Til forsiden

Pornografi

Lidt historie:

Ordet pornografi stammer fra de græske ord porne der betyder prostitution og  grafin som betyder beskrivelse, pornografi betyder således billedliggørelse af prostitution eller litteratur som handler om prostituerede, men med det klare formål at beskrive den forbudte eller skjulte seksualitet på en bevidst sansepirrende måde. 

I ældre tid talte man i den forbindelse om 'utugtige skrifter og billeder', og utugt var igen egentlig blot alle former for uægteskabelig sex, også kaldet hor, men ordet pornografi kom til at betegne alt der var seksuelt anstødeligt og derfor også forbudt efter dansk straffelov med mindre der var tale om såkaldt kunstnerisk fremstilling.

I 1967 blev pornografiske tekster legaliseret i Danmark, og kun to år senere, i 1969, blev billedpornografien også frigivet. Danmark var det første landet i verden, der tillod pornografi, og i begyndelsen af 1970’erne var pornografi i nogle år en stor eksportvare, som gjorde Danmark berømt og berygtet internationalt.

Danmark er stadig et af de lande i verden, der har den mest liberale pornografilovgivning. Børnepornografi og anden pornografi, der involverer lovbrud, som for eksempel dyresex, er forbudt. Det er heller ikke tilladt at sælge pornografi til børn under 16 år.

Da pornografien blev frigivet i 1967 var det et led i en kulturradikal strømning. Pornografien var en del af et seksuelt frigørelsesprojekt. Man ville gøre op med tabuer og finde frem til en sand og naturlig seksualitet, der ikke var hæmmet af forbud og restriktioner.

I dag, over 30 år senere, fylder pornografien mere end nogen sinde. Pornografien er blevet en industri, og der omsættes årligt for mange millioner kr. 

Og intet sted er kvindekroppen pornoficeret og kommercialiseret så voldsomt som i den vestlige verden. 


Pornoficering af det offentlige rum


Det offentlige rum er blevet mere og mere seksualiseret,  og pornografiens billedsprog er blevet helt almindeligt i både reklamer og mode. I fjernsynet sendes der pornofilm på kanaler og på tidspunkter, der også gør dem tilgængelige for børn.

Reklamer smækker konstant kønsstereotyper med manden som subjekt, der beskuer kvinden som objekt, i hovedet på os. Dette synes vi er problematisk for begge køn, fordi de repræsenterer netop de krops- og kønsstereotyper, som vi gerne vil gøre op med og er trætte af at blive sammenlignet med og vurderet ud fra.

Det er  umuligt at forsøge at forhindre seksualiseringen af det offentlige rum. Men det vigtigt at ruste børn og unge bedre til at manøvrere i det moderne seksualiserede samfunds- og kulturrum, og det kræver langt bedre vejledning og metoder end dem man hidtil har anvendt.

Pornografi som "mainstreaming"

Den betegnelse, der bedst karakteriserer pornografiens nuværende placering i vores kultur er "mainstreaming". Den engelske medieforsker Brian McNairs kalder tendensen "porn chic" og begrebet betegner den kulturelle proces hvor pornografi glider ind i vores hverdagsliv, som et alment accepteret, og ofte idealiseret kulturelt element.

Pornografien er altid blevet kritiseret af feminister på grund af det kvindehad og den kvindeforagt som størstedelen af pornografien udtrykker. I Danmark er det dog først i de senere år, at der er opstået protestgrupper mod pornoficeringen af det offentlige rum.

Måske er det ved at være tiden, hvor vi skal revurdere fænomenet pornografi? Men i Danmark har vi ikke har særlig gode traditioner for at diskutere og udvikle vores holdninger til pornografi. Det forhold, at Danmark var det første land i verden, der legaliserede billedpornografien, har gjort det vanskeligt, ja næste umuligt at forholde sig kritisk til pornografi i den offentlige debat uden at blive defineret som pornomodstander, der forsvarer en fortidig seksualmoral. 

Fænomenet peger på et interessant paradoks i den aktuelle seksualitetskultur: på den ene sider er seksuel frigørelse defineret som frihed til at tale om alle aspekter af den menneskelige seksualitet, på den anden side medvirker denne idé til at begrænse, hvad der rent faktisk kan tales om. En kritisk tilgang til det seksuelle frigørelsesprojekt, der diskuterer udstrækningen af projektets succes er så godt som umulig. 

Alligevel er der ikke andre veje, for hvis vi undlader at forholde os kritiske, sætter vi os samtidig udenfor indflydelse på de seksualitetskulturelle forandringer.

