Til forsiden

 

Referat af bestyrelsesmøde 30. 11. 2011

Sted: Kulturhuset , Lyrskovgade 4, 3. sal - Mødelokale 5,  1758 København V

 

 

Deltagere: Carsten Borup (CB), Inger Margrethe Juhl Møller (IM), Helle Borrowman (HB), Brigitta V. Rick (BVR), Sofie Kønigsfeldt (SK) ; Marianne Munk (MM)

 

Afbud: Kuno Sørensen (KS), Lise Christiansen (LC), Grete Brink (GB), Niels Jakob

Mødeleder: Carsten                                                                                Referent: Marianne

Dagsorden :

Referat:

1. Valg af referent

Marianne

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af Pkt. … Økonomi + Pkt…Nedsættelse af arbejdsgruppe omkring en fælles Synlighedsdag + Pkt.   FrejaCentret i Esbjerg har ansøgt om medlemskab af LMSO

3. Godkendelse af referater

Referat fra 24.8.2011 godkendt. Godkendelse af referat af ekstraordinært møde 3.10. udsat til næste møde

4. Orientering fra bestyrelsen

Formanden:
- Grete Brink udtræder af bestyrelsen. I stedet indtræder 1. suppleant Inger Margrethe Juhl Møller som bestyrelsesmedlem i resten af Gretes valgperiode.
CB orienterede om Nat. Konference om Seksuel sundhed, hvor seksuelle overgreb for første gang var på dagsordenen med bl.a. oplæg af psykolog Katrine Zeuthen  om børneperspektivet, forebyggelse m.v. samt fra Karin Helweg-Larsen, leder af SIF ( Statens Institut for Folkesundhed) om trivselundersøgelserne af unge i 9.klasse, hvor 18 % af de unge piger har haft uønskede seksuelle oplevelser og 9% har oplevet deciderede seksuelle overgreb!
- CB har deltaget i et arrangement med Center for Oplevelsesøkonomi og Center for Voldtægtsofre i Aarhus omkring formidling af kendskabet til CFV. Det var spændende at høre 12 forskellige bud på synliggørende kampagner, hvor af rigtig mange gjorde brug af virale kampagner på UTube.
-
CB har kontaktet en person, som har tilbudt at være LMSO’s ambassadør, ang. Møde. Har ikke hørt fra hende, men afventer yderligere henvendelse. Vi skal først være afklaret om hvad vi vil/kan bruge en ambassadør til.
- Pårørendeforeningen har holdt flere offentlige cafémøder i Aarhus med ca. 20 deltagere om senfølger og overgreb mod børn og om pårørende til voldtægtsofre. Foreningen vil tilbyde et offentligt arrangementer til kommunerne.

SK har deltaget i et kursus i lobbyisme med den nye regering og har arbejdet med en pressestrategi for LMSO – se pkt. ….
- Albahus konverterer en formidlerstilling til en behandlerstilling
-  Albahus søger midler til at abonnere på presseklip vedr. vort område fra Infomedia. Hvis det lykkes er Albahus villig til at videresende klippene til alle LMSOs medlemmer.

HB: SPOR er ændret til en landsforening, der samarbejder med støttecentret og  ønsker at samle brugerne fra hele landet

IM har lavet lobbyarbejde ift centrene i Sønderjylland og efterlyser kurser om seksuelle overgreb i Sønderjylland, og påpeger at det er vigtigt at få kommunerne med. SK oplyste i den forbindelse at Albahus har et fuldt udviklet kursuskoncept og evt. kan stille underviser billigt til rådighed.

BVR har sammen med KS udarbejdet en artikel til ”Folkeskolen”. Hvis de ikke vil tage den vil BVR arbejde på at få den publiceret i et andet tidsskrift.

BVR oplyser at Støttecentret har afholdt et seminar, hvor bl.a. udviklingschef Kira West fra Mødrehjælpen holdt oplæg. Hun nævnte, at Mødrehjælpen har fået udarbejdet en Cost-benefit-analyse sammen med forskere ved Centre for Economic and Business Research har udarbejdet en analyse for Mødrehjælpen. Den viser, at hver gang der investeres én krone i forebyggende social støtte og familierådgivning for unge mødre, sparer det offentlige fem kroner som følge af bl.a. færre anbringelser, mindre kriminalitet og lavere udgifter til kontanthjælp.

Rapporten kan downloades på https://www.moedrehjaelpen.dk/default.aspx?func=article.view&id=509


MM: hjemmesiden ligger nu på nettet under one.com og alle som kender kodeordet kan tilføje, slette og rette. MM efterlyste hjælp til modernisering af  sidens udseende.Det blev foreslået at LMSO henvender sig til IT-akademiet eller efterlyser andre it-kyndige vedr. gratis hjælp til omstrukturering af hjemmesiden.

4. Orientering fra Etisk Råd

Udgår da Etisk Råd ikke deltog med en repræsentant

5a. Økonomi

Økonomien er tilfredsstillende med et rådighedsbeløb på 41.709 kr. hvortil komme ubrugte midler kr. 18.428 fra uddannelsespuljen som skal tilbagebetales.
Uddannelsesudvalget (CB,  Jørgen Scheel Gjørling og Niels-Jakob) skal planlægge nye kurser i 2012, og HB undersøge muligheden for at bruge pengene til et bestyrelsesseminar eller subsidiært søge om overførsel af pengene til 2012 (se pkt. 6). Der  skal søges nye uddannelsemidler for 2012-2013.

