Til forsiden

Referat af bestyrelsesmøde 22.11.2010 kl. 14-19

Sted: Red Barnet, Rosenørns Alle 12, lokale 5B


Deltagere:Vibeke Møller (VM), Helle Borrowman, Kuno Sørensen Brigitta V. Rick (BVR), Marianne Munk (MM)
Afbud fra Inger Margrethe, der som kontaktperson til Etisk Råd, for første gang er med til deres møde i Århus d.22. nov. kl. 16-19m Grete Brink , Lise Christiansen , Odile Poulsen

Mødeleder: VM                                                                                               Referent: MM

Dagsorden :

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af Punkt 10a

2 Godkendelse af referat

Godkendt

3.     Orientering fra formand og bestyrelsesmedlemmer

 

 • HB, KS og BVR deltog i heldagsmøde i Justitsministeriet 28.10. om national handlingsplan. Temaet var hovedsagelig forebyggelse.  Der afholdes nyt møde i begyndelsen af december
 • LMSO (ved HB) har foreslået oprettelse af en ”Victims Fund” (se bilag 1)
 • VM og IM har besøgt frivilligcentre i Sønderjylland: Aabenraa Selvhjælp, Haderslev Selvhjælp, Sønderborg Selvhjælp, Selvhjælp Sydvest i Skærbæk, Freja-Center i Esbjerg med henblik på netværksdannelse og medlemskab af LMSO.
 • Aabenraa Selvhjælp har haft samtale med en bruger som ikke har fået oplysninger hos sin læge om psykologordningen. LMSO vil forsøge at få en artikel i Praktiserende Lægers Organisations blad. MM laver udkast til artikel.
 • Til opfølgning fra sidste møde:
  1.  - VM vil rette henvendelse til Servicestyrelsen og påtale, at emnet senfølger efter seksuelle overgreb ikke er medtaget i udsatteområdet
  2. - HB: BVR, KS og HB planlægger et møde om voksnes senfølger med KL’s socialudvalg oh Socialdirektørforeningen. Brev er udarbejdet men endnu ikke afsendt, idet vi afventer en rapport fra Servicestyrelsen om kommunale tilbud på området ”Seksuelle overgreb”, så vi kan se, hvilke kommuner der ikke har tilbud på området. Rapporten er udarbejdet men skal godkendes af Socialministeriet. Brevet afsendes af HB
  3. - BVR arbejder videre med emnet overgreb i undervisningsmaterialer i folkeskolen på møderne med Justitsministeriet om handlingsplanen
  4. invitation fra Susanne Brink til samarbejde med Festival Fyn vedr. koncerter hvor overskuddet går til seksuelt misbrugte børn. HB har kontaktet SB, men der er kommet ny kontaktperson og vi afventer projektets udformning.
  5. Intet svar på ansøgningen om satspuljemidler. Vi afventer møde i Soc.ministeriet, hvor også Bente Olsen og Flemming Petersen (Servicestyrelsen) er til stede
  6. - VM har søgt penge fra Uddannelsespuljen til afholdelse af kurser for centrenes frivillige 4 lørdage og en weekend i foråret 2011. Intet svar
  7. Bestyrelsen har anmodet LMSO’s Etiske Råd om en officiel udtalelse om Manga tegneserierne og animeret børneporno. ER holder møde 22.11. og svar afventes.

 

4.     Orientering om/fra Etisk Råd.

Etisk Råd ønsker permanent have små indlæg i LMSO’s Nyhedsbrev med aktuel orientering om rådets arbejde her og nu og hvilke emner der tales om. Det er vedtaget, mens holdningstilkendegivelser og konklusioner skal godkendes af bestyrelsen

 

5. Økonomi: status, satspuljen, fonde

Status for LMSO’s økonomi pr. 22.11.2010 er tilfredsstillende. Der er p.t. en kassebeholdning på ca. 15.000 kr. Satspuljen blev drøftet med bekymring.  Udviklingspuljen skal søges, frist i januar 2011. Bente Olsen fra Servicestyrelsen vil være behjælpelig med at formulere ansøgningen

6. Lederseminar

Lederseminar afholdes i Odense onsdag d. 26. januar. LC booker lokale, MM udarbejder program og udsender indbydelse,

7. Møde i Socialministeriet

Møde i Socialministeriet 30. nov. kl. 13-15. VM, HB og IM deltager og holder et formøde

8. Dokumentarudsendelse

Udsendelsen om pædofile katolske præster i TV-DR 1 blev evalueret,  LMSO’s deltagelse og håndtering  af pressen fremover blev drøftet.  En klage over LMSO fra en borger bliver besvaret af BVR

8a Regler for deltagelse i debat i medierne

Der blev udarbejdet regler for medvirken i medierne (se bilag)

9 Lolland Kommune

Lolland Kommune har henvendt sig til LMSO om at give et heldags oplæg om seksuelle overgreb. VM har fremsendt et tilbud på kr. 5000 + transport. Tilbudet blev afvist p.g.a. prisen

 

