Til forsiden 

Vedtægter  for 
Landsorganisationen  mod Seksuelle  Overgreb
revideret 2010 

§ 1. Navn og hjemsted  
1.1. Organisationens navn er: Landsorganisationen mod Seksuelle Overgreb.  
1.2. Organisationens hjemsted følger sekretariatets geografiske placering.

§ 2. Organisationen  
2.1. Organisationen er en Landsorganisation af støttecentre og andre organisationer, hvis hovedopgave er at bekæmpe alle former for seksuelle overgreb, ved at aftabuisere, synliggøre, forebygge og afhjælpe følgerne af seksuelle overgreb.  
2.2. Landsorganisationens arbejde bygger på det til enhver tid gældende værdigrundlag og etiske retningslinjer for Landsorganisationen.  
2.3. Landsorganisationen er uafhængig af religiøse og partipolitiske holdninger.
2.4. Landsorganisationen har et Etisk Råd med selvstændig vedtægt.

§ 3. Organisationens formål  
3.1. Landsorganisationen skal varetage medlemsorganisationernes interesser politisk og økonomisk ved at:  

·
         synliggøre og positionere Landsorganisationens mission og virke i den offentlige debat  
·
         være informeret om og påvirke relevante lovgivningsinitiativer  
·
         arbejde for at sikre informations- og erfaringsudveksling fra ind- og udland til og mellem de enkelte medlemsorganisationer  
·
         udvikle og drive projekter, der understøtter medlemsorganisationernes position og virke 
·         skabe grundlag for medlemsorganisationernes faglige udvikling

§ 4. Medlemmer  
A.  Medlemsorganisationer  
4.1. Støttecentre, rådgivningscentre og andre lignende tilbud samt foreninger med egen bestyrelse, hvis hovedformål er at arbejde med den seksuelle overgrebsproblematik og som tilslutter sig organisationens formål, værdigrundlag og etiske retningslinier, kan blive medlemmer.  
4.2. Medlemmerne forpligter sig til at overholde Landsorganisationens vedtægter, værdigrundlag og etiske retningslinier samt bidrage til den landsdækkende statistik.  
4.3. Indmeldelse af nye medlemmer sker ved skriftlig ansøgning og besluttes af bestyrelsen. Er bestyrelsen i tvivl om, hvorvidt kriterierne for medlemskab kan opfyldes, henvises ansøgningen til beslutning på førstkommende generalforsamling.
4.4. Udmeldelse af Landsorganisationen sker skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af oktober med virkning for det kommende kalenderår.  
4.5. Eksklusion. Medlemmer, der modarbejder Landsorganisationen og dens formål eller ikke overholder kriterierne for medlemskab, kan ekskluderes af bestyrelsen, som informerer alle medlemsorganisationerne herom. Eksklusionen kan indbringes for generalforsamlingen. Omgørelse af eksklusionsbeslutningen kræver at mindst 50 % af medlemmerne er til stede, og kræver mindst 2/3 tilslutning af de afgivne stemmer.  

B. Støttemedlemmer  
4.6. Organisationer, institutioner, firmaer og enkeltpersoner, som tilslutter sig Landsorganisationens vedtægter og værdigrundlag, kan optages som støttemedlemmer. De har adgang til generalforsamlingen med taleret men uden stemmeret.  

§ 5. Landsorganisationens højeste myndighed  
5.1. Generalforsamlingen er Landsorganisationens højeste myndighed.  
5.2. Mellem generalforsamlingerne ledes Landsorganisationen af en bestyrelse, valgt på generalforsamlingen, bestående af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

