Til forsiden

ødereferat 24.8.2009

Mandag den 24. august 2009 fra kl. 17, Incestcenter Fyn, Mageløs 1, 2. sal tv., 5000 Odense C Bestyrelsen og Etisk Råd
Deltagere:
Fra Bestyrelsen: Birgitta Rick (BR), Inger Margrethe Thora Juhl Møller (IM), Marianne Gram (MG), Marianne Immersen (MI), Marianne Munk (MM), Vibeke Møller (VM).  
Afbud: Mads Sand Madsen (MSM)  
Fra Etisk Råd: Henriette Nielsen (HN), Laura Louise Heinsen (LLH), Inger Andersen (IA), Thomas Hammerbrint (TH), Yvonne Hansen (YH)  
Dagsorden – fællesmøde Bestyrelsen & Etisk Råd:  
1.     
Valg af tidtager/dirigent og referent  
2.     
Præsentation af mødets deltagere  
3.     
”Overdragelse” fra arbejdsgruppen¨  
4.     
Presseberedskab  
5.     
Hvervning af 1 ekstern suppleant til Etisk Råd og bestyrelsen  
6.     
Etisk Råds rolle i Landsorganisationen og samarbejde med bestyrelsen  

Referat af fællesmøde mellem Bestyrelsen & Etisk Råd:
1.     
Tidtager/dirigent: HB, referent: MM  
2.     
Præsentation af mødets deltagere  
3.     
”Overdragelse” fra arbejdsgruppen ved HB  
4.     
Presseberedskab: hvem må medierne henvende sig til? Vi opretter et presseberedskab. BR er koordinator og opretter og ajourfører en liste over hvem der kan og vil udtale sig til medierne om forskellige emner (presseansvarlige). (Synlighedsdagen v. HB og Kristinecentret v. HN har tilbudt sig).  
Bestyrelsen udarbejder et papir med de fælles holdninger som vi gerne vil kommunikere ud. LLH laver et udkast. MI rundsender materiale af Søren Egert til alle  

5.     
Hvervning af 1 ekstern suppleant til Etisk Råd: forslag: Susanne Freund, Claire Neger. Drøftes på Etisk Råds møde. Hvervning af 1 ekstern suppleant til Etisk Råd og bestyrelsen drøftes på bestyrelsesmødet  
6.    
Etisk Råds rolle i Landsorganisationen og samarbejde med bestyrelsen. Opgaverne er beskrevet i Vedtægter for E.R., hvis medlemmer underskriver en erklæring om tavshedspligt.  E.R. kommunikerer med medier og medlemmer via landsorganisationens bestyrelse.. Det er vigtigt at landsorganisationen holder kontakt til medlemmerne. Derfor udsendes der et nyhedsbrev til disse hver 6. uge, hvori E.R. kan have sin faste klumme. E.R. holder fællesmøder med bestyrelsen 2 gange årligt m.h.p. vidensdeling og synliggørelse.  
7. Næste fællesmøder: 
   fredag 20.11. kl. 15-19, fredag 26.2.   kl. 15-19 ,   fredag 7.5. kl. 15-19.

Derefter holdt de to grupper møde hver for sig.

 -----------------------

Dagsorden bestyrelsesmøde:  
1.     
Valg af tidtager/dirigent og referent  
2.     
Konstituering af bestyrelsen  
3.      Fastsættelse af dagsorden for mødet  
4.     
Fastsættelse af forretningsorden  
5.     
Mødeplan  
6.     
Praktiske opgaver her og nu (oprettelse af CVR-nr., bankkonto, kontakt til Landsorganisatioen, oprettelse af medlemskab etc.)  
7.     
Hvervning af 1 eksternt bestyrelsesmedlem og 1 ekstern suppleant til bestyrelsen jf. generalforsamlingens mandat hertil  
8.     
Kontakt med medlemsorganisationerne – besvarelse af faglige spørgsmål, nyhedsbreve etc.  
9.     
Deltagelse i Norges landskonference 21. - 23. oktober 2009  
10.  Nordisk konference i 2010 i Danmark?  
11. 
Mail fra Jørgen Skeel  
12. 
Besvarelse af henvendelse fra Thora Center  
13. 
Strategiplan  
14. 
Basisfinansiering  
15. 
Ansøgning om medlemskab  
16. 
Deltagelse i høring om Frivilligcentrenes fremtid 2. sept.  
17. 
Refusionsskemaer transport.  
18. 
Næste møder  
19. 
Eventuelt  

