afholdt generalforsamling i forbindelse med Socialstyrelsens årlige seminar for incestcentrene den 7. og 8. juni 2012  på Radisson Blu, H.C. Andersens Hotel, Odense. Generalforsamlingenfandt sted fredag den 8. juni kl. 13-16. Se referatet
her 

Socialstyrelsens årlige seminar for centre der arbejder med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb blev afholdt 7. og 8. juni 2012 i Odense. Temaet for årets seminar var oprettelsen af de 3 nye centre og hvordan den frivillige indsats på området kan spille sammen med den professionelle. Socialstyrelsen har brug for centrenes og LMSO's ideeer og holdninger som input til processen. Der er udarbejdet udkast til et kommissorium - se det her

Tidlig indsats skal nedbringe seksuel vold blandt unge.Hvordan kan samfundet blive bedre til at forebygge at unge begår seksuel vold mod hinanden? Det giver en ny rapport med støtte fra Det Kriminalpræventive Råd flere bud på - læs mere her

Foreløbig aftale om SATS-puljemidler for 2012 - se mere her
Satspuljepartierne har prioriteret bedre hjælp til mennesker, der lider af senfølger af seksuelle overgreb. Der afsættes 67 mio. kr., pengene skal blandt andet bruges til tre regionale centre, som skal koordinere hjælpen. Samtidig videreføres den eksisterende psykologordning til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb.

Årsstatistik 2010 - Statistik om centre, der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb er udkommet
Årsstatistikken 2010 er en årsopgørelse for 2010 over brugen af landets centre, der tilbyder hjælp til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Årsstatistikken henvender sig til fagpersoner, der arbejder med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Formålet med statistikken er først og fremmest at få mere viden om det arbejde, der udføres på centrene, og de mennesker, der modtager støtte fra centrene.Den kan downloades
her

"Ud med bagmændene". Ny kampagne mod kvindehandel 2011. Oplysningskampagnen ”Ud med bagmændene” sætter fokus på menneskehandel til prostitution. Formålet er at oplyse om menneskehandel og begrænse efterspørgslen efter handlede kvinder til sexindustrien - læs mere her

Mere hjælp til voldtægtsramte i Jylland og på Fyn
Center for Voldtægtsofre starter efteråret 2011 et nyt projekt med psykologbehandling til unge, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg for mere end to måneder siden. Projektet henvender sig til unge (m/k) mellem 13 og 24 år fra hele Jylland og Fyn. Tilbuddet er gratis, og man behøver ikke nogen henvisning. Projektet udmærker sig ved også at tilbyde hjælp og støtte til forældre til projektdeltagere under 18 år - læs mere
her

DI og Red Barnet udgiver vejledning om børneporno på arbejdspladser
Dansk Industri og Red Barnet er gået sammen om at lave en vejledning, som kan hjælpe danske virksomheder med at håndtere fund af børnepornografisk materiale på virksomheden. 

Synlighedsdagen
Synlighedsdagen er en temadag for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen. Den afholdes hvert år i september i flere større byer i Danmark. I 2011 og 2012 blev den afholdt den i København, Århus, Aabenraa, Odense og Kolding - se mere på
http://www.synlighedsdagen.dk/index.html

16.10.2011: LMSO har udsendt en pressemeddelelse med udgangspunkt i Esbjerg-sagen og andre lignende sager om behandling og forebyggelse af seksuelle overgreb - læs den her

-------------------------------

Bestyrelsesmøder i Landsorganisationen: klik på datoen for at se referat

29.8.2013    Kl. 10-16 Bestyrelsesmøde hos KRIS, Aarhus
21.6.2013    LMSO's generalforsamling - ekstraordinær og ordinær 
11.3. 2013   kl. 12-16 Bestyrelsesmødehos Christine Centeret i Århus
7.1.2013     kl.14-18 Bestyrelsesmøde hos Red Barnet i København
30.10.2012  kl.11-15 Bestyrelsesmøde i Odense
14.8.2012    Bestyrelsesmøde i København 
8.6.2012      LMSO's ordinære generalforsamling
21.3.2012:   Bestyrelsesmøde i København
15.2.2012:   Bestyrelsesmøde i København
7.01.2012:   Bestyrelsens strategiseminar i Kolding
30.11.2011:  Bestyrelsesmøde i København
3.10.2011:   Bestyrelsesmøde i Kolding
24.8.2011:   Bestyrelsesmøde i København
17.6.2011:   LMSO's ordinære generalforsamling
09.5.2011:   Bestyrelsesmøde i København
02.3. 2011:  Bestyrelsesmøde i København
22.11.2010:  Bestyrelsesmøde i København
2.9.2010:     Bestyrelsesmøde i Kolding
2.7. 2010:    Bestyrelsesmøde i København
10.6.2010:   Ekstraordinært bestyrelsesmøde på Hindsgavl
11.6.2010    LMSO's ordinære generalforsamling 
20.5.2010:   Bestyrelsesmøde i Kolding
15.3.2010
:   Bestyrelsesmøde i Kbh. 
8.12.2009:   Bestyrelsesmøde i Kbh.
24.9.2009:   Bestyrelsesmøde i Kbh.
24.8.2009:   Første bestyrelsesmøde. Samme dag holdt Etisk Råd også sit første møde, efter et kort fællesmøde. 
16.6.2009:   Stiftende generalforsamling på Hindsgavl

