Til forsiden

 

Referat af bestyrelsesmøde 24. 8 2011

Sted: Red Barnet, Rosenørns Alle 12, lokale 5B, København

 


Deltagere:
Carsten Borup, Helle Borrowman, Grete Brink, Kuno Sørensen, Lise Christiansen, Sofie Kønigsfeldt

Mødeleder: Carsten                                                                                                 Referent: Grete

 

Dagsorden :

 Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2 Godkendelse af referat fra sidste møde og generalforsamlingen

Udsat til næste møde

3. Præsentation af bestyrelsen

Kort præsentationsrunde

4. Konstituering

Næstformand: Sofie Kønigsfeldt, kasserer: Helle Borrowman, sekretær: Grete Brink, Hjemmeside: Marianne Munk

5. Orientering fra formand og bestyrelse

A. Støtte fra Socialministeriets: Vi har fået 50.000 kr. Der var ansøgt om 75.000. Kurt T. D. Nielsen har indvilliget i at fortsætte som revisor.

B. Incestcenter Fyn udmelder sig af LMSO: Lise gav en kort redegørelse af baggrunden.

C. Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. styrkelse af rammerne for det tværfaglige samarbejde i relation til seksuelt misbrug af børn: Vi mener det er vigtigt at have repræsentation for over 18 årige. Carsten og Helle søger om optagelse som repræsentant for henholdsvis LMSO og SPOR.

D. Deltagelse på forskningsnetværkets årlige konference på Hindsgavl den 5-6. sept. Carsten deltager

E. Helle har deltaget i følgegruppen i Servicestyrelsen om effekten af psykologbehandling på frivilligcentre.

2. Orientering fra Etisk Råd

Der var afbud fra Niels Jakob

6. Økonomi

Kort gennemgang af regnskab. Budgettet holder.

7. Danmarksmodellen

Modellen med kommentarer blev grundigt drøftet. Der er ikke overskud i bestyrelsen til at lave et fuldstændigt detaljeret forslag. Det blev besluttet at Carsten, Cuno og Sofie kommer med en skitseret grundmodel, der tager hensyn til de allerede eksisterende frivillige tilbud uden at gå i detaljer. Skitsen deles op i offentlige tilbud og frivillige (NGO). Forslaget drøftes på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 3. oktober 2011.

8. Punkter til senere dagsordener

(uprioriteret)

  • Strategiplan, punkter, arbejdsgrupper
  • Kontakt til Landsforeningen af Selvhjælp/Frivilligcentre FRISE
  • Folder om LMSO
  • Møder med kommuner (KL) og Regioner
  • Arbejdsgruppe om Synlighedsdag
  • Ledermøder og besøg på centrene fremover
  • Fordeling af arbejds- og ansvarsområder i bestyrelsen

9. Næste møde


Mandag den 3. oktober kl. 15.00 – 19.00 Red Barnet København

15. Eventuelt