Referat af bestyrelsesmøde  
1.     
Dirigent: VM,  referent MM  
2.    
Konstituering af bestyrelsen: Næstformand MI, Kasserer: MSM er foreslået (BR kontakter ham), sekretær: MM  
3.   
Dagsorden godkendt med tilføjelser  
4.    
Forretningsorden. Udsættes til næste møde. Udkast udsendes til bestyrelsen af MM  
5.     
Mødeplan: udsættes, da vi ikke kender behovet  
6.     
Praktiske opgaver her og nu : 
        
*oprettelse af CVR-nr. og bankkonto i Arbejdernes Landsbank: VM 
        
*postadresse: formanden, c/o Kris Landskontor, Århus indtil vi har et sekretariat 
         *
telefonkontakt: (midlertidig): c/o Kris Landskontor, Århus indtil vi har et sekretariat  
         *
hjemmeside www.lmso.dk: oprettes og ajourføres af MM 
         *
mailadresse: vi bruger arbejdsgruppens gamle adresse:  landsorganisationen@gmail,com, som overvåges af MM indtil vi har et sekretariat
         * refusion af udlæg og rejseudgifter: VM indtil vi har en kasserer.  

7.  
Hvervning af 1 eksternt bestyrelsesmedlem og 1 ekstern suppleant til bestyrelsen Forslag i prioriteret rækkefølge: Kuno Sørensen, Preben Brandt,  Tine Bryld  (kontaktes af BR) Suppleant: Klaus Onderbjerg (kontaktes af MI)  
8.    
Kontakt med medlemsorganisationerne: Bestyrelsen udsender nyhedsbreve hver 6. uge på hjemmesiden og medlemmerne orienteres pr. mail om, at nu er der et nyt nyhedsbrev. Medlemmerne kan rette henvendelse til de enkelte bestyrelsesmedlemmer og til de presseansvarlige eller til g-mail adressen  
9.    
Deltagelse i Norges landskonference 21. - 23. oktober 2009: MI og IM vil evt. gerne deltage.   VM. søger rejsedækning hos Servicestyrelsen (Flemming) og anmoder Rune i FMSO Norge om gratis deltagelse for 2 personer  
10.
Nordisk konference i 2010 i Danmark søges gennemført i forbindelse med generalforsamlingen i samarbejde med Servicestyrelsen, hvis styrelsen tager sig af det praktiske mens bestyrelsen sørger for indholdet i samarbejde med Rune Steiro som er leder af den norske landsorganisation for støttecentre med incest FMSO. (Efter mødet oplyser VM, at konferencen vil blive afholdt 18.-20 november 2010 i Danmark og at den 19. november  er  verdensdagen mod seksuelle overgreb).  
11. 
Mail fra Jørgen Skeel: MM besvarer og beder om en nærmere beskrivelse af aktiviteten  
12. 
Henvendelse fra Thora Center vedr. de etiske retningslinier: VM besvarer med en opfordring til at blive medlem og evt. stille ændringsforslag på generalforsamlingen.  
13. 
Strategiplan og logo: udsættes  
14. 
Basisfinansiering. MI sender en ansøgning til ministeriet om et tilskud på 100.000 kr. til basisdrift. Vi har pr. d.d. en kassebeholdning på kr. 8.947,30.  
15. 
Ansøgning om medlemskab modtaget fra ’Hjælp til Selvhjælp Nord’ v/ formand Hanna Uth (uddelt på mødet). Bestyrelsen gennemlæser ansøgningen og mailer vor evt. tilslutning i løbet af en uge til VM, som besvarer den  
16. 
Deltagelse i høring om Frivilligcentrenes fremtid 2. sept. 2009 kl. 11-15 på Christiansborg; MI deltager  
17. 
Refusionsskemaer vedr. transport og andre udlæg sendes til formanden  
18. 
Næste møder: Strategimøde 24.9. kl. 15-19 i Albahus, Prinsesse Maries Allé 14, st ., 1908 Frb.C. Fællesmøde med Etisk Råd 20.11. kl. 15-19 i Incestcenter Fyn, Mageløs 1, 2. sal tv., 5000 Odense C  
19. 
Intet

Referent: Marianne Munk

 

 

Senest opdateret: 10-12-2009