 

Pornografi - en guide til køb af kroppe

 

Som nævnt betyder ordet pornografi beskrivelse eller billedliggørelse af prostitution. Man kan således sige, at pornografi er en beskrivelse af den prostituerede kvindes handlinger – eller de handlinger den mandlige fantasi ønsker hun skal foretage.

 

Pornografi er ikke stationær, men et historisk fænomen som konstant udvikler sig i takt med det omliggende samfund.

Dominansen mellem mænd og kvinder er klar. Manden er den bevidste aktive part, kvinden den ubevidste passive – et objekt klar til brug.

Pornografi viser en seksualitet med forvrænget kønsopfattelse, underkastelse og brutalitet. Pornografi er nedværdigende, er udtryk for hævn og sexisme ligesom den viser en indiskutabel mulighed for seksuel tilfredsstillelse hvor som helst og med hvem som helst.

 

Prostitution og pornografi har indflydelse på hvordan vi får mulighed for at leve vores liv, det har indflydelse på mænds generelle syn på kvinder og er derved bl.a. med til at hindre ligeløn og lige muligheder i samfundet.

 

Kunstigt skabte behov

Sammenhængen mellem porno og prostitution viser sig også ved, at den stadig mere ekstreme pornografi som en visuel fremstilling af prostitutionens seksualiserede vold mod kvinder, opstår som ønsker fra manden til kvinden i prostitution. Pornografiens  mange mænd om en kvinde, urin- og fækalsex, fist fucking m.m. inspirerer prostitutionsbrugeren til at kræve de samme ekstreme ydelser hos kvinderne i prostitution. Når nye grænser bliver overskredet og gjort til mainstream inden for pornoindustrien – dukker de op i prostitutionen som en ydelse mænd mener, at de har krav på at få tilfredsstillet af en kvinde – om de så skal købe hendes krop til formålet . Og hvor danske kvinder i prostitution afviser, der findes jo altid de importerede, de retsløse.

 

Pornografi fastholder begge køn i stereotyper -. stereotyper der er medvirkende til dannelse af både mænd og kvinders seksuelle identitet.

Jo mere ekstrem og grænse overskridende pornografien er, jo flere penge til pornoindustriens svulmende milliardforretning. Omkring 90%  af al pornografi produceres i Californien og man mener her, at  internettet vil 10-doble indtægten over de næste par år. Det er en forretning der lever af at skubbe grænserne stadig længere og længere ud, for hvad man kan tillade sig at bruge kvinder til.


Fri adgang til pornografi gennem de sidste 35 år,  har ikke gjort os mere liberale og frigjorte – tværtimod fastholder pornografien os unødigt i stereotype kønsopfattelser. Da pornografien blev frigivet, var det ud fra et ønske om seksuel frihed, efter i århundrede at være omgærdet med tabuer og moraliseringer. Friheden varede kort og blev hurtigt afløst af den kapitalistiske ideologi om, at alt  hvad der kan sælges – skal sælges, selv vore kroppe. Og hvor behov ikke findes – vil pornoindustrien sætte en ære i at skabe dem.

 

At kvinder og mænd har lige værd nævnes allerede i FNs verdenserklæring fra 1948, hvis omdrejningspunkt var at afskaffe al diskrimination af kvinder. FNs generalforsamling vedtog i 1979

”the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women” (CEDAW).

 

I  forordet til konventionen står der bl.a. at diskrimination imod kvinder hæmmer fremgang i samfundet og familiens velstand. Endvidere påpeges det bl.a. at et lands fulde og hele udvikling kræver størst mulig deltagelse af mænd og kvinder på lige fod på alle områder.

 

Af områder, hvor konventionen taler om, at der skal sættes ind imod diskrimination og/eller skabe lige muligheder, kan bl.a. nævnes prostitution og handel med kvinder.

 

Et samfund der accepterer kvinder som en handelsvare og til og med fastholder en gruppe kvinder i en stigmatiseret subkultur, er et samfund langt fra reel ligestilling mellem kvinder og mænd.

 

Børnepornografi

Pornografi med børn er seksuelle overgreb mod børn på billeder, film eller video. Overgrebene er gjort tilgængelige på internettet og udveksles af mennesker med en seksuel interesse i børn. Mens tegnet børnepornografi er forbudt i Sverige, er det helt lovligt herhjemme. En svensker er netop blevet dømt for besiddelse af mangategneserier, der indeholder tegnet børneporno. Forskere har tidligere udtalt, at tegnet børneporno kan have en skadelig effekt, og Socialdemokraterne arbejder nu (i 2010) på et forbud mod tegnet børneporno.