§ 6. Bestyrelsen 
6.1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Landsorganisationen mellem generalforsamlingerne.  
6.2. Bestyrelsen består af 6 medlemmer (hvoraf 2 kan være eksterne) og en formand (intern eller ekstern), som alle vælges for 2 år af gangen.
6.3. Interne bestyrelsesmedlemmer er personer, som er tilknyttet en medlemsorganisation som (lønnet) ansat, frivillig eller bestyrelsesmedlem i medlemsorganisationen. Hvis det interne bestyrelsesmedlem ikke længere er tilknyttet en medlemsorganisation, udtræder bestyrelsesmedlemmet automatisk af Landsorganisationens bestyrelse.  
6.4. Eksterne bestyrelsesmedlemmer er personer, som ikke er tilknyttet en medlemsorganisation. Hvis et eksternt bestyrelsesmedlem bliver tilknyttet en medlemsorganisation som ansat, frivillig eller bestyrelsesmedlem i medlemsorganisationen, udtræder bestyrelsesmedlemmet automatisk af Landsorganisationens bestyrelse.  
6.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen med næstformand og kasserer.  
6.6. Bestyrelsen afholder mindst 4 bestyrelsesmøder årligt og fastsætter selv sin forretningsorden.  
6.7. Bestyrelsen fører referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne er tilgængelige for medlemmerne, dog ikke referat af personsager.  
6.8. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret. 
6.9. Udtræder et bestyrelsesmedlem, bliver syg, har orlov eller andet længerevarende fravær, indtræder suppleanten i dennes sted.  
6.10. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg og indkalde ressourcepersoner.
6.11. Bestyrelsens opgaver er følgende:  
·
         Indgå aftaler på Landsorganisationens vegne samt underskrive offentlige dokumenter og aftaler, der rækker ud over den daglige drift.  
·
         Påse at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med det idégrundlag, de er ansøgt på, og de betingelser, de er bevilget under.  
·
         Ansætte og afskedige sekretariatslederen.  
·
         Udarbejde strategiplan  
·
         Fastlægge sekretariatets og sekretariatslederens arbejdsopgaver. 


§ 7. Generalforsamlingen  
7.1. Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i juni måned
7.2. Der indkaldes til generalforsamling senest tre måneder før generalforsamlingens afholdelse.
 

7.3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:  

1.      Valg af dirigent  
2.      Valg af referent
3.      Valg af stemmeudvalg  
4.      Bestyrelsens og sekretariatets årsberetninger og strategiplan forelægges til godkendelse  
5.      Årsberetning fra Etisk Råd forelægges til godkendelse  
6.      Årsberetninger fra videns- og udviklingsgrupper forelægges til godkendelse  
7.      Forelæggelse af regnskab, herunder regnskab fra videns- og udviklingsgrupperne, til  godkendelse 
8.      Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse samt fastsættelse af kontingent  
9.      Valg af formand (intern eller ekstern) for 2 år  
10.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
11.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år  
12.  Valg til Etisk Råd jf. § 2 i vedtægter for Etisk Råd  
13.  Indkomne forslag  
14.  Nedsættelse af videns- og udviklingsgrupper og valg af medlemmer til disse 15.  Eventuelt  

7.4. Bestyrelsens medlemmer vælges således, at der hvert år er 3 på valg.  
7.5. Genvalg kan finde sted, maksimalt i 3 på hinanden følgende perioder.
7.6. Valgbare er ansatte, frivillige og bestyrelsesmedlemmer, der er tilknyttet en af Landsorganisationens medlemsorganisationer. Endvidere kan der vælges eksterne medlemmer.
7.7. Både interne og eksterne kandidater til bestyrelsen, herunder til formandsposten, kan kun indstilles af en medlemsorganisation eller af bestyrelsen. Begrundede kandidatforslag indsendes senest 2 måneder før generalforsamlingen til bestyrelsen. Kandidaterne vedlægger kort præsentation og evt. foto. Der kan ikke opstilles kandidater på generalforsamlingen. Kandidatlisten udsendes til medlemsorganisationerne senest 1 måned før generalforsamlingen.
7.8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen - herunder forslag til nye videns- og udviklingsgrupper samt kommissorium for disse - skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen. Medlemmer af videns- og udviklingsgrupper opstilles og vælges på generalforsamlingen.
7.9 Regnskab og budget, præsentation af bestyrelseskandidater samt indkomne forslag, herunder forslag til nye videns- og udviklingsgrupper samt kommissorium for disse, skal udsendes til medlemsorganisationerne senest 1 måned før generalforsamlingen.  
7.10. Afstemningsregler:  
7.10.1. Hver medlemsorganisation med egen bestyrelse har én stemme. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.  
7.10.2. For at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen kræves medlemskab af organisationen samt at der ikke foreligger kontingentrestance. 7.10.3. Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog kræves det, at der ved vedtægtsændringer og i eksklusionssager er mindst 50% af medlemsorganisationerne til stede og at der opnås mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.  
7.10.4. Ved personvalg skal der afgives stemme på det antal personer, der skal vælges.  7.10.5. Ved stemmelighed sker der omvalg mellem de personer, der har opnået lige mange stemmer.  
7.10.6. Ved personvalg sker afstemninger skriftligt.  
7.10.7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Daglig ledelse
Den daglige drift varetages af et sekretariat, som ledes af en sekretariatsleder, der er ansvarlig over for bestyrelsen for sekretariatets drift og tegner organisationen udadtil i samarbejde med formanden,  ansætter evt. anden lønnet arbejdskraft og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret  

