Til forsiden

Referat af bestyrelsesmøde
den 20.maj 2020 kl. 10-16

Sted: Kolding Selvhjælp og Frivilligcenter, Slotsgade 22, Kolding

Deltagere:Vibeke Møller (VM), Helle Borrowman, Inger Margrethe Thora Juhl Møller (IM), Marianne Munk (MM)
Afbud
: Kuno Sørensen, Brigitta Rick

Ordstyrer: VM         Referent: MM

Dagsorden :

 

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

3. Siden sidst fra formanden

VM orienterede om

·          Foredrag 14.9. på Skejby Sygehus om Videoafhøring af børn udsat for seksuelle overgreb, arr. af Netværket mod S.O.

·          Fra 15.10. Kvindemuseet i Århus: udstilling om voldtægt

4. Siden sidst fra bestyrelsen

MM deltog i Servicestyrelsens møde i Odense om statistik og fremhævede der vigtigheden af at registrere frivilliges samtaler.
- Bente Olsen lovede at være behjælpelig med formulering af fremtidige ansøgninger  fra LMSO til Soc.ministeriet om tilskud

5. Økonomi.

 

- Vi har ansøgt Soc.min. om tilskud 1 mio. kr. til drift men har fået afslag

- Vi har fået et legat på 10.000,- kr. fra Susi og Peter Robinsohns Fond og 5.000 kr. fra Danfoss-fonden til høringen.

- Fundraising: der skal søges penge til konkrete udviklingsorienterede projekter – mulige ideer:

IM har udarbejdet en liste over relevante fonde. Listen blev gennemgået og det blev besluttet hvor vi skal søge tilskud til landsorganisationens drift. (Tryg, OAK, Nordea, Lego). MM laver udkast til ansøgninger. Der skal primært søges til:

·          Drift af sekretariat (lokale, en ansat)

·          Bestyrelsens arbejde

·          Ledermøde med fagligt oplæg i efteråret 2010

·          Oprettelse af et videns- og kompetencecenter,  evt. i samarb. m. Servicestyrelsen

·          Temamøde om behandling af krænkere

·          Forskningsprojekt om omkostninger vedr. senfølger af overgreb

·          Døgnåben hotline telefon passet af nogle af centrene på skift mod betaling

- Vi ønsker et møde med Peter Juul og Nanna Mørk, Soc.ministeriet. Vi kan evt. tale med dem på Hindsgavl-seminaret. NM har lovet at indkalde til et møde når hun har flere konkrete punkter

6. Årsberetning

VM laver udkast til Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen. Rundsendes til bestyrelsen

7. Generalforsamlingen – tilrettelæggelse

VM spørger Niels Jakob Harbo om han vil være dirigent. IM har fået tilsagn fra Lene, Albahus, som vil være referent

8. National handlingsplan – Landsorganisationens forslag kunne bl.a. være:

 

En arbejdsgruppe bestående af IM, BR og HB har sendt et foreløbigt idéudkast til Justitsministeriet, som indeholder forslag om:

·          Flere, bedre og gratis behandlingstilbud til udsatte, pårørende og krænkere, også i udkantområder

·          Obligatorisk uddannelse/efteruddannelse i overgrebsproblematikken til fagfolk (socialrådgivere, sagsbehandlere, pædagoger, lærere, psykologer, sundhedspersonale)

·          Obligatorisk undervisning i folkeskole og gymnasier om seksuelle overgreb evt. i forbindelse med seksualundervisningen

·          Oprettelse af et videns- og kompetencecenter

Herudover sender arbejdsgruppen idéudkast til:

·          Psykiatrien og seks. Overgreb (vi kan evt. kontakte Morten Kjølbye, Lars Sørensen, Jørgen Dúe Madsen)

·          Flere behandlingsdomme til krænkere

·          Forældelsesfristen ophæves

·          Døgnåben hotlinetelefon passet af fagfolk med specialuddannelse (en udbygning af SISOs nuværende telefon), evt. i LMSOs regi

·          Massiv landsdækkende oplysningskampagne i alle medier

·          Tilbud til krænkere (f.eks. walk-in steder uden henvisning)

 

LMSO har fået tilsagn om hjælp fra LOKK’s jurist Peter Michael Toft vedr. lovstof og til formuleringer om juridiske emner

9. Tilbud om foredrag – liste over foredragsholdere på hjemmesiden

·          LMSO vil tilbyde foredrag via hjemmesiden.

·          Bestyrelsen skal godkende foredragsholderne, som kan være både professionelle og frivillige. Vi vil opfordre centrene til at stille foredragsholdere til rådighed for LMSO og linke til centrenes foredragslister

·          Foredragsholderne får refunderet udgifter ifb.m. foredrag.

·          Honorar, der aftales i hvert enkelt tilfælde afhængig af arrangementets art, tilfalder LMSO.

10. Høringen - evaluering

Stor tilfredshed med arrangementet og ros fra mange sider

11. Næste Nyhedsbrev

LMSO vil lave en kampagne til centre der ikke er med i LMSO, men som (på sigt) vil arbejde mere med den seksuelle overgrebsproblematik, (f.eks. Sønderborg Selvhjælp, Haderslev Selvhjælp, Skærbæk,Vest-egnens Selvhjælp m.fl.), sende dem nyhedsbrev, oplysninger, samt 'ndbydelse  til at være med i LMSO-tilbud om oplæg fra en i LMSO,s bestyrelse

12. Næste møder:

 

Bestyrelsen holder et møde før generalforsamlingen om aften den 10.6. på Hindsgavl

Der holdes et fællesmøde med Etisk Råd efter sommerferien på Christinecentret i Århus. Aftales på Hindsgavl

13.  Eventuelt

- LMSO vil søge foretræde for KL’s socialudvalg

- LMSO vil afholde et ledermøde i efteråret 2010

- Hjemmesiden laves om. Kontaktadresse bliver en ny postboks oprettet af VM . Tlf.nr. ændres til 29891431 (VM)