Til forsiden

 

Referat af bestyrelsesmøde 9. maj 2011 kl. 13.30-18.00

Sted: Red Barnet, Rosenørns Alle 12, lokale 5B, København

 


Deltagere:

Vibeke Møller (VM), Inger Margrethe Thora Juhl Møller (IM), Helle Borrowman (HB), Brigitta V. Rick (BR), Kuno Sørensen (KS), Lise Christiansen (LC), Grete Brink (GB), Marianne Munk (MM)

Mødeleder: VM                                                                                               Referent: MM

Dagsorden :

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7 A

2 Godkendelse af referat

Referatet fra sidste møde godkendt med rettelser til pkt. 4 og pkt. 10 B

3.  Orientering fra formand og bestyrelse

- Odile Poulsen er udtrådt af bestyrelsen
- KS orienterede om følgende nye bøger: Klædt af på nettet, Messedreng, Pigen i spejlet og Tiger, Tiger (engelsk).
- MM orienterede om ny bog: Præ-alkoholikeren.
Alle bøgerne er nævnt på LMSO’s hjemmeside

4. Orientering fra Etisk Råd

Intet

5. Generalforsamling 2011 – se

- Dagsorden blev tilrettet – udsendes af MM 15.5.
- Dirigent: Marianne Immersen (Albahus), referent: Lene (Albahus)
- Årsberetning udarbejdes af VM. Generalforsamlingen skal pålægge den ny bestyrelse at udarbejde en strategiplan.
- Årsregnskab og budget er klar
- Kontingent for støttemedlemmer skal fastsættes
- Kandidater til formandspost og bestyrelse er på plads
- Beretning fra Etisk råd mangler
- Etisk Råd har mangler en kandidat

6. Økonomi

HB fremlagde udkast til ansøgning på 50.000 kr. til drift af LMSO for perioden 1.6.201-31.5.2012. Ansøgning og budget blev gennemgået og ændret til 75.000

7 A: Danmarksmodellen

Udkast til ”Danmarksmodellen” – en ny struktur for støttecentrene – blev gennemgået og tilrettet. Dokumentet udsendes til medlemmerne til høring før det sendes tril Socialministeriet, til satspuljeordførerne og til Servicestyrelsens følgegruppe. Gruppen (GB, BVR og HB) tilretter og udarbejder et følgebrev, som gennemlæses af KS.

7 B: Regeringens handlingsplan

- Møde med Karina Lorentzen

 

7 B

Planen ”Ord bag handling” blev drøftet og fundet utilstrækkelig. BVR skriver en pressemeddelelse for LMSO med henvisning til LMSO’s hjemmeside.

- HB og BVR har været til møde med Karina Lorentzen (SF) om bl.a. forældelsesfristen, som sandsynligvis ikke bliver afskaffet men muligvis forlænget. Straffelovsrådet er blevet pålagt at gå i gang med en revision af straffelovens §24. Der skal arbejdes for mulighed for professionel bisidderhjælp ved anmeldelse af seksuelle overgreb for at undgå retraumatisering, og der er sat gang i en proces for at sikre erstatning til ofre for seksuelle overgreb.

8. Netværk blandt medlemsorganisationerne i LMSO

Hvordan kan medlemsorganisationerne i LMSO understøtte og supplere hinanden og orientere både om egne tilbud og om tilbud, som man ikke selv har, men som andre centre har?  - Emnet tages op på næste ledermøde

 

9. LMSO’s navn på engelsk

LMSO’s navn på engelsk er: "Danish Organisation against Sexual Abuse"

10. Synlighedsdag 2011

 

Referat af planlægningsmøde i Odense 4. maj ved LC, IMM, HB og MM. Synlighedsdagen holdes i Århus, Åbenrå, Kolding, Odense og Købehavn i uge 38, men ikke nødvendigvis på samme dag. Det tilstræbes at anvende samme grafik og layout. Arrangementerne annonceres på www.synlighedsdagen.dk

11. Ansøgning om medlemskab af LMSO

En enkeltperson har søgt medlemskab af LMSO. MM svarer at han er velkommen som støttemedlem

12. Evaluering af LMSO’s kurser

Første kursus er afholdt. Der var tilmeldt 20, afbud fra 5. Gode tilbagemeldinger om indhold og form. Næste kursus 14.5.

12. Servicestyrelsens konference 7.juni

Servicestyrelsen inviterer til konference d. 7. juni 2011 kl. 9.15-16.00 i Odense om koordination og sammenhæng i det sociale arbejde med udsatte borgere. Konferencen sætter fokus på, at en helhedsorienteret indsats kalder på tværfagligt samarbejde. VM, HB og LC er tilmeldt.

Mere om konferencen på: http://www.servicestyrelsen.dk/aktiviteter/udsatte/sammenhaeng-pa-udsatteomradet <http://www.servicestyrelsen.dk/aktiviteter/udsatte/sammenhaeng-pa-udsatteomradet

14. Næste møder:

16.6. kl.21 på Sørup Herregård

15. Eventuelt

LC orienterede om at socialminister Benedikte Kjær og Vivi Kier var på besøg i Incestcenter Fyn. CSM Fyn deltog med bestyrelse og leder.  Ministeren var imponeret over aktiviteternes omfang på Fyn og udledte heraf, at så må behovet for hjælp være tilsvarende stort i resten af landet og at der er behov for indsats og social støtte. Ministeren efterlyser en kortlægning af tilbud på landsplan og spørger efter hvad regionerne gør på området.