Til forsiden

 

Referat af bestyrelsesmøde den 2. september 2010 kl. 10-15
Sted: Kolding Selvhjælp , Slotsgade 22, 6000  Kolding

Deltagere: Vibeke Møller (VM), Inger Margrethe Thora Juhl Møller (IM), Helle Borrowman (HB), , Lise Christiansen (LC), Grete Brink (GB), Marianne Munk (MM)

Afbud: Brigitta V. Rick (BVR), Kuno Sørensen (KS), Odile Poulsen (OP),

Mødeleder: VM, Referent: MM           

Dagsorden :

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af pkt. 14 og 15

2 Godkendelse af referater

Referat fra 2 sidste møder samt referat fra generalforsamlingen godkendt og underskrevet

3.      Orientering fra 
formanden og bestyrelsen

 

- VM: Udsendelsen i DR om overgreb i den katolske kirke: VM ønsker ikke at deltage.

- Møde med Peter Juul – ingen dato fastsat endnu. I stedet forsøger VM at aftale et møde med socialministeren

- Ved satspuljeaftalen for 2010 blev der afsat en pulje på 3 mio. kr. til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd. LMSO vil i nyhedsbrevet opfordre medlemsorganisationerne til at presse deres kommuner til at oprette Udsatteråd.

 - VM vil rette henvendelse til Servicestyrelsen og påtale, at emnet senfølger efter seksuelle overgreb ikke er medtaget i udsatteområdet

- VM planlægger sammen med IMM i september at besøge centrene i Sønderjylland: Sønderborg, Skærbæk, Haderslev og Åbenrå og vil opfordre dem til netværksdannelse.

- VM deltog i en Workshop 12.8. i Soc.min. om hvordan frivilligområdet kan hjælpe den offentlige sektor i det sociale arbejde. Endnu intet referat

- HB: BVR, KS og HB planlægger et møde om voksnes senfølger med KL’s socialudvalg.

- BVR arbejder videre med emnet overgreb i undervisningsmaterialer i folkeskolen. Danmarks Lærerforening kontaktes.

- MM: Ny bog om overgreb af Pernille Gyldensøe: Farvel negative sociale arv – er omtalt på LMSO’s hjemmeside

- Synlighedsdagen: Fra 2011 vil LMSO regionsvis arrangere seminarer/workshops for fagfolk en dag i synlighedsugen uge 38

4.      Etisk Råd

 

- IMM er bestyrelsens kontaktperson til Etisk Råd og deltager i rådets næste møde. 

- Referat fra rådets møder sendes løbende til LMSO’s sekretær og lægges på hjemmesiden

- Foredrag: bestyrelsen fastholder sin beslutning om, at foredragsindtægter (minus transport) skal tilfalde LMSO. Foredragsholdere og undervisere kan selv fastsætte honoraret, der gradueres efter behov. Takster tages op på næste bestyrelsesmøde

5. Manga tegneserier

Bestyrelsen anmoder LMSO’s Etiske Råd om at komme med en officiel udtalelse om Manga tegneserierne.

6. Festival Fyn.

LMSO har modtaget en invitation fra Susanne Brink til samarbejde med Festival Fyn vedr. koncerter hvor overskuddet går til seksuelt misbrugte børn. HB kontakter SB og arbejder videre med sagen

7. Økonomi

- HB fremlagde LMSO’s regnskab pr. 1.9.2010. Regnskabet viser et overskud på kr. 7.450 ift. Budgettet og der er en beholdning på kr. 19.925.

- Vi har ikke fået svar på ansøgningen om satspuljemidler. VM rykker Flemming Petersen for svar. LMSO vil holde et vågent øje med udviklingen i satspuljedebatten, og vil forsøge at have et beredskab klar. Mange centres økonomiske fremtid er uvis p.g.a. nedskæringerne i satspuljen, og centrene er nødt til at søge forankring i kommunerne eller søge andre indtægter (fondsmidler m.v.)

- VM har søgt penge fra Uddannelsespuljen til afholdelse af kurser for centrenes frivillige 4 lørdage og en weekend i foråret 2011

8. Lederseminar

Der afholdes Lederseminar 28.9. i Odense i CSM-Fyn. MM udarbejder program og udsender indbydelse til medlemsorganisationerne. Tilmelding senest 21.9. på kontakt@lmso.dk. Deltagelse er gratis. Minimum 8 tilmeldte, ellers aflysning.  Hvis der tilmelder sig flere end der er plads til i CSM-Fyn(10-121 personer) findes et andet lokale i Odense.

9. Henvendelse om samarbejde

LMSO har modtaget en henvendelse om samarbejde fra foreningen Help for Survivors of Childhood Sexual Abuse evt. ved at sætte et link til deres hjemmeside www.letgoletpeacecomein.org på LMSO’s hjemmeside. VM undersøger hvad foreningen står for. Tages op på næste bestyrelsesmøde

10. Forretningsorden

Revideret forretningsorden for bestyrelsen vedtaget

11. Nyhedsbrev

MM laver udkast til Nyhedsbrev nr. 2 snarest. Det blev besluttet at udsende 4 nyhedsbreve om året i tilslutning til bestyrelsesmøder

12. Presseberedskab

VM og IMM udgør et beredskab for LMSO der kan reagere på sager der kommer op i pressen. Ved TV-interviews o. l skal mindst 2 bestyrelsesmedlemmer medvirke

13. Opsamling fra sidst

Intet

14. Nordisk konference 2011

VM rettet henvendelse til Flemming Petersen ang. finansiering af en nordisk konference i Danmark

15. Konference i Norge

LMSO har ikke økonomisk mulighed for at sende deltagere til FMSO’s konference i Norge 28.10.1010

16. Næste møder

22.11. kl. 14-19 i Kbh. hos Odile Poulsen og 1.3. 2011 i Kolding Selvhjælp

17. Eventuelt

- Mails videresendes p.t. fra LMSO’s mailadresse kontakt@lmso.dk til HB og MM – fremover også til VM og IMM. HB sørger for at ændre dette.

- VM sender en forsinket lykønskning til Incestcenter Fyn i anledning af centrets 10-års jubilæum

- Handlingsplanen: der er indkaldt til nyt møde i Justitsministeriet 28.10. HB, IMM og BVR deltager

- Odile arrangerer et møde i Kbh. i efteråret (evt. 28.10) med nogle bestyrelsesmedlemmer og den filminstruktør, der laver en film om Odiles arbejde

- Bestyrelsen drøftede muligheden for at iværksætte et forskningsprojekt v. SFI, der skal belyse omkostningerne ved senfølger efter ubehandlede seksuelle overgreb. Tages op senere

 

 

 Senest opdateret: 03-09-2010