5b. Kontakt til medlemsorganisationerne

IM: det er på tide at genoptage kontakten med medlemsorganisationerne og inddrage dem i hvad der sker. Følgende forslag fremkom:
- fast kontaktperson til LMSO i hvert center (behøver ikke at være lederen)
- afholde orienteringsmøde for ledere og andre interesserede fra centrene med repræsentanter for Socialministeriet til drøftelse af bl.a. Satspuljen. Det besluttedes at afholde et sådant møde den 6. marts kl. 10.30-16.30 i Odense. Vi beder LC om at sørge for lokale + forplejning
- Nyhedsbrev to eller flere gange årligt. Det besluttedes at udsende et nyhedsbrev inden jul med HB som redaktør og SK som tovholder på ”Nyt fra centrene”.

5c. Nyt medlem

FrejaCentret i Esbjerg har ansøgt om medlemskab af LMSO. Bestyrelsen har godkendt optagelsen og CB byder dem velkommen og sørger for indmeldelsespapirer m.v.

6. Pressestrategi for LMSO

SK har udarbejdet forslag til en Presse- og kommunikationsstrategi for LMSO. Den blev drøftet og SK gjorde opmærksom på følgende:
- har LMSO ressourcer til at være proaktiv på presseområdet?
- LMSOs hjemmeside bør indeholde et presserum med korte statements om vore politiske mål, indsats og aktiviteter samt tlf.numre/mailadresser på dem der kan kontaktes ifm. aktuelle sager eller konkrete emner. Iflg. Nugældende regler kan alle i bestyrelsen udtale sig på LMSOs vegne.
- vi skal afklare hvad der er vort hovedindsatsområde. Det affødte en længere diskussion om hovedformålet, som nogle bestyrelsesmedlemmer ønskede skulle være så bredt som muligt (forebyggelse, børn, pårørende osv.) medens andre fastholdt, at hovedformålet ved organisationens stiftelse var (og skal være) senfølger, fordi det er her vor ekspertise ligger og fordi der ikke foreligger et obligatorium for kommunerne til en indsats på dette område i modsætning til børneområdet. Det blev dog nævnt, at alle kommuner iflg. Serviceloven dog er forpligtet til at give åben gratis anonym rådgivning til alle, herunder også mennesker med senfølger, men det fungerer dårligt eller slet ikke.
For at få afklaret mål, vision og mission besluttedes det af afholde et heldags arbejdsseminar for bestyrelsen lørdag den 7.1. eller søndag den 8.1. med deltagelse af konsulent Maria Søndergaard til at styre processen. HB undersøger hos Socialministeriets Tilskudskontor om uddannelsespengene må anvendes hertil og kontakter Maria Søndergaard.

7. Danmarksmodellen

 

”Landsorganisations forslag til koordineret og helhedsorienteret landsdækkende tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb”  ifm Satspuljen blev indsendt den 4. okt. og LMSO har modtaget et kvitteringsbrev fra socialminister Karen Hækkerup. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.

8. LMSOs holdning til forældelsesfrister

HB ønskede en drøftelse af LMSOs holdning til forældelsesfrister. Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

9. Arbejds- og ansvarsområder

Fordeling af arbejds- og ansvarsområder i bestyrelsen udsat til næste bestyrelsesmøde

10. Strategiplan 2012-2013

Strategiplan 2012-2013 udsat til næste bestyrelsesmøde, evt. til bestyrelsens arbejdsweekend i januar

11. Restanceliste

Punkter til senere dagsordener (uprioriteret):

- Strategiplan, punkter, arbejdsgrupper
- Danmarksmodellen
- Forældelsesfrister
- Arbejds- og ansvarsområder i bestyrelsen
- Arbejdsgruppe om Synlighedsdag
- Kontakt til Landsforeningen af Selvhjælp/Frivilligcentre FRISE. HB og IM fore-        lægger det i forbindelse med generalforsamlingen i FRISE i november
- Folder om LMSO
- Møder med kommuner (KL) og Regioner
-Uddannelse/kurser:

  • Drøftelse om kursuskatalog
  • Forslag om kursustilbud til vores målgruppe gennem ”Center for Frivillig Socialt Arbejde” kursuskatalog. Lise kontakter
  • Kurser for medlemmer
  • Arbejdsgruppe der skal komme med udspil til undervisning, kurser, foredrag og temadage fra LMSO til medlemmerne og til andre interesserede   (fagfolk, uddannelsesinstitutioner, virksomheder). Århus gruppe nedsættes: Niels-Jacob, Jørgen Skeel-Gjørling og Carsten (Carsten som tovholder) og prøver at samle op på dette og komme med et udspil først i det nye år.

12. Næste møde

FORSLAG: 15.2. (eller subsidiært 14.2.) kl. 14 i København. Hurtig tilbagemelding ønskes

15. Eventuelt

Intet