Til forsiden

 

Afrapportering af strategiseminar i LMSO’s bestyrelse d. 7. januar 2012:

 

Afrapporteringen af ovenstående seminar indeholder: Baggrund, formål, kort procesbeskrivelse og konklusioner, herunder den fremtidige opgavevaretagelse på kort sigt.   

 

Baggrund for seminar:

Bestyrelsen oplevede gentagende gange ved bestyrelsesmøder, at samme emne kom til debat – Hvilke grupper i den seksuelle misbrugsproblematik er inkluderet i LMSO, herunder hvem/hvad udtaler vi os om i relation til disse grupper? Ligeledes var der ønske om, at få tid til debat og herigennem afklaring af fokusområder/strategier på den korte bane. Landsorganisationen blev blandt andet oprettet med udgangspunkt i, at der ville være midler til rådighed til at oprettet et sekretariat. Det har vist sig at det ikke var tilfældet på nuværende tidspunkt, hvorfor det ikke er muligt at have det aktivitets niveau der var hensigten ved stiftelsestidspunktet, særligt serviceringen af medlemsorganisationerne er langt fra muligt i samme omfang.   

 

Formål:

·         at have tid til debat

·         opnå fælles forståelse og/eller indgå kompromis vedr. foreningens målgrupper i bred forstand – Hvilke grupper i den seksuelle misbrugsproblematik udtaler bestyrelsen sig om – og har derfor en holdning om/til i forskellige sammenhænge.

·         Diskutere strategi/vision/handling med fokus på en klar prioriteret handlingsplan/opgavevaretagelse – særligt set i lyset af, at der på nuværende tidspunkt ikke er ressourcer/midler til oprettelse af sekretariat med ansat personale. 

 

Kort procesbeskrivelse:

Dagen startede op med en kort præsentationsrunde. Dernæst blev dagens program præsenteret og kommenteret (er vedhæftet). Dagen foregik som en blanding af fælles debat og individuelle/gruppe ”øvelser”. Dagen blev afrundet med en opsamling.

 

Første punkt- afklaringsproces og fælles forståelse:

Afklaring af hvorledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer opfattede hvilke grupper i den seksuelle misbrugsproblematik– eller nærmere hvilke grupper der ikke, er omfattet af organisationen.  

 

Præsentation at relevante §ér i organisationens vedtægter. Derefter fik alle til opgave at noterer følgende på forskelligfarvet papkort.

1)     Hvilke målgrupper der opleves inkluderet (grønt kort)

2)     Hvilke målgrupper der opleves IKKE inkluderet i LMSO målgruppe og noter i stikordsform begrundelsen for det (rødt kort) –

3)     Hvilke målgrupper der opfattes i gråzonen, og noter i stikordsform begrundelse for dette (gult kort)

Der måtte ikke være dialog under denne øvelse, grundet vigtigheden af at alle kom til orde (via skrift)

Derefter fremlagde bestyrelsesmedlemmerne en efter en og debat afventede, at alle havde præsenterede deres kort(holdninger). I forbindelse med fremlæggelsen blev det hurtigt klart, at tidligere oplevede forskellige opfattelser/holdninger i overvejende grad skyldes misforståelser og/eller forskellige måder at sige de samme ting.

 

Første punkt - konklusion:

I forhold til spørgsmålet om hvem - i form af målgrupper og hvilke - i form af organisationer som LMSO favner, blev der draget følgende konklusion.

 

I henhold til vedtægternes § 2.1 er LMSO:

”§2.1. Organisationen er en Landsorganisation af støttecentre og andre organisationer, hvis hovedopgave er at bekæmpe alle former for seksuelle overgreb, ved at aftabuisere, synliggøre, forebygge og afhjælpe følgerne af seksuelle overgreb.”

 

Med udgangspunkt i ovenstående § var der bred enighed om, at LMSO skal have en holdning til alle målgrupper (organisationer) der er en del af seksuelle overgrebs problematik og følger heraf.  Som eksempel på grupper der ikke automatisk er indbefattet via støttecentre for senfølgerne af seksuelle overgreb, kan nævnes; krænker, børn, voldtægtsofre og pårørende, disse grupper skal inddrages i bestyrelsens holdningsdebat og man skal/kan derfor komme med officielle udmeldelser i sager/spørgsmål, der vedrører alle grupper i den seksuelle overgrebsproblematik.

 

Der blev ikke taget stilling til hvilke organisationer der konkret kan blive medlemmer og hvilke der ikke kan, dette vil blive diskuteret ved et senere tidspunkt – hvis ikke før, så ved konkrete ansøgninger om optag af diverse organisationer.

 

Andet punkt- visioner og handling:

For at nå frem til en konkret arbejdsplan for det kommende år, var det nødvendigt at have en fælles prioritering af de tidsmæssige ressourcer der er til rådighed i bestyrelsen.

