Til forsiden

Referat fra Bestyrelsesmødet i Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb (LMSO)
Tirsdag den 14. august 2012 hos Red Barnet i København.

Referat: Carsten Borup

 

Til stede: Carsten Borup, Helle Borrowman, Lise von Seelen, Birgit Madsen, Kuno Sørensen, Henriette Nielsen

Afbud: Inger Margrethe Thora Juhl Møller, Lise Christiansen, Brigitta Volsted Rick, Niels Jakob Harbo ( Etisk Råd)

 

Dagsorden med referat

 

1.     Præsentation : Ikke mindst de tre nye i bestyrelsen Lise, Birgit og Henriette blev præsenteret

 

2. Konstituering af den nye bestyrelse; Helle Borrowman er ny næstformand og Birgit Madsen er ny kasserer.  Fremover hyres en person til at tage referat fra bestyrelsesmøderne

( Birgit Madsen undersøger. Der afsættes 500 kr.pr. møde).

Inger Margrethe kan fortsætte i bestyrelsen som internt medlem, hvis hun melder sig ind i en af LMSOs medlemsforeninger. De 2 eksterne medlemmer er Kuno Sørensen og Lise von Seelen.    

 

3. Økonomisk status: regnskabet bliver overdraget til Birgit fra Helle. Intet nyt om økonomien.

 

4. Fastsættelse af forretningsorden: Til næste møde debatteres forretningsordenen med udgangspunkt i den FO der ligger på hjemmesiden (nederst under tekst om bestyrelsen)

Dog besluttes det at Opsamling fra sidst rykkes op på dagsordenen og at Orientering fra bestyrelses medlemmerne rykkes ned, men prioriteres stadig højt.

·       Suppleanternes rolle; Suppleanterne Opfordres til at deltage i alle bestyrelsesmøder.

I denne bestyrelsesperiode deltager Lise Christiansen hvis Birgit er forhindret

·       Hvor afholdes møderne? Møderne afholdes fremover på skift København-Odense- København- Århus.

·       Åbenhed og referater: Referatet lægges ud på hjemmesiden. Medlemmer kan deltage i bestyrelsens møder. Mødetid og sted skal offentliggøres på hjemmesiden i god tid

 

5. Indkaldelse af fælles drøftelse om udviklingen af forhandlingerne omkring etablering af de kommende centre, mulighederne for samarbejde på nationalt niveau i fremtiden samt en landsorganisations rolle her i. Deltagere er de regionale centres ledelser og LMSO

Der indkaldes til et fælles møde mellem de fem involverede centre og LMSO med henblik på at vurdere udviklingen, snakke sammen på tværs, at lufte glæder, forventninger og frustrationer, at kende til hinandens holdninger og processen i de enkelte forløb, at opnå fælles fodslaw, at se på en national udvikling herunder kommunernes opgaver / involvering, LMSOs rolle etc.

Det er en forudsætning for mødets afholdelse at alle de involverede centre kan og vil deltage.

Vi foreslår den 10. september kl.15.30 – 17.30 i Odense hos CSM

CB kontakter Albahus. Birgit ICF. Helle Støttecenter mod Incest. CC og CSM har sagt ja i bestyrelsen.

Deltagere: LMSOs bestyrelse og lederne fra hvert center plus to deltagere i øvrigt fra hvert center. Kuno, Carsten og Lise von Seelen leder mødet. Helle og Brigitta giver feedback fra Socialudvalget og processen med det.

 

6.     Tilbagemelding og opfølgning på mødet i Socialudvalget. På bestyrelsens forrige møde blev det besluttet at kontakte Socialudvalget i Folketinget med henblik på at tydeliggøre LMSOs holdninger til en national plan og til det udmeldte kommisorium, da vi kunne frygte en forringelse af allerede eksisterende indsatser. På mødet blev vores holdninger taget til efterretning og vores spørgsmål videresendt til ministeren, der herefter har svaret. Et resultat er at der ikke kan tages betaling for rådgivning og behandling etc. på de kommende centre.

Vi følger nu op med en dialog med de 5 involverede centre om ønsker til fremtiden.

 

7.     Drøftelse af prioriteringer af bestyrelsens strategiplan, som omfatter følgende initiativer:

·       Tydeligereudadrettet kommunikation (logo, hjemmeside)

·       Pressestrategi

·       Deltagelse i den offentlige debat

·       Understøtte en intern debatkultur

·       Udarbejde Kursuskatalog / kurser til offentlige institutioner, kommuner m.fl.

·       Lovgivningsgruppeskal arbejde med følgende emner:

Straffelovens §12 vedr. sædelighedsforbrydelser.

Forældelsesfristen.

Rammer for anmeldelse af seksuelle overgreb.

Erstatning – både ved dom og ikke-dom.

·       Etisk Rådsudspil på kommuneområdet/Serviceloven

·       Erfaringsudveksling:

Netværksmøder, ledermøder, debatmøder

Dannelse af arbejdsgruppen Synlighedsdagen

Besøg på centre og kontaktpersonordning                       

·       Projekt Sønderjylland

·       Nyhedsbreve

·       Kurser for frivillige. Der planlægges 2 kurser (Odense og Aarhus) med Lone Lyager som underviser og med begrænset mulighed for overnatning

·       Ansøgninger til puljer, ministerier, fonde etc.

 

Besluttet blev:

Kontaktperson på Synlighedsdagen: Helle

Tovholder på kursusprogram: Carsten

Lovgivningsgruppen: Helle, Kuno, Lise von Seelen, Thea (CSM)

Ansøgninger: Helle og Carsten

Eksterne kursusdage med Lone Lyager: Helle

Udtalelser til pressen: Er principielt Carsten..jo mindre han beder en anden om det !!!

Nyhedsbreve: Antagelig Birgit 2-3 gange årligt

 

Kontaktpersonordningen:

Region Nord og Midt: Henriette og Carsten

Region Syd: Inger Margrethe, Lise og Birgit

Region Sjælland-København: Helle, Kuno og Brigitta

 

Omfang og indsigt drøftes på næste møde. Se endvidere Inger Margrethes kortlægning af S-Jydske aktiviteter

 

8.      Opgavefordeling i bestyrelsen: Se tidligere – fortsættes på næste bestyrelsesmøde

 

9.      Planlægning af årets bestyrelsesmøder:

 

·         Tirsdag den 30.oktober kl.11-15 i Odense hos CSM Fyn

·         Mandag den 7.januar 2013 kl.14-18 hos Red Barnet i København

·         Mandag den 11. marts kl. 12-16 hos Christine Centeret i Århus

10. Eventuelt