Til forsiden

Hvad er Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb?

Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb (LMSO), som blev oprettet i juni 2009, er er en landsorganisation af støttecentre og andre organisationer, hvis hovedopgave er at bekæmpe alle former for seksuelle overgreb ved at aftabuisere, synliggøre, forebygge og afhjælpe følgerne af seksuelle overgreb.

Læs om Landsorganisationens overordnede målsætning her


Beskrivelse af Landsorganisationen

Medlemsorganisationer:
Landsorganisationen favner institutioner og foreninger, der på et fagligt og politisk grundlag arbejder for at synliggøre, bekæmpe og forebygge seksuelle overgreb samt afhjælpe følgerne heraf. Støttecentrerne er traditionelt Landsorganisationens kernemedlemmer, men andre organisationer, hvis hovedopgave er bekæmpelse og forebyggelse af seksuelle overgreb, kan søge om medlemskab.

Alle medlemsorganisationer skal kunne tilslutte sig Landsorganisationens formål, vedtægter og værdigrundlag. De skal samtidig efterleve Landsorganisationens etiske retningslinier.

Landsorganisationens medlemsorganisationer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Det forventes at de enkelte medlemsorganisationer giver sine repræsentanter i bestyrelse, etisk råd og/eller videns- og udviklingsgrupper tid og mulighed til at deltage i Landsorganisationens arbejde.

Støttemedlemmer:

Enkeltpersoner eller foreninger/organisationer, der ønsker at støtte Landsorganisationens arbejde kan optages som betalende støttemedlemmer. Støttemedlemmer har adgang til generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret.

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er Landsorganisationens øverste besluttende organ og består af repræsentanter fra Landsorganisationens medlemsorganisationer med tale- og stemmeret på generalforsamlingen samt af støttemedlemmer med taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Afviklingen af generalforsamlingen sker jævnfør vedtægter for Landsorganisationen og forretningsorden for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer for Landsorganisationen og medlemmer til Etisk Råd, nedsætter videns- og udviklingsgrupper og vælger repræsentanter til disse.

Beretning fra Landsorganisationens bestyrelse i form af en detaljeret beskrivelse af Landsorganisationens aktiviteter og om overordnede tanker om Landsorganisationens arbejde præsenteres for generalforsamlingen. Etisk Råd og videns- og udviklingsgrupperne afgiver ligeledes beretning på generalforsamlingen. Bestyrelsen fremsætter også forslag til handleplan for Landsorganisationen.

Generalforsamlingen godkender værdigrundlag, etiske retningslinier samt handleplan for Landsorganisationen.

Generalforsamlingen godkender ligeledes regnskab og budget samt fastlægger kontingentets størrelse.

Bestyrelsen:
Sammensætning:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges blandt Landsorganisationens medlemsorganisationer og uden for organisationen. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år af gangen. Såvel interne som eksterne kandidater opstilles skriftligt af en eller flere af Landsorganisationens medlemsorganisationer eller af bestyrelsen senest to måneder før Landsorganisationens generalforsamling. De opstillede kandidater præsenteres på Landsorganisationens generalforsamling. Opstillingen af en kandidat skal indeholde en tydelig beskrivelse af, hvad kandidaten forventes at kunne bidrage med i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsens ansvar:
Bestyrelsen skal sikre at økonomi og aktiviteter er i overensstemmelse med Landsorganisationens formål, vedtægter og værdigrundlag samt med handleplanen for Landsorganisationen.

Bestyrelsens forpligtigelser er beskrevet i Vedtægter for Landsorganisationen og i en Forretningsorden for bestyrelsen, der er udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen og fungerer som ambassadører for Landsorganisationen.  Formanden er Landsorganisationens ansigt udadtil i samarbejde med sekretariatslederen.

 

Sekretariat

Bestyrelsen opretter - når der er skaffet midler hertil - et sekretariat og ansætter en sekretariatsleder,  der er ansvarlig for organisationens daglige drift, leder sekretariatet og deltager i bestyrelsesmøder som sekretær for bestyrelsen.

Sekretariatslederen ansætter og afskediger sekretariatets personale. Sekretariatslederen er ansvarlig for at støtte Landsorganisationens bestyrelse, medlemsorganisationerne og Videns- og udviklingsgrupperne i deres arbejde ud fra de rammer bestyrelsen sætter for sekretariatslederens og sekretariatets virke.

Etisk Råd

Landsorganisationen har et etisk råd, der består af 5 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges blandt medlemsorganisationerne og 3 medlemmer vælges uden for organisationen. Hvervet som medlem af etisk råd er ulønnet.

Medlemmerne opstilles efter samme regler som bestyrelsesmedlemmer, dog kan medlemmer i etisk råd ikke besidde andre tillidsposter i Landsorganisationen eller være ansat i Landsorganisationen. Etisk råd arbejder ud fra en selvstændig vedtægt.  

Videns- og udviklingsgrupper

Videns- og udviklingsgrupper i Landsorganisationen kan nedsættes på generalforsamlingen. Forslag til nye Videns- og udviklingsgrupper skal fremsættes to måneder inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkender videns- og udviklingsgruppernes kommissorium og vælger gruppemedlemmer.

Medlemmerne kommer fra Landsorganisationens medlemsorganisationer og der lægges vægt på relevant viden om og erfaring med gruppens arbejde. Kandidater til grupperne opstilles af en eller flere medlemsorganisationer og præsenteres på generalforsamlingen.

 

 

Oprettet 25-08-2009.   Senest opdateret: 10-12-2009