Til forsiden

Vedtægter for Etisk Råd

Landsorganisationen  mod seksuelle overgreb

§ 1. Mandat  
1.1. Etisk Råd skal bidrage til høj etisk bevidsthed blandt Landsorganisationens medlemsorganisationer, blandt andet ved at drøfte generelle problemstillinger og dilemmaer knyttet til etik og omdømme.
 
1.2. Rådets arbejde tager udgangspunkt i Landsorganisationens etiske retningslinjer.  
1.3. Rådet er et forum, som kun giver råd og/eller anbefalinger til medlemsorganisationer eller bestyrelsen i forbindelse med etiske problemstillinger.

1.4. Rådet har ikke sanktionsmyndighed.
 

§ 2. Sammensætning, udnævnelse og konstituering  
2.1    Rådet består af 5 medlemmer og to suppleanter som vælges internt fra medlemsorganisationerne eller vælges eksternt
2.2. Der bør tilstræbes en bred erfaringsmæssig og faglig sammensætning af rådet.
2.3. Medlemmer af Etisk Råd kan ikke besidde andre tillidsposter i Landsorganisationen eller være ansat i denne.
 
2.4. Bestyrelsen og medlemsorganisationerne opstiller kandidater til Etisk Råd som vælges på Landsorganisationens generalforsamling.
 
2.5. Opstilling følger samme regler som for kandidater til Landsorganisationens bestyrelse
 
2.6.
Medlemmerne vælges for 2 år af gangen og valget sker således at  2 medlemmer vælges i ulige år.  
2.7. Suppleanter vælges for 1 år
2.9. Genvalg kan finde sted.
 
2.10. Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.
 
2.11. Rådet mødes efter behov, dog mindst 4 gange årligt.
 
 

§ 3. Rådets opgaver  
3.1. Sætte aktuelle fagetiske spørgsmål til debat i organisationen ved, selv aktivt og på eget initiativ at tage emner op, som angår organisationen i spørgsmål af etisk karakter.
 
3.2. Være bestyrelsens rådgivende organ i sager af etisk karakter.
 
3.3. Give medlemmerne råd og vejledning/anbefalinger i fagetiske spørgsmål i såvel spørgsmål af generel karakter som i enkeltsager, dog ikke i verserende sager.
 
3.4. Behandling af konkrete klagesager er ikke rådets opgave.
 
3.5. I sager vedrørende en klage over en medlemsorganisation og/eller dens ansatte, følges Landsorganisationens generelle klageprocedure.
 

§ 4. Tavshedspligt  
Medlemmer af Etisk Råd har tavshedspligt om alt hvad de erfarer i deres arbejde. Tavshedspligten ophører ikke ved udtrædelse af rådet.
 
§ 5. Ændring af etiske retningslinjer og vedtægter for Etisk Råd
 
Ændring af etiske retningslinjer samt vedtægter for rådet besluttes af generalforsamlingen.
 

§ 6. Økonomi  
Landsorganisationen er ansvarlig for rådets økonomi.

   

Vedtaget på Landsorganisationens stiftende generalforsamling den 16. juni 2009.  

Vibeke Møller, Formand

Marianne Immersen, Næstformand

Mads Sand Madsen, Kasserer 

Marianne Munk, Sekretær
Marianne Gram Brigitta V. Rick
Kuno Sørensen

Hvem er medlemmer af Etisk Råd 2010 ? - se her

 

Oprettet 25-08-2009.   Senest opdateret: 24-09-2010