Til forsiden

Referat af bestyrelsesmøde 24.9.2009 i Albahus, Kbh. kl. 15-19

Til stede
: Birgitta Rick (BR), Inger Margrethe Thora Juhl Møller (IM), Marianne Gram (MG), Marianne Immersen (MI), Marianne Munk (MM), Vibeke Møller (VM), Mads Sand Madsen (MSM), Kuno Sørensen (KS)  

Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent

Marianne Immersen

2. Valg af referent

Marianne Munk

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af pkt. 6d

4. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt og underskrevet

5. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

VM:
1) har som aftalt på sidste møde skrevet til ThoraCenter med opfordring til at melde sig ind i LMSO men har ikke fået svar.
2) har skrevet til Selvhjælp Nord og bekræftet indmeldelse i LMSO.
3) Nordisk Konference om seksuelle overgreb 18.-20. nov. 2010: Servicestyrelsen vil påtage sig det praktiske arrangement forudsat der kan skaffes finansiering, mens LMSO skal stå for emne og oplægsholdere – VM spørger Flemming Pedersen om det er rigtigt forstået. Ide til hovedtema kunne være ”Børn og overgreb før og nu – hvad er der sket og hvad sker der på området?” Flere mente, at denne overskrift var tvetydig /uklar, og vi lægger hovederne i blød for at finde en mere præcis!
MIM:
1) finansiering: har sendt ansøgning om 100.000 kr. til Soc. ministeriet v/ Bjørn Westh – intet svar, måske fordi min. P.t. er stærkt optaget af frivilligcentrenes finansiering, så vi kan blive tvunget til at finde alternativ finansiering.
2) Klaus Onderbjerg er kontaktet ang. Suppleantpost i LMSO’s bestyrelse. Afventer godkendelse fra politiledelsen.
IMM:

1) Åbenrå Selvhjælp opretter nu også et IncestCenter og vil samarbejde med andre jyske centre om terapi og grupper
2) Birgit Maargaard, Kbh.’s Politi, vil gerne følge vort arbejde fra sidelinjen. IMM orienterer hende om hjemmesiden.
3) Deltager sammen med MIM i Norsk konference 21.10.-23.10. i Bergen
4) Vil arbejde på et udkast til LMSO-logo
MM:

1) hjemmeside er oprettet – beder om input og evaluering
2) Kolding Selvhjælp opretter også et Incestcenter men er forsinket. Vil drøfte om terapi skal inddrages ud over hjælp-til-selvhjælp
MSM:
orienterede om at konto er oprettet i Arbejdernes Landsbank, Lyngby Filial, klar om 8 dage. Får overført resten af saldoen på ca. 7000 kr. fra Helle Borrowman.  Udsender kontingentopkrævning så snart kontoen er klar.
BR:
orienterede om Synlighedsdagen i Kbh. Oplyste at SF i 2008 krævede offentlig finansiering af behandling vedr. seksuelle overgreb og krævede længerevarende forløb end de nuværende 11 gratis psykologtimer. Der visiteres p.t. ikke nye klienter til ordningen p.g.a. af ” flaskehals” omkring visitationen i Servicestyrelsen.
MG
kommenterede, at de 11 gange erfaringsmæssigt er passende, suppleret med de 12 gange via egen læge/sygesikringen (med delvis egenbetaling), evt. efter en pause på ½ år.

6a: Presseorganisation/-beredskab

- Kun formand og næstformand kan udtale sig på landsorganisationens vegne og opgives som pressekontakt. De kan henvise til andre i eller uden for bestyrelsen, der kan udtale sig om specielle emner.
- Bestyrelsen skal i det kommende halve år udarbejde en pressestrategi på grundlag af Søren Egerts oplæg, og det skal bl.a. drøftes, hvor proaktive vi skal være.
- MM arbejder videre med at færdiggøre BR’s skema og senere udbygge det med eksperter/fagpersoner fra medlemsorganisationerne, som disse melder ind med – opfordring hertil medtages i næste Nyhedsbrev.

6b: Forretningsorden og Økonomi:

      

MM arbejder videre med de 2 oplæg og udsender nyt forslag til forretningsorden.
Økonomi:

Beløb op til 2000 kr. udbetales af kasserer med indsendelse af bilag. Beløb over 2000 kr. skal godkendes af formand / næstformand. Formand/næstformand sammen med kasserer kan forpligte landsorganisationen for beløb op til 10.000 kr. uden bestyrelsens forudgående godkendelse.

6c: Strategi for landsorganisationen

Strategien er baseret på dokumentet ”Målsætning og opgaver” (udsendt i.f.m. generalforsamlingen).
Efter brainstorming vedtoges det, at den overordnede strategi er 1) udadvendt: at stile mod en forankring af centrene m.h.t. lovgivning, økonomi og finansiering af et bæredygtigt sekretariat i lighed med krisecentres. Fundraising er nødvendig.
2) aktiviteter for at støtte og fastholde medlemsorganisationerne
Taktik/opgaver her og nu
:
- Søge fonde: MSM er tovholdere, laver arbejdsplan. I næste fase medvirker flere fra bestyrelsen i selve ansøgningsprocessen
- Nordisk Konference: VM og MG er tovholdere
- Nyhedsbreve til medlemmerne: IMM og MM udarbejder udkast
- Udarbejde standardforedrag/-undervisningstilbud, som medlemsorganisationerne kan anvende lokalt, f.eks. smagsprøver á ½ time og foredrag af 1 og 2 timers varighed. Tilbudene skal henvende sig til bl.a. foreninger, skoler og kommunale sagsbehandlere, KS har adgang til en database med navne på kommunale medarbejdere, der arbejder med seksuelle overgreb.

6d: Evakuering af hjemmesiden

Punktet nåede ikke at blive gennemdrøftet men der fremkom følgende ideer og forslag:
- Indmeldelsesblanket sættes på hjemmesiden
- regional opdeling af medlemsorganisationerne
- liste over kommunale tilbud vedr. seksuelle overgreb (Servicestyrelsen har lavet en undersøgelse og har muligvis data herom. Red Barnet har noget tilsvarende)
- bede læserne af hjemmesiden om at tilsende os relevante links samt om at sætte link til  LMSO på deres egen hjemmeside

7. Eventuelt

Ny statistik fra Børnetelefonen: 6 % af henvendelserne drejede sig om seksuelle overgreb/incest

 Referatet godkendt 8.12.2009