10. Landsindsamling

Der er indkommet et forslag fra Synlighedsdagen om en Landsindsamling i 2011. Samtidig kunne der uddeles folder/information om hjælp ved senfølger af seksuelle overgreb. Forslaget kan ikke gennemføres p.t. , da en organisation skal være mindst 2 år gammel for at få tilladelse til landsindsamling. Endvidere har vi p.t. ikke personalemæssige og økonomiske ressourcer til en sådan kampagne

I stedet overvejes en henvendelse til ”Reklamer for Alvor”, hvor man kan vinde en kampagne til en værdi af 10 mio. kr. Ansøgningsfrist 11.4.2011. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

10a Undersøgelse

Statens Institut for Folkesundhed har netop udgivet en rapport ”Voldens pris – samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder” ved Karin Helweg-Larsen m.fl. LMSO forhandler med Karin Helweg-Larsen om at få udarbejdet en lignende undersøgelse vedr. omkostninger ved senfølger efter seksuelle overgreb. MM er kontaktperson

11.  Samarbejde med forening

LMSO sætter et link på vores hjemmeside til foreningen Help for Survivors of Childhood Sexual Abuse*s hjemmeside   www.letgoletpeacecomein.org der bl.a. indeholder personlige beretninger fra incestoverlevere. Foreningen nævnes i næste nyhedsbrev

12. Manga tegninger og animeret børneporno

Udsættes til vi har en udmelding fra Etisk Råd

13. Politik for samarbejde

Politik for samarbejde med voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og som tilbyder foredrag, at gå i pressen med deres historie, skrive bøger etc. i LMSO’s navn: For at sikre, at den pågældende har fået bearbejdet sin situation i tilstrækkelig grad blev det besluttet, at den pågældende skal godkendes af bestyrelsen ved at deltage i en visitationssamtale med en professionel behandler. Der tages kontakt til Støttecentret i Kbh. og Christinecentret i Århus.

14. Studerende søger øve-klienter

Dette er ikke en opgave for LMSO. Der henvises til relevante medlemsorganisationer

15. Nyhedsbrev

Næste nyhedsbrev skal udkomme i begyndelsen af december. Forinden giver vi centrene en deadline for deres bidrag til nyhedsbrevet. MM laver udkast. Indhold (forslag):

·         Handlingsplan – møder i Justitsministeriet

·         Ledermødet: program, indbydelse og tilmelding

·         Møde i Socialministeriet?

·         Nyt fra Servicestyrelsen

·         Projekt Lysning

·         Postkort fra Red Barnet

·         Centertræf i Sønderjylland: referat og oplevelser

·         Nyt fra Etisk Råd

·         Manga – udtalelse fra Etiks Råd

·         2011 er kåret til ’Frivilligår’, er der noget LMSO kan gøre, være en del af? Drage fordel af?? Bakke op om?

·         Kontingentopkrævning for 2011

·         Nyt fra medlemscentrene

·         Ny undersøgelse inspireret af  Voldens Pris

·         Ideer – idebank kontaktforum

·         Til alle centre: Studerende søger øve-klienter /brugere

16. Nordisk konference i Danmark i 2011

På mødet i Socialministeriet undersøges det, om der kan skaffes økonomi til afholdelse af en nordisk konference

17. Næste møder og dato for generalforsamling

Næste bestyrelsesmøder: onsdag den 2.3.kl. 10-15 i Kolding Selvhjælp & Frivilligcenter og mandag den 2.5. kl. 14-19 i Red Barnets lokaler i Kbh. Dato for generalforsamling fastsættes i samarbejde med Servicestyrelsen. MM kontakter Tulle Kofoed herom.

18. Eventuelt

- Ny publikation fra Servicestyrelsen ”Vold og seksuelle overgreb” - se <http://www.servicestyrelsen.dk/nyheder/fotos-til-nyhedsmails/voldsnetvaerk/>
- Ny bog af Karin Dyhr: Bag om borderline
- Projekt Lysning (om gratis gruppebehandling af børn udsat for seksuelle overgreb), som er en del af  SISO’s kampagne ”Sig det bare”
www.sigdetbare.dk/

Bilag til punkt 8a:  

LMSO’s  regler for deltagelse i debat i medierne  

 1. LMSO udtaler sig kun om seksuelle overgreb på det generelle, overordnede og politiske plan. Medlemmer af bestyrelsen har mandat til at udtale sig om konkrete emner inden for området og skal så vidt muligt præsentere entydige, saglige, objektive og principielle redegørelser for de udmeldinger, der kommer fra LMSO.
 1. Repræsentanter for LMSO går ALDRIG ind i personsager hvor man selv er kilden, fordi vi som alle andre er omfattet af tavshedspligt og skal følge de etiske retningslinjer
 1. I andre enkeltsager, som er kendt i offentligheden, kan sagen bruges som udgangspunkt for generelle diskussioner på det overordnede politiske plan, baseret på begrundet faktuel argumentation og faglighed.

 

Senest opdateret: 25-01-2011