Til forsiden

Referat af bestyrelsesmøde  i  LMSO tirsdag den  8.12.2009 kl. 13.30-18.00
Sted:
KRIS, St. Lukasvej 7 A , Hellerup


Deltagere: Birgitta Rick (BR), Inger Margrethe Thora Juhl Møller (IM), Marianne Munk (MM), Vibeke Møller (VM)., Kuno Sørensen (KS), Helle Borrowman (HB)

Afbud
: Marianne Gram (MG)
 

Dagsorden :

Referat

1. Valg af dirigent

Formanden VM

2. Valg af referent

Sekretæren MM

3. Dagsorden

Dagsorden godkendt

4. Referat 24.9.09

Referatet godkendt og underskrevet.

5. Nye bestyrelsesmedlemmer

 

Udtrådt af bestyrelsen: Marianne Immersen og Mads Sand. Bestyrelsen har benyttet sig det mandat den fik på generalforsamlingen til at finde en suppleant: Helle Borrorman (HB). Suppleanterne IM og HB er indtrådt som bestyrelsesmedlemmer

6. Konstituering

IM  konstitueret som næstformand og HB som kasserer

7. Nyt fra bestyrelsen

VM: Hindsgavlmødet arrangeres og betales af Servicestyrelsen.
Afslag på ansøgning om 100.000 kr. fra ministeriet (se pkt.11). Bjørn West opfordrede til at afholde en høring på Christiansborg – se pkt. 10.
VM har erfaret at chatsider og svar på mails med personidentificerbare oplysninger iflg. Datatilsynet skal krypteres. KS undersøger om det er korrekt. I givet fald skal medlemsorganisationerne orienteres herom.
MM orienterede om sag vedr. misforståelse omkring en henvendelse fra en jurist
KS orienterede om at børns rettigheder nu er indskrevet  i EU’s grundlov (Lissabontraktaten). KS deltager i ekspertkonference i Europarådet om ratificering af beskyttelse af børn mod overgreb. Red Barnet arbejder med en rammeafgørelse om hvordan dette skal udmøntes i praksis samt på en oplysningskampagne om overgreb i nære relationer. KS vil orientere SISU, Socialministeriet m.fl. herom.
IMM og MIM deltog i FMSO’s ”Erfaringskonferanse” i Bergen. Referat er udsendt og lægges på hjemmesiden.

8. Orientering om / fra Etisk Råd

Etisk Råd har afholdt 2 møder – referater er sendt til bestyrelsen.
Fremover afholdes fællesmøder mellem bestyrelsen og Etisk Råd kun efter behov. De aftalte fællesmøder aflyses

9: Presseberedskab

Udsættes

10 Strategi og taktik for landsorganisationen

Nye tiltag:

1. Afholde åben høring med mediedækning i Landstingssalen i uge 15
eller 16 med deltagelse af Finans-, Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesministerierne. Emne: at belyse hvad følger af seksuelle overgreb koster samfundet og hvor meget der kan spares ved at forebygge og behandle. Brainstorm om panel og oplægsholdere, der kan dække alle aspekterne. BR , KS og HB arbejder videre med sagen og holder bestyrelsen orienteret.

2. Nyhedsbrev udarbejdes af BR og HB. Indhold: Orientering fra medlemsorganisationerne (de spørges pr. mail om der er noget nyt), Udadvendte aktiviteter (KS), Nye hjemmesider og links, Nyt fra landsorganisationen, forkortet referat fra den norske erfaringskonference, Kalender, Idéer og forslag fra medlemsorganisationerne m.v.

11 Økonomi

Afslag på ansøgning om 100.000 kr. fra ministeriet, som dog vil se nærmere på om vi kan få en sum til rejsegodtgørelse.

HB og BR udarbejder en ny ansøgning om penge til udvikling af landsorganisationen og laver et budget for drift 2010 incl. Udgifter til høring. .
VM udarbejder en ansøgning om satspuljemidler til drift af landsorganisationen i 2011. – Begge ansøgninger skal indsendes inden 1.1.2010. Udkast  sendes til bestyrelsen til hurtig tilbagemelding.

Brainstom omkring fundraising. Oak Foundation, Trygfonden, Mærskfonden, Helsefonden, Egmontfonden, Tips & Lotto, Lionsklubberne. HB og BR påtager sig at søge penge.

12: Nordisk konference  2010

Udsat til 2011, da der afholdes en nordisk konference i Norge i 2010

13: Evaluering af hjemmesiden

Det blev aftalt at foretage rettelser til anden skrifttype m.v.
KS gennemlæser artiklerne og kommer med evt. ændringsforslag.
Linkssiden rettes til og nyt link  www.brydcirklen.dk  tilføjes. Private hjemmesider medtages ikke.
HB forsøger at søge penge og/eller skaffe gratis hjælp til udvikling af hjemmesiden, så den får et mere professionelt design

14 . Eventuelt

Restanceliste medtages som fast punkt på dagsordenen fremover.
Idékataloget udsendes til bestyrelsen.
Mødedatoer i 2010: Odense Frivilligcenter,
Jens Benzonsgade 54B, Odense.  3.februar kl. 10-15, Kbh. 15.marts kl. 16-19 og Odense Frivilligcenter 20. maj kl. 10-15

 

Senest opdateret: 25-01-2011