Til forsiden

Referat af bestyrelsesmøde i LMSO
den 15.3.2010 kl. 16-19

Sted: KRIS, St. Lukasvej 7 A , Hellerup

Deltagere:Vibeke Møller (VM), Kuno Sørensen (KS), Helle Borrowman, Brigitta Rick (BR), Inger Margrethe Thora Juhl Møller (IM), Marianne Munk (MM)
Ordstyrer: VM  Referent: MM                                                           

Dagsorden :

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt og underskrevet

3. Økonomi - herunder fundraising

 

 

 

 

Samt:
Omlægning af tilskud til frivillige sociale organisationer

- Der er d.d. ca. 1000 kr. i kassebeholdning. Alle medlemsorganisationer har betalt kontingent. Vi har ansøgt Sussi & Peter Robinsohns Fond og Soc.min. om tilskud til bestyrelsesarbejde men ikke fået svar - VM rykker Soc.min. Der er ansøgt om puljemidler 1 mio kr. til drift – svar afventes. Underskud på høringen på ca. 25.000 kr. søges dækket ved ansøgninger til fonde: VM søger Oak-Foundation, IM søger Danfoss, HB søger Spiesfonden.

- VM afgiver Høringssvar til Rapport om Omlægning af tilskud til frivillige sociale organisationer”

4. Folketingshøringen – status:

D.d. 42 personer tilmeldt udefra. Vi udsender reminder til de allerede inviterede + invitation til flere. Der er ikke behov for flere arbejdsmøder, opgaver er fordelt. HB sørger for pressedækning ammen med Søren Egert samt udarbejdelse, trykning og udsendelse af deltagermateriale

5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes ifb. Seminar på Hindsgavl 10. 6. Indkaldelse sendes ud nu – er desværre forsinket, skulle have været udsendt senest 10.3. for at være lovligt indkaldt.

6. Nye bestyrelsesmedlemmer

- På valg er: KS, HB og MM. Der skal opstilles 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. VM, IM og BR er ikke på valg.

- Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring ang. sammensætning af bestyrelsens og Etisk Råds medlemmer – se bilag

7. Bestyrelsens arbejdsform mellem møderne. Herunder kontaktperson til Servicestyrelsen

- Kontakr og højt informationsniveau opretholdes via mail til alle. Opgaver uddelegeres.

- Undtagen i uddelegerede sager er VM den officielle kontaktperson til Servicestyrelsen. VM skriver til Flemming P.

8. Hvordan kan LMSO reagere på historier i medierne? Opsamling af medieomtale af relevante emner

Vi kan ikke reagere på enkeltsager men kun på generelle emner, som vi gør hinanden opmærksomme på via mail. Red Barnet har en presseservice hvor KS holder øje med relevante emner som han vil videresende til bestyrelsen.

9. Logo. Diskussion omudkast

Der arbejdes videre med udkastet

10. Thomas Hammerbrink har tilbudt at holde oplæg for Etisk Råd. Skal bestyrelsen deltage?

MM skriver til Etisk Råd at vi takker Thomas H. for tilbudet, bestyrelsen vil gerne deltage, men p.t er der ikke midler til at yde refusion for udgifter ifb. med et sådant arrangement, med mindre E.R. selv kan finde en sponsor.

11. Næste Nyhedsbrev

Udsættes

12. Eventuelt

Intet