Til forsiden

Referat af bestyrelsesmøde 2.3.2011.
Sted: Red Barnet, Rosenørns Alle 12, København. Kl. 12.00 - 17.25 Bestyrelsesmøde.
Kl. 18 - 20 Høring om
seksuelle overgreb mod børn i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17

Deltagere: Vibeke Møller (VM), Inger Margrethe Thora Juhl Møller (IM), Helle Borrowman (HB), Brigitta V. Rick (BR), Kuno Sørensen (KS), Lise Christiansen (LC), Odile Poulsen (OP), Grete Brink (GB), Niels Jakob Harbo (NJH), Marianne Munk (MM). Mødeleder: VM. Referent: MM

1. Dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelse af Pkt. 10 B

2. Referat

Referat fra sidste møde 22.11.2010 godkendt

3.
Orientering fra formanden og bestyrelsen

VM: Der mangler akut "skadestuetilbud" for forældre til børn udsat for overgreb. Politiet bør have en folder liggende om den hjælp man kan få (psykologhjælp, ulykkesforsikring mv.) – SISO’s og Red Barnets hjemmesider har adresser. Sagerne bør tages ud af kommunerne og overdrages til regionerne. VM henviwer til forslaget om børnehuse, der også omfatter pårørende

HB: Servicestyrelsens rapport om kommunernes initiativer på området seksuelle overgreb er endnu ikke udkommet. Derfor udsætter vi LMSO’s henvendelse til KL og socuialcheferne

HB: Handlingsplanen er forsinket. LMSO har fremsendt bidrag men har ikke været inddraget i udarbejdelsen af planen, som ikke har været sendt i høring. Det kan frygtes at der ikke er penge til at realisere nye planer på området skønt Danmark er forpligtet af at have underskrevet at ville ratificere Europarådets Børnekonvention. Endvidere arbejder EU på et direktiv om børn og seksuelle overgreb, som kommer i 2012, hvor Danmark har formandskabet i EU. Danmark er ikke forpligtet ift. EU og kan tage retlige forbehold, men er forpligtet ift Europarådet.

4.
Økonomi:

LMSO’s årsregnskab 2010 samt budget 2011 blev forelagt og godkendt af bestyrelsen. HB har søgt forskellige puljer: Pilotprojekt 1 mio.kr. i 4 år og vil søge Fremrykningspuljen om 50.000 kr.

NJH påtager sig i en periode på nogle måneder/ca. 50 ansøgninger at søge fonde og udarbejde projektbeskrivelser for en 3-årig periode for LMSO. HB og evt. KS er sparringspartnere for NJH. Før ansøgningerne afsendes, forelægges de bestyrelsen pr. mail. Bestyrelsen skal give tilbagemelding inden for en uge. Hvis/når der opnås projektmidler af et omfang, der gør det muligt at ansætte personale, skal der ansættes en projektleder ud fra almindelige ansættelsesmæssige principper.

5.
Generalforsamling

Generalforsamling afholdes i forbindelse med Servicestyrelsens seminar 16.-17. juni på Sørup Herregård ved Ringsted. VM udarbejder årsberetning. Der skal vælges en formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er formanden VM, IMM, BVR og MM samt de to suppleanter. IMM og BVR genopstiller, VM og MM genopstiller ikke. GB og OP opstiller til bestyrelsen. Der mangler således en kandidat til formandsposten, en til bestyrelsen og en til suppleantposten. MM kontakter Servicestyrelsen for dato og tidspunkt for generalforsamlingen, udsender indkaldelse til medlemmerne og efterlyser Kandidater til valg af formand og bestyrelse. Tilsagn fra Marianne Immersen som dirigent samt Lene (Albahus) som referent foreligger (efter bestyrelsesmødet).

6.
Lokale

LMSO har modtaget et tilbud om at leje et lokale. Tilbudet modtages ikke, da LMSO p.t. ikke har behov for eller økonomi til egne lokaler.

7. Følgegruppe i Servicestyrelsen

Servicestyrelsen nedsætter en følgegruppe i evalueringsprojektet "Virkninger af indsatser i frivilligcentrene på senfølgeområdet (VIF)" v/ Bente Olsen og Sara Andersen. Projektet rummer bl.a. en effektundersøgelse af psykologbehandling givet til klienter i frivilligcentre og en kvalitativ caseundersøgelse af andre udvalgte indsatser i frivilligcentrene, samt en kortlægning af alle indsatser i centrene. Ask Elklit står for effektundersøgelsen og Servicestyrelsen står for casestudiet og beskrivelserne af centrene mv. LMSO indbydes til at sende en repræsentant. LMSO udpeger HB og foreslår at NJH kan deltage som repræsentant for mandlige overlevere

8. Mødet med Etisk Råd

Der blev taget udgangspunkt i referat fra mødet mellem bestyrelsen og Etisk Råd 20.1.2011 i Århus. Arbejdspunkter fra mødet blev taget op og det besluttedes at

  1. Etisk råds medlemmer kan udbyde aktiviteter, foredrag og undervisning, udtale sig i medierne, skrive kronikker m.v. i LMSO’s navn efter forudgående godkendelse af bestyrelsen (rundsendes pr. mail, respons inden 3 dage)
  2. Honorarer fordeles med 75 % til oplægsholderen samt omkostninger ved arrangementets afholdelse og med 25 % til LMSO
  3. Etisk Råds formand (eller en stedfortræder) deltager som observatør i bestyrelsesmøderne, der skal have et fast pubkt på dagsordenen: Orientering fra Etisk Råd
  4. Der afholdes et fællesmøde hvert efterår mellem Etisk Råd og Bestyrelsen