 

Vi tog udgangspunkt i vedtægternes § 3. Organisationens formål:  

·         3.1. Landsorganisationen skal varetage medlemsorganisationernes interesser politisk og økonomisk ved at:  

·         synliggøre og positionere Landsorganisationens mission og virke i den offentlige debat

·         være informeret om og påvirke relevante lovgivningsinitiativer  

·         arbejde for at sikre informations- og erfaringsudveksling fra ind- og udland til og mellem de enkelte medlemsorganisationer

·         udvikle og drive projekter, der understøtter medlemsorganisationernes position og virke 

·         skabe grundlag for medlemsorganisationernes faglige udvikling

 

Af denne paragraf fremgår det hvilke overordnede opgaver som skal varetages. Grundet situationen med manglende finansiering af et sekretariat, er mængden af opgaver urealistiske. Dette har været medvirkende til, at bestyrelsen ikke har været klar på hvilke opgaver de skal tage fat i – og hvordan de skal gribe dem an. På den baggrund er det nødvendigt at blive tydelige omkring muligheder og prioriteringer af opgaver, som bestyrelsen skal løft på kort sigt – dvs. i 2012.

 

Bestyrelsen blev det i to grupper. Hver gruppe fik en hver en prik de skulle arbejde med i en mål hierarki proces(eksempel er vedhæftet).

 

 

Den ene gruppe skulle arbejde med følgende pind:

·         synliggøre og positionere Landsorganisationens mission og virke i den offentlige debat

 

Den anden gruppe skulle arbejde med følgende pind:

·         være informeret om og påvirke relevante lovgivningsinitiativer  

 

Meningen med øvelsen er at blive meget specifik på de handlinger der skal til for, at opnå den ønskede vision/strategi. Man spørger således til hvordan man vil opnå det, og det bliver man ved med, indtil man er nået til helt konkrete handlingspunkter, der alle referer tilbage til udgangspunktet. For at sikre at man har valgt de rigtige handlingspunkter kan man spørge hvorfor til hvert enkelt punkt.

 

Grupperne arbejdede intensivt med hver deres vision/strategipunkt, men grundet det tidsmæssige perspektiv på dagen, nåede ingen af grupperne helt til ende. Øvelsen gav et godt og konkret udgangspunkt, for at foretage den svære men nødvendige prioritering af opgaver.

 

Selve prioriteringen af opgaver der skal løftes af bestyrelsen i det kommende år, foregik ud fra en sammensætning af mange mindre - og konkrete opgaver. Disse dannede et billede i forhold til at placere opgaverne i klynger/temaer. Dernæst meldte de enkelte bestyrelsesmedlemmer ind på de opgaver de fandt mest interessante.

 

Andet punkt – konklusion:

I forhold til strategiplan og heraf afledte opgaver i år 2012 blev der truffet følgende opgave fordeling/ konklusioner:

 

·         Kursusgruppe (Århus): udspil til bredt kursuskatalog, hvor der vil være egenfinansiering ved deltagelse. Ansvarlige: NJ, j og C (der står blot disse forkortelser og jeg kender ikke navnene – Carsten det var dig der skrev dem, så tænker at du kender navnene)

·         Projekt Syd: Oprette sekretariat for LMSO i frivillig centreret Kolding, herunder administrere/arrangere projekt frivillig, synlighedsdag, reference grupper samt events. Ansvarlige: Marianne og Inger Margrethe

·         Visuel identitet: Logo, hjemmeside æstetik og Facebook side(dette skal dog afvente den nye hjemmeside). Ansvarlige: Marianne og Inger Margrethe 

·         Lovgivningsgruppe (København): Se metode, vælge 2-3 temaer, referencegruppe. Ansvarlige: Helle og Sofie

·         Kommunikationsgruppe: Pressestrategi – Sofie har tidligere lavet et udkast og strategien skal laves færdig ved næste bestyrelsesmøde. Eksternt politikernetværk: Ansvarlige Helle og Sofie

·         Medlemscentre: Netværksmøde- ansvarlige Carsten og Lise, Besøg på centre – ansvarlige Carsten og Helle, Nyhedsbreve – ansvarlige Sofie

·         Koordineret indsats: Opfølgning fra LMSO afventer til der kommer nærmere udmelding – Carsten henvender sig til servicestyrelsen vedr. manglende inddragelse i processen.

 

Andre emner der blev truffet beslutning om på seminariet:

Nedenstående blev debatteret og besluttet vedr. bestyrelsesmøder, af hensyn til mulighed for at styrke forberedelsen og give mere plads på møderne til punkter, der ikke har rent formel/praktisk karakter.

·         Vedr.indkaldelse til bestyrelsesmøder og referat af samme:

1.Dagsorden skal sendes ud i god tid, dvs. 3-4 uger før mødet.

2. Dagsorden kan med fordel suppleres med link til relevant baggrundsmateriale.

Carsten er ansvarlig for udsendelse af dagsorden – Marianne hjælper til.

3.Referat godkendes via mail. Godkendelsesprocessen behøver således ikke at ske på bestyrelsesmøderne. Ansvarlig: Marianne.