Mængden af børnepornografi vurderes at være stærkt stigende på to måder. Dels bliver der produceret mere materiale, fordi produktionen er blevet så enkel. Dels bliver det materiale, der produceres, kopieret og gjort tilgængeligt mange steder. Selvom politiet konfiskerer materialet på én server, så findes det allerede i 10 eller 10.000 kopier andre steder i verden.

Der er ingen systematiske undersøgelser, der kan sige præcist, hvor stort omfanget er. Politiet i forskellige lande har optrevlet adskillige store netværk eller klubber på Internettet, hvor materiale udveksles. I sådanne klubber, stilles som krav til nye medlemmer, at de leverer billeder med børnepornografisk indhold - det kan dreje sig om op til mange tusinde billeder.

Da den internationale børnepornoring "Wonderland" blev afsløret i 1998, kom politiet alene i England i besiddelse af 750.000 billeder af børn, hvoraf en meget stor del havde pornografisk indhold. Billedmaterialet viste mere end 1200 forskellige børn, som havde været udsat for seksuelle overgreb. En enkelt af dem helt ned til tre-måneders alderen.

I Danmark giver politiarbejdet også resultater. Siden 1996 er antallet af sigtelser for besiddelse af børnepornofi steget drastisk. Stigningen kan ses som et udtryk for flere forskellige faktorer: Antallet af internetbrugere er blevet større, opmærksomheden og antallet af anmeldelser er blevet større; og politiets faglige og tekniske ressourcer er blevet øget.

Ofrene for seksuelt misbrug via internettet

Det er fortsat meget lidt viden vi har om børn, der optræder på børnepornografiske billeder. Politi og myndigheder har kun kunne identificere ganske få af de børn, der kendes fra ulovligt Internet-materiale. I den veldokumenterede wonderland-sag er kun 16 ud af 1263 omfattede børn blevet identificeret. Hamlet-sagen i 2002 er første gang mere end 45 børn er blevet fundet og hjulpet efter at seksuelle overgreb blev filmet.

Det er grundigt dokumenteret at mennesker kan påføres store skader, hvis de udsættes for seksuelle overgreb som børn. Til gengæld eksisterer der endnu ikke nogen konkrete undersøgelser af, hvordan det påvirker et barn, at et seksuelt misbrug fotograferes eller filmes og offentliggøres på internettet. Dét, vi ved er, at et barn der har været offer for et filmet overgreb, resten af livet skal leve med bevidstheden om, at billederne af overgrebet cirkulerer rundt på internettet - og måske ses af naboen eller skolelæreren.

Det er højst tænkeligt, at tilstedeværelsen af et kamera i en overgrebssituation påvirker offeret voldsomt. Erfaringer fra det svenske Red Barnets behandlingsklinik for seksuelt misbrugte børn peger blandt andet på følgende konsekvenser:

Det er en vigtig opgave for politi og myndigheder at identificere de børn, som udnyttes til produktion af børneporno. Opgaven kan ikke prioriteres høj nok: billeder og film er beviser på ødelæggende misbrug, og ofrene har brug for terapi og hjælp til at komme gennem den traumatiske oplevelse af at være blevet udnyttet seksuelt og samtidig vide, at billeder af misbruget cirkulerer frit på internettet. Læs mere om hvad du skal gøre, hvis du bliver opmærksom på seksuelt misbrug af et barn. (Kilde: Red Barnet).

Er din pc sikret mod børneporno?

Nu tilbyder politiet en tjeneste, så alle kan tjekke, om der er filter på deres forbindelse.

Mange gange kan en uskyldig søgning lede én hen til sider, som man bestemt ikke har lyst til at se. Så nu kan du tjekke, om du og din familie er sikret mod børneporno på jeres internetforbindelse. 

Siden 2005 har mange danske internetudbydere, heriblandt TDC, blokeret mod børneporno. Men der er stadig udbydere, der ikke har sat blokeringen op, så sider med ulovligt børnepornografisk materiale ikke vises. 

Blokeringen sker efter en liste af domænenavne, som vedligeholdes af Rigspolitiet.  Støder du på sider, som ikke findes på listen, skal du melde det til politiet via denne blanket hos Politi.dk. 

Tjek om du er omfattet af filteret hos Politi.dk

 

   
Oprettet 8.11.2004. Senest opdateret: 03-10-2010