§ 9. Videns- og udviklingsgrupper  
9.1. Generalforsamlingen kan nedsætte videns- og udviklingsgrupper og fastsætte disses kommissorium.
9.2. Forslag til nye videns- og udviklingsgrupper og kommissorium for disse - skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen og udsendes til medlemsorganisationerne sammen med regnskab og budget.  
9.3. Kandidater til videns- og udviklingsgrupper foreslås og vælges på generalforsamlingen.  
9.4. Bestyrelsen fastsætter regler for videns- og udviklingsgruppernes arbejde.  

§ 10. Landsseminar  
10.1. I forbindelse med den ordinære generalforsamling afholdes landsseminar med faglige indslag.
10.2. Landsseminaret beslutter, hvad emnet for det kommende landsseminar skal være.  
10.3. Den praktiske tilrettelæggelse af landsseminaret, herunder den nærmere udformning af emnets belysning, indgår i sekretariatets arbejdsopgaver i samarbejde med interesserede medlemsorganisationer.  

§ 11. Økonomi  
11.1. Landsorganisationens arbejde finansieres af puljemidler, fundraising og et medlems­kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling og betales for 1 år af gangen.  
11.2. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres en gang om året af en statsautoriseret revisor.  
11.3. Landsorganisationen kan ikke stifte gæld bortset fra en driftsmæssig kassekredit.  
11.4. Landsorganisationen kan eje fast ejendom.  
11.5. De enkelte medlemsorganisationer kan ikke forpligte Landsorganisationen økonomisk.  
11.6. Landsorganisationen tegnes økonomisk af formand og sekretariatsleder i forening eller i den enes fravær af formand/kasserer eller næstformand/sekretariatsleder/kasserer.  
 
 

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling  
12.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst ¼ af medlemmerne begærer det, og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.  
12.2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel og afholdes senest 4 uger efter, at begæringen om afholdelse er bestyrelsen i hænde. Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3, 13 og 15 under § 7.3.
12.3. Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære generalforsamling.  

§ 13. Vedtægtsændring  
13.1. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes senest 1 måned før generalforsamlingen.  
13.2. Forslag fra medlemmerne til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen.  
13.3. Bestyrelsen kan fremsætte egne forslag til vedtægtsændringer.  
13.4. Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 50% af medlemsorganisationerne er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  

§ 14. Nedlæggelse af Landsorganisationen
14.1. Organisationen kan opløses på en generalforsamling med stemmeflertal på 2/3 af de afgivne stemmer, efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger ved almindeligt stemmeflertal.  
14.2. Ved en generalforsamlings beslutning om nedlæggelse af organisationen skal formuen anvendes til sociale formål hjemmehørende i Danmark, fortrinsvis i overensstemmelse med vedtægtens § 2, efter generalforsamlingens nærmere beslutning.  

Vedtaget på Landsorganisationens stiftende generalforsamling den 16. juni 2009.
Ændret
på Landsorganisationens ordinære generalforsamling den 11. juni 2010.