15. april 2010 afholdt Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb en Høring om de personlige, økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af seksuelt misbrug af børn i Danmark. Høringen fandt sted i Fællessalen på Christiansborg. Se referat her

Nyhedsbrev fra LMSO januar 2012
Nyhedsbrev fra LMSO december 2010 - se
her
Nyhedsbrev fra LMSO september 2010 - se her
Nyhedsbrev fra LMSO februar 2010 - se her
Nyt om medlemscentrene - se her

3.5.2011: Handling bag ord - styrket indsats mod seksuelt misbrug af børn
Ny handlingsplan mod seksuelt misbrug af børn - læs den her på
http://www.justitsministeriet.dk
Læs en kritisk anmeldelse af handlingsplanen her

Nyheder fra Servicestyrelsen:

Nye bøger:

2012:
"Zornig - vrede er mit mellem,navn" af
Lisbeth Zornig Andersen. Gyldendal, 2012. 214 sider, ill. En hudløst ærlig beretning om, hvordan et barn i det moderne velfærdsdanmark overlevede en opvækst fyldt med svigt, vold og overgreb fra de voksne omkring hende. Lisbeth Zornig Andersen holder i løbet af efteråret 2012 foredrag på en række af landets biblioteker - følg med på dit lokale biblioteks hjemmeside.

De uopdagede. Af Niels Einer-Jensen. 2012. Bog om incest mod drenge.
Gratis e-bog. Kan downloades på:
http://www.free-ebooks.net/ebook/de-uopdagede.

2011:
Klædt af på nettet går tæt på unges ubehagelige oplevelser på nettet - og kommer med gode råd til de unge og deres forældre.
Judy A. Johansen: Præ-alkoholikeren. Forlaget Gallo 2011. 203 sider. Selvbiografisk roman om en ensom piges kaotiske opvækst præget af vold, incest og omsorgsvigt i en splittet familie
Frederik Roed: Messedreng. 325 sider, Ill. 249 kr. People’s Press. 
Lonni Liv Henriksen og Søren Flott: Pigen i spejlet - En beretning om seksuelt misbrug. Gyldendal. 200 sider. Kr. 249,95
 ”Når voksne krænker”, ” Når mistanken opstår” og ” Når en mistanke er blevet til en sag” – kan bestilles gratis hos Red Barnet eller downloades fra
http://www.redbarnet.dk/Default.aspx?ID=5727&M=Shop&PID=15524&ProductID=1058

2010:
Karin Dyhr "Bag om borderline" - se mere
her
Viola Larsen "Incest - skal tales ... ikke ties ihjel" - se mere her
Pernille Gyldensøe: "Farvel, negative sociale arv" - mere her
Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Af Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen. Casa, November 2010 - se mere her

Ny hjemmeside "Bryd cirklen"
Januscentret, Sexologisk Klinik Rigshospitalet og Red Barnet i fællesskab har udarbejdet en ny hjemmeside
www.brydcirklen.dk, som henvender sig til voksne og unge med seksuelle tanker og fantasier om børn. Hjemmesidens formål er informere behandlingsmuligheder og motivere til at denne målgruppe søger rådgivning, for der igennem at få dem motiveret til at gå i behandling. 

Sverige
Ny svensk forskningsrapport om behandling af seksuelle krænkere. 
For dem, som kan og har lyst til at læse svensk, så er her en spændende rapport, som gennemgår de svenske erfaringer på området. Rapporten påviser også, at set ud fra et strengt videnskabeligt synspunkt, så er der utilstrækkelig kvalitetsforskning til at man videnskabeligt kan fastslå effekterne af de forskellige indsatser og behandlingsformer. Det er ikke det samme som at behandling ikke duer, men at der i hele verden ikke er foretaget tilstrækkeligt mange undersøgelser af høj kvalitet, og derfor mangler der objektive resultatmålinger.

Et andet interessant tema i rapporten er, at den forholder sig til teksten i Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb og udnyttelse, som Danmark har ratificeret og som har været gældende siden juli 2010. Når man tilslutter sig konventionen forpligter man sig også til at tilbyde effektive behandlingsmetoder til (potentielle) krænkere. Rapporten anbefaler derfor, at de underskrivende lande går sammen om forskning på dette område.

Endelig behandler rapporten også emnet, om det er en god samfundsmæssig investering (kan det betale sig) at sætte ind med forebyggelse og behandling. Igen konstaterer de, at der ikke findes anvendelige studier på dette område, til at man kan udtale sig med sikkerhed.

Så rapportens samlede konklusioner på alle områder er stort set: Vi ved for lidt om det her og det er for dårligt!  - Og det kan vi vel ikke være uenige med dem i.

Norge: 
Ny landsdekkende statistikk om bruken av incestsentrene i 2009:  
30 prosent av de som oppsøker incestsentrene er under 24 år. Hele 25 prosent av menn som oppsøker sentrene oppgir en kvinnelig overgriper. Det viser en ny rapport om bruken av sentrene. Rapporten er laget på oppdrag av Barne,- ungdoms - og familiedirektoratet, Bufdir.

http://www.bufetat.no/presse/Ny-landsdekkende-statistikk-om-bruken-av-incestsentrene-i-2009/

 

Oprettet 25-08-2009.   Senest opdateret: 4.7.2013