Til forsiden

Referat af LMSO's bestyrelsesmøde d. 15/2 2012 i København

Dagsorden

1.      Satspuljen og medlemsorganisationernes fremtid

2.      Medlemsmøde

3.      Evaluering af strategidag

4.      Generalforsamling i LMSO

5.      Nyt fra Etisk Råd

6.      Møde med Karen Hækkerup

7.      Synlighedsdagen (behandles under medlemsmøde)

8.      Forældelsesfrist (vi nåede ikke punktet)

 

1. Satspuljen

Status på de tre centre

-          Odense Kommune har inviteret Socialministeriet til et mød d. 16/3 og inden da er det ikke muligt for Incestcenter Fyn og CMS Fyn at få et møde.

-          Christine Centeret har intet hørt på baggrund af ansøgningen om at fungere som koordinerende center i Århus

-          AlbaHus og Støttecenter mod Incest har uafhængig af hinanden været til møde i Socialministeriet. Det er forslået at centrene via en fusion vil kunne varetage centerfunktionen for Hovedstaden/ Sjælland. Begge centre er positivt indstillet og afventer informationer om den videre proces.

Indkaldelse til møde med Socialministeriet og Socialstyrelsen

-          LMSO’s rolle er markant ændret ved vedtagelsen af de 3 koordinerende centre. Socialministeriet har selv opfordret til stiftelsen af LMSO, og vi skal have afklaret, hvilken rolle de ser os i for fremtiden. à Vi indkalder til møde: Line Karlskov, Bente Marianne Olsen og Sara Andersen.

-          AnsvarspersonSofie

2. Medlemsmøde

Invitation

-          LMSO udsender invitationer til lederne af medlemsorganisationerne – der kan enten selv deltage, eller sende en repræsentant fra organisationen. 

-          Ansvarsperson Lise (udformning af dagsorden, udsending af invitationer, registrering af deltagere, lokaler og forplejning)

-          D. 6/3 kl. 10.30-15.30

 

Dagsorden

·         Satspuljen og medlemsorganisationernes fremtid (Carsten kontakter Bente Marianne Olsen straks og inviterer hende til at holde oplæg)

·         Synlighedsdagen (Helle er tovholder)

·         Orientering fra LMSO (vi mangler stadig ansvarsperson):

- Med de nuværende ressourcer har vi ikke mulighed for at servicere medlemsorganisationerne. Vi koncentrerer arbejdet om interessevaretagelse via presse, politik og kurser.

- Vi har søgt 4 mio. til oprettelse og drift af et sekretariat, samt midler til afholdelse af to weekendkurser i henholdsvis Odense og Århus, Projekt Syd, Visuel identitet, Kursusgruppen, Lovgivningsgruppen

·         Orientering fra medlemsorganisationerne (5 minutter) (om tendenser, erfaringer, problemstillinger eller andet de ønsker at dele)

·         Diverse:

- Intern kommunikation – husk på at læse og videresende nyhedsbreve samt skrive til LMSO med ideer, arrangementer etc. som bør deles med søsterorganisationerne

- Medlemsorganisationernes behov for kurser

- LMSO besøg i medlemsorganisationerne

·         Der indlægges tid til frokost og snak

 

3. Evaluering af strategidag

Reaktioner på mødet

-          Bestyrelsen er via vedtægterne og dialog nået til enighed om LMSO’s formål

-          Der er mange ressourcer i bestyrelsen, og det er positivt at se hvor højt medlemmerne prioriterer arbejdet og hvor meget vi har nået – Danmarksmodel, pressearbejder, ansøgninger, strategi

-          Strategidagen fik brudt nogle store opgaver ned til overskuelige/ konkrete opgaver, som giver lyst og mod til at arbejde videre

-          Der er brug for mere tid til diskussion og samtale i organisationen, hvis vi skal kunne sætte dagsorden og repræsentere medlemmerne – det er ikke en ren beslutningsbestyrelse

Status på opgaver og beslutninger

- Kursusgruppen ( Har svært ved at mødes og er nu i færd med på anden vis at få koordineret et udspil til arrangementer og kurser. Der er enighed om at tænke løn ind i tilbuddene).

- Projekt Syd ( Åbenrå Selvhjælp er i kontakt med kommunens socialudvalgsformand. Målet er at oprette en direkte kontakt til en sagsbehandler i kommunen i sager om senfølger. På sigt er ønsket at udarbejde en beredskabsplan for voksne med senfølger jf. beredskabsplan for børn).

Inger Margrethe er i gang med at oprette en vidensbank med profiler om forskellige problematikker til brug for bl.a. de frivillige rådgivere.  Hun arbejder ligeledes på at samle grupper af ungekommunikatører, der kan fungere som ambassadører for LMSO.

- Visuel identitet (Inger Margrethe er i kontakt med Glad design for at indhente priser og ideer). Der bliver ikke rykket yderligere på logo og hjemmeside, før Marianne er tilbage for fuld kraft.

- Lovgivningsgruppen (Helle har været på orlov, så endnu er der ikke sket noget. Planen er at belyse en række emner, som vi ikke har tilstrækkelig viden om – eks. straf og forældelsesfrist. Det kunne evt. blive aktuelt at arrangere en ”mini-høring” som resultat af den viden vi opnår). Beth Groth Nielsen kan tænkes at være en ressource i arbejdet.

- Kommunikationsgruppen (Sofie og Helle har ikke haft mulighed for at rykke på at opbygge et netværk med gode referencepersoner og journalister endnu. Inger Margrethe har en god kontakt til Kristlig Dagblad til journalist Line Vaaben og Jeppe Duvaa.) 

4. Generalforsamling i LMSO

- Vi skal afklare, hvorvidt Hindsgavl bliver afholdt og hvorvidt LMSO’s bestyrelse kan få betalt for deltagelse eller invitere gæster.

 

5. Nyt fra etisk råd

- Arbejder på et debatoplæg med minimumskrav til kommunernes beredskab i forhold til både børn og voksne som har været udsat for overgreb.

- Diskuterer om der må komme krænkere på centrene à refleksionsark

- Nyt forslag til debat i Etisk Råd: Forebyggelse af stigmatisering

 

6. Møde med Karen Hækkerup

Brigitta har inviteret til mødet og følger op på henvendelsen.

Carsten, Sofie, Helle, Brigitta og Kuno deltager efter planen i mødet.

Punkter til mødet er:

-          Beredskabsplan for voksne

-          Offer fond for kriminelle penge

-          Ulighed i rettigheder og erstatning for offeret afhængig af om der er fældet dom

-          Forældelsesfrist

-          Straf ved penetration ift. straf uden penetration

 

Referent: Sofie Königsfeldt