Etisk Råd har nedsat 2 arbejdsgrupper: 1: Virtuel porno og 2: Kommunernes tilbud til seksuelt krænkede

9. Ledermødet i Odense,

Referat af mødet fremkommer senere. Hovedemnet var den fremtidige organisationsstruktur og samarbejdet mellem centrene på baggrund af Servicestyrelsens udmelding i forbindelse med Satspuljen. Man ønsker et formaliseret samarbejde i lighed med Fynsmodellen, der bygger på en samarbejdsaftale mellem to ligestillede centre, der ikke står over eller under hinanden. Servicestyrelsen vil besøge alle centrene for at undersøge hvor de står økonomisk organisatorisk og behandlingsmæssigt og vil på baggrund heraf fremkomme med forslag til en struktur på området.

På ledermødet den 26. januar blev vi enige om at LMSO skal henvende sig til Socialministeriet/satspuljepartierne. LMSO skal på baggrund af drøftelserne på ledermødet udarbejde et forslag til en struktur for et landsdækkende net af centre for seksuelt misbrugte, der også tilgodeser udkantsområderne.

LMSO bør være på forkant hermed og må handle hurtigt. Det blev derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe (BVR, HB og GB) som udarbejder et oplæg til LMSO’s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmødet den 2.5. Oplægget sendes derefter i høring hos LMSO’s medlemsorganisationer og drøftes på seminet/generalforsamlingen 16.-17. juni. LMSO vil evt. søge foretræde for Folketingets Socialudvalg efter valget.

10. Frivilligåret

IMM orienterede om Frivilligåret og de aktiviteter der finder sted i anledning heraf og henviser til www.frivilligraadet.dk. Den 30.9. bliver national frivillighedsdag. Hver fjerde kommune bruger mindre end 50 procent af bloktilskuddet øremærket til frivilligt arbejde, to ud af fem kommuner overfører uudnyttede midler til året efter, og 40 procent af bevillingerne går til foreninger med ældre som målgruppe. Dette fremgår af regeringens redegørelse om § 18-midlerne for 2009, der blev offentliggjort den 30 november 2010. Frivilligrådet er bekymret over disse tendenser og foreslår, at puljen får et serviceeftersyn.

Det er vigtigt at LMSO bruger sin viden om hvad der sker i de små selvhjælps- og frivilligcentre og bruger den specifikt til formidling, netværk og optimering i udkantområder som fx Sønderjylland så at centrene bruger hinandens ressourcer. Handlingsplanen kan være et af bindeleddene i netværksarbejdet til udvidelse af samarbejde i kommunen.

IMM mener at LMSO skal opfordre til og støtte centrene i at netværke, overveje hvordan vi synliggør vort arbejde, hvordan vi samarbejder med firmaer i stedet for bare at søge penge og henviser til CSR (Corporate Social Responsability). CSR er betegnelsen på virksomhedsinitiativer, hvor virksomheden tager hensyn til alle sine 'aktionærers' (typisk ansatte, ejeren, lokalsamfundet, kunder) interesser. Det kunne fx være en gratis medarbejder i en periode, gratis revisor, tjenesteydelser, naturalier (kontorartikler, papir, kaffe etc.), uddannelse, trykning/tryksager.

10 B. Synlighedsdagen

Der ønskes et mere tydeligt samarbejde på landsplan og der er behov for netværksmøder herom. På LMSO’s kommende generalforsamling fremsættes forslag om nedsættelse af en videns- og udviklingsgruppe til at tilrettelægge fælles Synlighedsdag fra 2012.

Foreningen Synlighedsdagen udvider sit formål og skifter navn

11. Næste møde:

Næste bestyrelsesmødemøde afholdes 2.5.2011 i Red Barnets lokaler i København

12. Eventuelt

  • Retsudvalget afholder en høring om stalking 16. 3. kl. 13-15.15 i Landstingssalen på Christiansborg. HB og OP deltager for LMSO
  • Red Barnet har udgivet 3 nye hæfter om overgreb på børn: " Når voksne krænker", " Når mistanken opstår" og " Når en mistanke er blevet til en sag" – kan bestilles hos Red Barnet eller downloades fra http://www.redbarnet.dk/Default.aspx?ID=5727&M=Shop&PID=15524&ProductID=1058

Servicestyrelsen inviterer til konference d. 7. juni 2011 kl. 9.15-16.00 i Odense om koordination og sammenhæng i det sociale arbejde med udsatte borgere. Konferencen sætter fokus på, at en helhedsorienteret indsats kalder på tværfagligt samarbejde. Mere om konferencen og tilmelding på: http://www.servicestyrelsen.dk/aktiviteter/udsatte/sammenhaeng-pa-udsatteomradet <http://www.servicestyrelsen.dk/aktiviteter/udsatte/sammenhaeng-pa-udsatteomradet> Tilmeldingsfrist tirsdag den 3. maj.

  • Referat af høringen i Pilegården - se LMSO’s hjemmeside