Til forsiden

Referat af bestyrelsesmøde
den 2. juli 2010  kl. 13.30-17.30
Sted: Odile Poulsen, Lille Strandstræde 20 C , 1.  1254 Kbh. K.

Deltagere:

Vibeke Møller (VM), Inger Margrethe Thora Juhl Møller (IM), Helle Borrowman, Kuno Sørensen Brigitta V. Rick (BVR), Odile Poulsen (OP), Marianne Munk (MM)

Afbud: Lise Christiansen , Grete Brink  

Ordstyrer: VM                                                         Referent: MM

Dagsorden:

 

Beslutning:

 1. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt med tilføjelse af Konstituering under punkt 5

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 20. maj 2010

 

Godkendt og underskrevet. Der skal udarbejdes et referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde 10.6. på Hindsgavl

 

 1. Siden sidst fra formanden

 

Formanden er blevet kontaktet af en journalist fra DR vedr. deltagelse i et program om overgreb i den katolske kirke samt af en journalistelev om kommunernes beredskab ift seksuelle overgreb. Det affødte en drøftelse af, at hver kommune bør have en kompetenceperson på området. BVR fremviste Gentofte Kommunes pjece om udsatte børn ”Gentoftemodellen”

 

 1. Siden sidst fra bestyrelsen

 

- KS: Red Barnet vil i efteråret udgive 3 hæfter om overgreb samt en fotoudstilling, der sendes til seminarier o.l.

- HB: Frk. Gertruds Forening vil arrangere en march om senfølger i Kbh. i september

 

 1. – Konstituering
  - Forretningsorden for bestyrelsen

- Konstituering uændret

- Forretningsorden udsættes til næste møde

 1. Økonomi.  

 

- Der står p.t. ca. 27.000 kr. på LMSO’s konto.

- LMSO’s ansøgning om Satspuljemidler vil blive revurderet i Servicestyrelsen/Soc.ministeriet

- VM påtager sig at søge fonde fremover

 

 1. Generalforsamlingen – evaluering og referat

 

Enighed om en vellykket generalforsamling. Referatet gennemgået, mindre rettelser indføjet. Referatet sendes til dirigenten Marianne Immersen til underskrift hvorefter det underskrives af den gamle bestyrelse.

 

 1. Strategi og taktik for landsorganisationen

·         Aktivitetsplan for LMSO

·         Nye aktiviteter, herunder øget samarbejde mellem centrene og LMSO (se bilag)

 

- Formanden vil besøge alle centrene (også ikke-medlemmer) 1 gang om året

- Der afholdes lederseminar 28.9. kl. 10-15.30. MM spørger Servicestyrelsen i Odense om lån af lokale

- VM vil udarbejde undervisningstilbud over 4 lørdage til (nye) frivillige i medlemsorganisationerne

- VM kontakter Carsten Borup om formidling

- En arbejdsgruppe bestående af BVR, KS og HB udarbejder en dagsorden og kontakter KL, Foreningen af Socialchefer og andre relevante kommunale aktører mhp. et møde om voksnes senfølger i uge 38.

 

 1. National handlingsplan – Referat af mødet 25.6. og Landsorganisationens oplæg

 

- Arbejdsgruppen vedr. handlingsplanen består af: VM, IM, BVR og HB. Næste møde afholdes i Justitsminister iet i efteråret. Vi ved endnu ikke hvor meget LMSO bliver involveret.

- Arbejdsgruppen indsender vidensbaseret input med hjælp fra ekspeter, f.eks. Støttecentret og ICF

- Arbejdsgruppens oplæg skal ikke sendes i høring hos medlemmerne, men kommentarer modtages gerne

- Henvendelse fra Marianne Immersen med kommentarer til LMSO’s oplæg: BVR svarer. 

 

10. Møde med Peter Juul

VM kontakter PJ angående en dato

 

11. Restanceliste:

·         Næste Nyhedsbrev – se bilag

·         Presseberedskab

·         Foredragsholdere for LMSO

- Næste Nyhedsbrev: MM laver udkast

- Presseberedskab: VM og IM. MM videresender pressemails fra Red Barnet (KS) til alle medlemmer.

På hjemmesiden opretttes en ny pind ”Aktuel debat” med indlæg i den løbende debat i medierne om overgreb (som f.eks. Lone Lyagers indlæg i Politiken)

- Foredragsholdere for LMSO: i nyhedsbrevet efterlyses gratis foredragsholdere + emner

 

     12. Næste møder

 

- Torsdag den 2.9. kl. 10-15 i Kolding

- Mandag den 22.11. kl. 14-19 i Kbh. (hos OP)

 

13. Eventuelt

 

- Henvendelse fra Ann Laursen om et undervisningsprojekt for folkeskolen om overgreb. BVR svarer

- Synlighedsdag om Voksne med senfølger afholdes  fremover i uge 38

- Møde mellem Etisk råd og 3 fra Bestyrelsen ønskes – VM skriver til ER